Bankarstvo

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Utvrdi važnost finansijskog sistema i bankarskog podsistema, ukaže na kategorizaciju finansijskih institucija, definiše banku i bankarski sistem, ustanovi i opiše faze razvoja bankarstva, navede forme savremene bankarske firme. 2. Analizira načela bankarskog poslovanja, izračuna ključne stope uspješnosti poslovanja banke, objasni funkcije kapitala banke, raspravlja o normativnim aspektima bankarskog poslovanja, opiše ulogu banaka na finansijskim tržištima. 3. Obrazloži značaj i funkcije centralne banke, definiše primarni novac, novčanu masu i monetarni multiplikator, protumači proces kreditne multiplikacije, ukratko opiše instrumente i mjere monetarnog menadžmenta. 4. Definiše berze sa različitih aspekata, utvrdi poziciju banaka na berzama, ukratko opiše organizacione strukture u bankarstvu, ispituje osnovne motive za vlasničko/finansijsko restrukturiranje. 5. Navede potrebe za elektronskim prenosm sredstava, istakne potrebu za elektronskim novcem i platnm kartama, definiše bankarski marketing i raspravlja o marketinškom upravljačkom procesu, analizira međunarodno bankarstvo. 6. Kategoriše bankarske poslove prema bilansno-analitičkom kriterijumu, objašnjava poslove mobilizacije i plasiranja novčanih sredstava, analizira poslove čije je knjigovodstveno evidentiranje vanbilansno.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakić Slobodan2x1S
17S+21P


Šehović Damir
2x1S
17S+21P

Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE

17.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018

DETALJNIJE

12.04.2018 Ekonomski fakultet

Obavještenje o anketiranju studenata prve godine studija

DETALJNIJE

04.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Ekonomski fakultet

Završena prva Bank & Business Konferencija

DETALJNIJE

28.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostovanje predstavnika Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE