Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Mobilna stomatološka protetika, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje vrste mobilnih proteza, indikacije i kontraindikacije za njihovu primjenu, mogućnosti za retenciju, stabilizaciju i izradu istih, kao i funkcionalni, fiziognomski i socijalni značaj protetske rehabilitacije pacijenata. 2. Poznaje mogućnosti i značaj predprotetske i protetske pripreme pacijenta za mobilne dentalne nadoknade. 3. Sposoban je da samostalno uzme anamnezu, obavi stomatološki pregled i analizu rentgenskih snimaka, postavi indikaciju za izradu odgovarajuće protetske nadoknade i utvrdi plan terapije. 4. Posjeduje vještinu za samostalno izvođenje kliničkih faza u izradi mobilnih nadoknada (totalna, parcijalna i skeletirana zubna proteza): uzimanje otisaka (anatomski i funkcionalni), određivanje međuviličnih odnosa, proba modela proteze, predaja proteze, korekcije i kontrolni pregledi. 5. Sposoban je za primjenu obraznog luka i artikulatora u izradi mobilnih protetskih radova. 6. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentima, medicinskim osobljem, poznaje i primjenjuje principe timskog rada. 7. Posjeduje svijest o neophodnosti kontinuirane edukacije u cilju sticanja znanja o novim stomatološkim materijalima i tehnikama njihove primjene.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija