Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: -razlikuje, razumije i koristi farmaceutsku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti farmaceutske prakse, vrsta ljekova, ljekarskih recepata, doziranja i zavisnosti od ljekova, -prepozna i interpretira informacije i simbole na ljekarskom receptu, - prepozna i koristi uslovne rečenice i neupravni govor, -sažme i parafrazira duže tekstove iz oblasti farmaceutske struke, -usmeno prezentuje izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, -ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na teme iz oblasti farmaceutske struke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ

predavanja

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum - datum

Kolokvijum iz Engleskog jezika (III semestar)