Filološki fakultet

Engleski jezik i književnost


Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završenim osnovnim studijama, student će biti osposobljen da: 1. Razumije suštinu govornog i složenog teksta na standardnom engleskom jeziku u različitim kontekstima, samostalno strukturiše tekst koristeći tačne gramatičke strukture i vokabular poštujući pravopis i interpunkciju, samostalno prevode različite žanrove engleskog teksta i pisemno i usmeno; 2. Primijenjuje fundamentalne principe foneteske transkripcije i pravilno izgovara glasove i riječi u engleskom jeziku; 3. Prepoznaje osnovne principe tvorbe riječi i povezuje sa drugim kontekstima (gramatičko-leksičkim, pragmatsko diskursnim), primijenjuje sintaksičke kontekste u govoru i pisanju u skladu sa principima funcionalne i transormaciono-generativne sintakse engleskog jezika; 4. Kritički analizira djela iz svih pravaca engleske književnosti, poznaje istorijski i kulturni kontekst i prilike različitih razdoblja, diskutuje i piše na različite teme iz određenog perioda, poznaje istorijski, kulturni i književni britanski i američki kontekst; 5. Vlada normama i kulturom govora i pisanja maternjeg jezika, primjenjuje osnovne lingvističke pojmove i jezičko-teorijska saznanja.