Medicinski fakultet

Medicina


Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

1.Kliničke vještine: Prikupi anamnestičke podatke od pacijenta, njegovih srodnika i pratioca, samostalno kompletno pregleda pacijenta i napravi adekvatan plan daljih aktivnosti. 2.Praktične procedure: Kompetentan je da sprovede niz praktičnih procedura u dijagnostičke i terapijske svrhe: mjerenje kliničkih parametara, doziranje, priprema i davanje terapije, kardiopulmonalna reanimacija odraslih i djece, obrada rane i imobilizacija, uzimanje uzoraka, venski put, plasiranje sondi i katerera. 3.Medicinske pretrage: Planira ispitivanja (laboratorijska, radiološka i klinička), kako bi definisao zdravstveni problem i došao do dijagnoze bolesti, analizira i tumači dobijene podatke iz anamneze, fizikalnog pregleda i sprovedenih pretraga i postavlja dijagnozu, koristeći holistički pristup. 4.Liječenje: Formuliše i odjeđuje osnovni terapijski plan kod svih kategorija bolesnika (hitni, akutni, hronični, hirurški, traumatizovani, palijatvni, djeca), ordinira terapiju, upučuje pacijenta na konsultacije i dalje liječenje, prati i procjenjuje tok bolesti i efekte terapije, uključujući i neželjena dejstva lijeka. 5.Promocija zdravlja: Primjenjuje principe unapređenja i promocije zdravlja i prevencije bolesti i kompetentan je da prepozna individualni i populacijski rizik i zaštiti pojedinca od rizika. 6.Komunikacijske vještine: Posjeduje razvijene komunikacijske vještine u kontaktu sa pacijentima i njihovom porodicom, kolegama i medicinskim osobljem, policijom i pravosudnim organima, medijima i zna da štiti i promoviše prava pacijenta. Sposoban je da učestvuje u timskom radu i podučava. 7.Medicinska dokumentacija i informatika: Kompetentno vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju (u papirnoj i elektronskoj formi), formira doktorski izvještaj sa dijagnozom i terapijom, kodira (šifrira) i klasifikuje bolesti i medicinske intervencije, prijavljuje zakonom predviđene bolesti i stanja, dostavlja, periodične izvještaje, koristi literaturu, služi se uobičajenim kompjuterskim operativnim sistemima i engleskim jezikom.