FIZIOTERAPIJA MUSKULOSKELETNIH BOLESTI I POVREDA


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Objašnjava principe i ulogu fizioterapije u prevenciji i liječenju muskuloskeletnih bolesti i povreda 2.Opisuje patologiju, etiologiju, mehanizme razvoja i kliničku prezentaciju čestih muskuloskeletnih poremećaja i pokazuje razumijevanje njihovog uticaja na funkcionisanje i kvalitet života pacijenta 3.Sprovodi odgovarajuću ocjenu muskuloskeletnog sistema; pravi odgovarajući izbor i pravilno demonstrira osnovna mjerenja i testiranja u ocjeni muskuloskeletne funkcije 4.Postavlja ciljeve i bira odgovarajuću fizioterapiju u skladu sa rezultatima ocjene i individualnim potrebama pacijenta 5.Demonstrira pravilnu i bezbjednu primjenu aktivnih i pasivnih terapijskih intervencija često korišćnih u liječenju i rehabilitaciji pacijenata sa muskuloskeletnom disfunkcijom 6.Prepoznaje mjesto i ulogu fizioterapeuta u mutidisciplinarnom timu za liječenje pacijenata sa muskuloskeltnim poremećajima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMAN BOROVIĆ4x3
25B+10S+2P
GORAN PEŠIĆ3x1
25B+10S+2P