Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše pri izradi elaborata o zaštiti na radu i kontroliše na gradilištu sve mere zaštite na radu pri građenju različitih vrsta objekata. 2. Ušestvuje u izradi opštih i posebnih elaborati o uređenju gradilišta, sa aspekta zaštite na radu. 3. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija