HUMANA GENETIKA


Semestar: 2
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishod učenja i kompetencije: Nakon završenog kursa humane genetike student će biti osposobljen da: 1.opiše strukturu i funkciju nasledne osnove čovjeka: nukleinskih kisjelina, mehanizme replikacije, translacije i transkripcije, enzimske regulatorne sisteme, genetički kod, organizaciju hromozoma, kontrolu ekspresije gena i genetičku osnovu reprodukcije; 2.definiše mehanizme nastanka mutacija i njihovog uticaja na ljudsko zdravlje, kao i mehanizme popravka grešaka u nasljednom materijalu; 3.definiše pravila nasljeđivanja i opiše pojedine grupe nasljednih bolesti (hromozomske, monogenske, poligenske) i njihov uzicaj na zdravlje čovjeka i njegovo potomstvo; 4.definiše osnovne citogenetičke metode kultivacije ćelija, preparacije kariotipa i analizira kariotip čovjeka pomoću svjetlosnog mikroskopa; 5.opiše osnovne metode molekularne genetike: izolaciju DNK, PCR, aestrikciju endonukleazama, gel elektroforezu. 6.opiše primjenu savremenih citogenetičkih i molekularno-genetskih tehnika u dijagnostici i liječenju naslijednih poremećaja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORISLAV IVANOVIĆ
SVETLANA PEROVIĆ
ANDREJ PEROVIĆ
DRAGANA ULIĆEVIĆ