Sistemi poslovne inteligencije


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni koncept data warehouse-a (DW), utvrdi i ocijeni faze i metode razvoja DW-a u poslovnoj praksi 2. Definiše i objasni denormalizaciju i njenu ulogu u dimenzionalnom modeliranju podataka 3. Tumači i sastavlja relacioni dimenzionalni model podataka (zvjezdaste šeme) u poslovanju 4. Definiše, objasni i primijeni dimenzionalnu analizu podataka(OLAP-a) i OLAP tehnike 5. Definiše i objasni pojam Data Mining-a (DM), DM funkcije, metode i njihove primjene u poslovanju 6. Definiše, povezuje i generiše osnovne procese u DM alatu 7. Primjenjuje DM alat i pomoću njega generiše i tumači prediktivne modele u poslovanju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kašćelan Ljiljana2x1