Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Razumije i objasni osnovne koncepte mehanike 2.Analizira pomoću matematičkog aparata sisteme u ravnoteži 3.Primjeni procedure za proste mehaničke sisteme i ljudski muskuloskeletni sistem 4.Analizira proste mehaničke sisteme u kretanju 5.Razumije osnovne zakone kojima se potčinjavaju fluidi i i njihovo ponašanje u ljudskom tijelu 6.Razumije koncept električne struje, rizike od strujnog udara i analizira prosta električna kola

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVOLJUB MIJOVIĆ2x1
44B+6P