Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon dva semestra nastave za predmet Hirurgija, student stiče 12 ESTC kredita, I postize znanje, I vještine koje omogucavaju rad doctora stomatologije. 1.Posjeduje znanje iz hirurške anatomije I patofiziologije hirurških oboljenja, očnih bolesti I oboljenja uha grla I nosa. 2.Posjeduje znanje u uzimanju anamneze I obavljanju hirurškog pregleda bolesnika, 3.Osposobljen za korisćenje dopunskih dijagnostickih procedura -ehosonorafije, Rtg dijagnostike, Ct I NMR dijagnostike, I laboratorijske dijagnostike. 4.Osposobljen da prepozna hitna hirurška stanja iz hirurgije, oocnih bolesti i bolesti uha grla i nosa. 5.Sposoban da koristi hirurške instrumene obradi rane i primarnom zbrinjavanju rane. 6.Sposoban da nakon pregleda bolesnika I primjenjene dijagnosticke procedure donese odluku za upucivanje pacijenta hirurgu radi daljeg hiruskog lijecenja. 7.Osnovnim oboljenjima očne jabučice, očnog živca i adneksa oka. 8. Funkcionalnim ispitivanjima vida/vidno polje, kolorni vid, adaptacija/ 9. Sposoban za pružanje prve pomoći kod povreda oka. 10. Aktivno bavi prevencijom sljepila i medicinskim i socijalnim značajem sljepila u oftalmologiji 11. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolesti uha grla i nosa. 12. Sposoban da pruzi prvu pomoc u zbrinjavanju povreda uha grla i nosa kao i zaustavljanje krvarenja iz nosa 13. Sposoban da prepozna i lijeci inbfekcije uha grla i nosa te blagovremeno uputi bolesnika na bolnicko lijecnje u slucaju potrebe bolnickog lijecenja teskih infekcija lica vrata i uha.