POSEBNA POGLAVLJA IZ DRVENIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Dispoziciono riješi drvenu konstrukciju objekta. Riješi prihvatanje vertikalnih i horizontalnih opterećenja. 2. Vlada graničnim stanjima nosivosti i upotrebljivosti kod drvenih konstrukcija. Poznaje probleme stabilnosti drvenih konstrukcija. 3. Projektuje noseće elemente, veze i nastavke drvenih konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x0
1P
2x0
1P