PEDIJATRIJSKA FIZIOTERAPIJA


Semestar: 2
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 5+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Prepoznaje specifičnosti pristupa u radu sa djecom i važnost timskog rada kao i specifičnosti programa rehabilitacije i habilitacije. 2.Poznaje normalne promjene kao i prepoznaje poremećaje neuromotornog, muskuloskeletnog i kardiopulmonalnog razvoja od najranijeg djetinjstva pa sve do odraslog doba. 3. Vrši fizioterapeutski pregled, procjenu i implementaciju terapijskog plana, a nakon upoznavanja sa ljekarskom dijagozom bolesti ili poremećaja, te vrši evaluaciju i svakodnevnu reevaluaciju programa fizioterapije uz konsultacije sa drugim članovima tima. 4. Prepoznaje specifičnosti psihologije oboljelog ili povređenog djeteta, važnost dobre komunikacije sa roditeljem ili starateljem, potrebu za motivisanjem djeteta i roditelja kako bi rehabilitacioni plan bio sproveden u potpunosti.5. Prepoznaje potrebu za upotrebom adaptivne opreme i pomagala za djecu sa onesposobljenostima, uči dijete i roditelja pravilnoj upotrebi i održavanju pomagala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SAMARDŽIĆ4x1
2S
DUŠAN MUSTUR5x1
2S

Pedijatrijska fizioterapija predavanja za 30 04, 07 Maj i 14 Maj

PEDIJATRIJSKA FIZIOTERAPIJA