Bankarstvo

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Utvrdi važnost finansijskog sistema i bankarskog podsistema, ukaže na kategorizaciju finansijskih institucija, definiše banku i bankarski sistem, ustanovi i opiše faze razvoja bankarstva, navede forme savremene bankarske firme. 2. Analizira načela bankarskog poslovanja, izračuna ključne stope uspješnosti poslovanja banke, objasni funkcije kapitala banke, raspravlja o normativnim aspektima bankarskog poslovanja, opiše ulogu banaka na finansijskim tržištima. 3. Obrazloži značaj i funkcije centralne banke, definiše primarni novac, novčanu masu i monetarni multiplikator, protumači proces kreditne multiplikacije, ukratko opiše instrumente i mjere monetarnog menadžmenta. 4. Definiše berze sa različitih aspekata, utvrdi poziciju banaka na berzama, ukratko opiše organizacione strukture u bankarstvu, ispituje osnovne motive za vlasničko/finansijsko restrukturiranje. 5. Navede potrebe za elektronskim prenosm sredstava, istakne potrebu za elektronskim novcem i platnm kartama, definiše bankarski marketing i raspravlja o marketinškom upravljačkom procesu, analizira međunarodno bankarstvo. 6. Kategoriše bankarske poslove prema bilansno-analitičkom kriterijumu, objašnjava poslove mobilizacije i plasiranja novčanih sredstava, analizira poslove čije je knjigovodstveno evidentiranje vanbilansno.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakić Slobodan2x1S
17S+21P


Šehović Damir
2x1S
17S+21P

Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE