FIZIOLOGIJA I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave i položenog ispita iz predmeta Fiziologija 1, student treba da postigne sledeće ishode učenja i treba da: 1. poznaje funkcije organskih sistema i da ih povezuje jedinstvenu funkcionalnu celinu organizma. 2. razume i zna da objasni povezanost fiziološkog odgovora sistema sa anatomskim i histološkim karakteristikama, i biohemijskim statusom. 3. poznaje regulacione i kompenzatorne mehanizme kojim se kontroliše rad organskih sistema. 4. razume logiku i ume da interpretira uzročno-posledične odnose u interakcijama između funkcionalnih sistema. 5. zna da opiše mehanizme po kojim se odvijaju funkcije u ljudskom organizmu koje omogućavaju adaptaciju i opstanak. 6. vlada odgovarajućom medicinskom terminologijom. 7. primeni stečeno znanje iz fiziologije u farmakoterapiji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA BOLJEVIĆ1x3
25B+7S+16P
MILJANA ANĐELIĆ.33x3
25B+7S+16P
BLAGOJE BABIĆ.33x3
25B+7S+16P
ISIDORA RUBEŽIĆ.33x3
25B+7S+16P
VJEROSLAVA SLAVIĆ2x1
25B+7S+16P