PRINCIPI REHABILITACIJE


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Definiše i objasni savremene teorije i modele zdravlja, onesposobljenosti i rehabilitacije 2.Opiše i objasni rehabilitacioni proces, ciljeve, metode i sredstva i ishode rehabilitacije 3.Definiše rehabilitaciju kao interdisciplinarni proces i objašnjava pojam timskog rada u rehabilitaciji 4.Prepoznaje ulogu i oblast djelovanja fizioterapeuta u procesu rehabilitacije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN MUSTUR