06.02.2018

NAGRAĐIVANJE NASTAVNIKA PO OSNOVU PUBLIKOVANJA


Na osnovu Pravilnika o postupku, uslovima vrijednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore (“Bilten UCG” br. 387/2016) svi zaposleni koji su objavili naučni rad u nekom od časopisa koji su indeksirani u SCI, SSCI, AHCI bazama i imaju impakt faktor, imaju pravo da podnesu zahtev za nagrađivanje po osnovu doprinosa razvoju i međunarodnom pozicioniranju UCG. 

Rad ne smije biti stariji od godinu dana od datuma podnošenja zahtjeva. 

Zahtjev se zavodi u arhivi Filološkog fakulteta i treba da sadrži:

- pisani zahtjev dekanu Filološkog fakulteta u kojem se za svaki rad za koji se traži nagrada navodi puna referenca, datum objvljivanja i link na kojem se rad može naći na internetu 

- dokaz o publikovanju (odštampan naučni rad iz publikacije i stranicu sadržaja)

- dokaz o statusu časopisa (da se nalazi na relevantnom indeksu)

- dokaz o impakt faktoru časopisa - strogo JIF, ne prihvata se SNIP ili SJR

- popunjen i potpisan obrazac za prijavu naučnog rada za svaki rad pojedinačno 

- potvrda o prvenstvu autora (za slučaj da prvi autor nije vodeći) - izjava prvog autora

Odluke o nagrađivanju priprema FIlološki fakultet, ali definitivno mišljenje rektoru o osnovanosti odluka i isplati nagrada autoru daje Naučni odbor, ovlašćen za to aktom rektora br. 01-3876/2 od 20.12.2016. 

nagrade se obračunavaju u bruto iznosu kako je navedeno u Pravilniku.

Dokumenti

Prijava naučnog rada.docx

Bilten 387_Pravilnik_o_nagradjiavanju.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Obavještenja   >>>

26.05.2018 Filološki fakultet

Research-based teaching and learning: From national and institutional policies to practice

DETALJNIJE

25.05.2018 Filološki fakultet

Predavanje profesora Kornelija Kvasa

DETALJNIJE

15.05.2018 Filološki fakultet

Profesor Ranko Bugarski na Filološkom fakultetu u Nikšiću

DETALJNIJE

11.05.2018 Filološki fakultet

Dan otvorenih vrata na Fakultetu

DETALJNIJE

11.05.2018 Filološki fakultet

PROMOCIJA MONOGRAFIJE

DETALJNIJE

04.05.2018 Filološki fakultet
Plan anketiranja akademske 2017/18. godine (zimski i ljetnji semestar). >>>

03.05.2018 Filološki fakultet
ELTAM dan. >>>

27.04.2018 Filološki fakultet

Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata

DETALJNIJE

27.04.2018 Filološki fakultet

CEI - poziv za prijedloge projekata

DETALJNIJE

23.04.2018 Filološki fakultet

Poziv za Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

DETALJNIJE