PATOLOŠKA ANATOMIJA


Semestar: 5, 6
ECTS: 17
Status: Obavezan
Fond: 5.5+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave, student treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Razumije bitne karakteristike opštih patoloških procesa 2. Prepoznaje bitne karakteristike specifičnih patoloških procesa 3. Opisuje morfološke i funkcionalne poremećaje u okviru opštih i specifičnih patoloških manifestacija 4. Razlikuje morfološke i funkcionalne poremećaje unutar organa, organskih sistema i cjelokupnog organizma 5. Posjeduje znanje i kompeticije vezane za uzimanje uzoraka za patohistološku obradu, fiksaciju uzoraka, laboratorijsku proceduru, makroskopsku i mikroskopsku analizu, patohistološke metode i obdukcionu tehniku. 6. Posjeduje kominikaciona znanja iz na relaciji patolog – ordinirajući ljekar, patolog – pacijent. 7. Dovodi u korelaciju dobijene patološke dijagnoze s simptomatologijom i formira kliničkopatološku korelaciju sa prognostičkim i predikcionim faktorima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DEJANA NIKOLIĆ3x1
7B+3S+7P
DANIJELA DRAGAŠ3x1
7B+3S+6P
IVANA ĐOKIĆ3x1
7B+3S+6P
DANIJELA DRAGAŠ3x2
14B+7S+13P
IVANA ĐOKIĆ3x2
14B+7S+13P
MIRJANA MILADINOVIĆ3x2
14B+7S+13P
DRAGANA LATIĆ3x2
14B+6S+13P
FILIP VUKMIROVIĆ3x1
28B+13S+26P
MILETA GOLUBOVIĆ3x1
28B+13S+26P
FILIP VUKMIROVIĆ2.5x1
28B+13S+26P
MILETA GOLUBOVIĆ2.5x1
28B+13S+26P

Nova objava - 15.07.2020 13:44

Nova objava - 03.07.2020 08:18

Patologija kože

Nova objava - 29.04.2020 14:02

Nova objava - 24.04.2020 10:55

Nova objava - 01.04.2020 09:46

Nova objava - 08.04.2020 10:08