Bankarstvo

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Utvrdi važnost finansijskog sistema i bankarskog podsistema, ukaže na kategorizaciju finansijskih institucija, definiše banku i bankarski sistem, ustanovi i opiše faze razvoja bankarstva, navede forme savremene bankarske firme. 2. Analizira načela bankarskog poslovanja, izračuna ključne stope uspješnosti poslovanja banke, objasni funkcije kapitala banke, raspravlja o normativnim aspektima bankarskog poslovanja, opiše ulogu banaka na finansijskim tržištima. 3. Obrazloži značaj i funkcije centralne banke, definiše primarni novac, novčanu masu i monetarni multiplikator, protumači proces kreditne multiplikacije, ukratko opiše instrumente i mjere monetarnog menadžmenta. 4. Definiše berze sa različitih aspekata, utvrdi poziciju banaka na berzama, ukratko opiše organizacione strukture u bankarstvu, ispituje osnovne motive za vlasničko/finansijsko restrukturiranje. 5. Navede potrebe za elektronskim prenosm sredstava, istakne potrebu za elektronskim novcem i platnm kartama, definiše bankarski marketing i raspravlja o marketinškom upravljačkom procesu, analizira međunarodno bankarstvo. 6. Kategoriše bankarske poslove prema bilansno-analitičkom kriterijumu, objašnjava poslove mobilizacije i plasiranja novčanih sredstava, analizira poslove čije je knjigovodstveno evidentiranje vanbilansno.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakić Slobodan2x1S


Šehović Damir
2x1S

Vijesti sa fakulteta   >>>

25.09.2017 Ekonomski fakultet

Studiranje na Ekonomskom fakultetu privilegija odabranih

DETALJNIJE

25.09.2017 Ekonomski fakultet

Studenti Ekonomskog fakulteta u studijskoj posjeti institucijama EU U Briselu

DETALJNIJE

24.09.2017 Ekonomski fakultet

Početak studija - Dani brucoša 2017

DETALJNIJE


20.09.2017 Ekonomski fakultet

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine i OBAVJEŠTENJE O UPISU

DETALJNIJE

19.09.2017 Ekonomski fakultet

PRELIMINARNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

25.09.2017 Rektorat

Rektorka Radmila Vojvodić učestvovala u radu Četvrtog sastanka konzorcijuma institucija visokog obrazovanja

DETALJNIJE

22.09.2017 Rektorat

Predavanja počinju 25. septembra

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog tima

DETALJNIJE

01.09.2017 Rektorat

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Odgovaram na tvrdnje Duška Bjelice da su navodi u saopštenju sa današnje sjednice Senata UCG neistiniti

DETALJNIJE

25.09.2017 Ekonomski fakultet

Studiranje na Ekonomskom fakultetu privilegija odabranih

DETALJNIJE