OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta student studijskog programa Farmacija će moći da:  Definiše pojmove: oksidativni stres, oksidacija, redukcija, oksidans, antioksidans i sl.  Razumije osnove uloge oksidativnog stresa u patofiziologiji različitih bolesti i stanja;  Shvati značaj primjene antioksidanasa u prevenciji/liječenju različitih bolesti i stanja;  Aktivno pretražuje literaturu i izrađuje pregledne članke iz ove oblasti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKA MARAŠ1x1
7S
LENKA RADULOVIĆ.5x1
7S
MILOVAN ROGANOVIĆ.5x1
7S
SNEŽANA PANTOVIĆ2x1
7S

Predavanja

Predavanja

Predavanje

Predavanje