Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: -postojeći vokabular proširi terminima farmaceutske struke, -demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog teksta iz farmaceutske struke na nivou B2.2, -demonstrira vještinu slušanja i razumijevanja govorenog teksta iz farmaceutske struke na nivou B2.2, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.2, -koristi jezičke vještine karakteristične za jezik struke.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija