Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: -razlikuje, razumije i koristi farmaceutsku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti farmaceutske prakse, vrsta ljekova, ljekarskih recepata, doziranja i zavisnosti od ljekova, -prepozna i interpretira informacije i simbole na ljekarskom receptu, - prepozna i koristi uslovne rečenice i neupravni govor, -sažme i parafrazira duže tekstove iz oblasti farmaceutske struke, -usmeno prezentuje izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, -ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na teme iz oblasti farmaceutske struke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

predavanja

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum - datum

Kolokvijum iz Engleskog jezika (III semestar)