Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje farmakokinetičke procese i faktore koji na njih utiču; 2. Poznaje različite pristupe farmakokinetičkoj analizi podataka; 3. Procijeni i izračuna farmakokinetičke parametre (pojedinačne i ponovljene doze); 4. Poznaje faktore koji utiču na varijabilnost terapijskog odgovora; 5. Razumije načine ispitivanja biološke raspoloživosti i biološke ekvivalentnosti ljekovitih preparata; 6. Koristi stečena znanja za terapijskim monitoringom lijeka, kada postoji potreba; 7. Tumači izmjerene koncentracije ljekova; 8. Poznaje i primjenjuje principe kliničke farmakokinetike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA VOJINOVIĆ3x1
9S
2x1
9S