ENGLESKI JEZIK


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: -razlikuje, razumije i koristi farmaceutsku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti farmaceutske prakse, vrsta ljekova, ljekarskih recepata, doziranja i zavisnosti od ljekova, -prepozna i interpretira informacije i simbole na ljekarskom receptu, - prepozna i koristi uslovne rečenice i neupravni govor, -sažme i parafrazira duže tekstove iz oblasti farmaceutske struke, -usmeno prezentuje izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, -ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na teme iz oblasti farmaceutske struke

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ1x1
24B+11S+1P
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
24B+11S+1P