Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše pojam novi materijali i prepoznaje oblasti moguće primjene; 2. Opisuje inovativne konstruktivne materijale i prepoznaje komponente koje ih čine inovativnim; 3. Obrazlaže upotrebu inovativnih materijala u cilju postizanja održivog i sveobuhvatnog rješenja u oblasti građenja u saglasnosti sa okolinom; 4. Analizira tehnologiju izrade za određene inovativne materijale iz oblasti savremenih kompozita tipa betona i maltera; 5. Eksperimentalno istražuje mehaničko-deformacijske karakteristike i otpornost novih materijala; 6. Ocjenjuje efektivnost primjene ispitanih materijala i argumentuje razloge; 7. Formuliše koncept primjene inovativnih materijala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija