11.07.2017

Doktorske studije

 
 

Komisija za doktorske studije

Predsjednik Komisije:
Prof. dr Vesna Vukićević-Jankoviće-mail: teajankovic@t-com.me


Dokumenta:

- Obrazac D1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata
- Obrazac D2: Ispunjenost uslova doktoranda
- Obrazac D3: Ocjena doktorske disertacije
- Obrazac IMGodišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda
- Obrazac M: Imenovanje mentora
- Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije


- Plan realizacije nastave za studijsku 2017/2018. godinu:

DOKTORSKE STUDIJE: JEZIK, KNJIŽEVNOST


UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

O B A V J E Š T E NJ E

Mr Danijela Radojević predala je doktorsku disertaciju

Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze – gramatički i stilistčki aspekt

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
  2. Prof. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  3. Prof. dr Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
  4. Prof. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  5. Prof. dr Sonja Nenezić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

 napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Danijele Radojević i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 U Nikšiću, 11. 07. 2017.

Dokumenti

D1.docx

Izvjestaj mentora.docx

PD.docx

D2.docx

D3.docx

Mentor.docx

Plan realizacije nastave za studijsku 2017_N.docx


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print