Fakultet političkih nauka

Socijalna politika i socijalni rad


Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- razlikuje i tumači norme evropskog radnog prava - objašnjava osnovne institute, mehanizme i tokove međunarodne socijalne politike - prepoznaje i analizira osnovne kategorije i tumači pravne norme koje definišu prava djeteta i njihove odnose sa socijalnim radom - piše magistarski rad iz socijaln