PATOLOŠKA ANATOMIJA


Semestar: 5, 6
ECTS: 17
Status: Obavezan
Fond: 5.5+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave, student treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Razumije bitne karakteristike opštih patoloških procesa 2. Prepoznaje bitne karakteristike specifičnih patoloških procesa 3. Opisuje morfološke i funkcionalne poremećaje u okviru opštih i specifičnih patoloških manifestacija 4. Razlikuje morfološke i funkcionalne poremećaje unutar organa, organskih sistema i cjelokupnog organizma 5. Posjeduje znanje i kompeticije vezane za uzimanje uzoraka za patohistološku obradu, fiksaciju uzoraka, laboratorijsku proceduru, makroskopsku i mikroskopsku analizu, patohistološke metode i obdukcionu tehniku. 6. Posjeduje kominikaciona znanja iz na relaciji patolog – ordinirajući ljekar, patolog – pacijent. 7. Dovodi u korelaciju dobijene patološke dijagnoze s simptomatologijom i formira kliničkopatološku korelaciju sa prognostičkim i predikcionim faktorima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA DRAGAŠ3x1
8S+3P
MARIJA GARDAŠEVIĆ3x1
8S+3P
DEJANA NIKOLIĆ3x2
12B+4S+8P
DANIJELA DRAGAŠ3x2
13B+5S+8P
MARIJA GARDAŠEVIĆ3x2
13B+5S+8P
TANJA NENEZIĆ3x1
4S+8P
DRAGANA LATIĆ3x1
8S+3P
TANJA NENEZIĆ3x2
12B+4S+8P
MIRJANA MILADINOVIĆ3x2
13B+5S+8P
DRAGANA LATIĆ3x2
12B+8S+3P
FILIP VUKMIROVIĆ3x1
25B+17S+19P
MILETA GOLUBOVIĆ3x1
25B+17S+19P
FILIP VUKMIROVIĆ2.5x1
25B+17S+19P
MILETA GOLUBOVIĆ2.5x1
25B+17S+19P