Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Medicina i društvo, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje i objašnjava mehanizme uticaja socijalne strukture i kulturnih obrazaca na zdravlje. 2. Definiše osnovne sociološke pojmove; sociološke teorije i glavne predstavnike, elemente društva i društvenih pod-sistema, sadržaj i podjelu medicinske sociologije i zasebnih grana razvoja i objasniti ih, uz primjere, povezanost između pola/roda i zdravstvenih rizika. 3. Opisuje osnovne pojmove: etika, moral, bioetika, etičke teorije, načela, etičke teorije, načela, etičke pristupe pojedinim temama, biomecinska etika. 4. Analizira i sučeljava moralne norme i pristupe u sistemu zdravstvene zaštite. 5. Objašnjava osnovne pojmove iz područja socijalne medicine - javnog zdravstva (zdravlje, sistem zdravstvene zaštite, pružanje zdravstvene zaštite, javno zdravlje, promocija zdravlja, zdravstveno vaspitanje). 6. Identifikuje i opisuje faktore rizika koji utiču na zdravlje u svim grupacijama društvene zajednice i analizira i povezuje odnos između njih, a posebno ponašanje, kao faktor rizika po zdravlje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija