Nasljedno pravo

 


 •   Pravne nauke

 • Nasljedno pravo


  Semestar: 3
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 3+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: definisati i objasniti sastav i institute nasljednog prava (načela nasljednopravnog uređenja, subjektivno nasljedno pravo, testamentarno nasljeđivanje, zakonsko nasljeđivanje, nužno nasljedno pravo, nasljednopravno uređenje ugovora), objasniti područje primjene pravnih pravila, kao i pretpostavke za primjenu pojedinih pravnih instituta nasljednog prava, objasniti zašto su za nastanak nasledno pravnih odnosa zakonom predviđene pretpostavke. Takođe će moći objasniti svrhu pojedinih pravnih instituta. objasniti zašto se u pojedinim životnim situacijama primjenjuju pojedini instituti nasljednog prava. Primjena - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: pravilno tumačiti propise koji uređuju materiju nasljednog prava, riješiti problem pravnih praznina, izraditi nacrte testamenata, nacrte notarskih zapisa, sadržaj podnesaka i drugih pravnih akata odrediti koja su pravna pravila relevantna za rješavanje konkretnog slučaja, primijeniti pravna pravila na konkretne životne situacije. Analiza - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju materiju nasljednog prava, povezati pravna pravila koja uređuju pojedine institute nasljednog prava, i stvarnog, porodičnog i obligacionog prava analizirati konkretno činjenično stanje te razlučiti bitne od nebitnih činjenica, radi pravilne primjene pravnih pravila. Sinteza- Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: povezati relevantne činjenice s pravnim pravilima te na temelju toga odrediti koja ovlaštenja pripadaju nosiocima naslednih prava, ali i drugim osobama, povezati relevantne činjenice s pravnim pravilima te na temelju toga odrediti koja ovlaštenja pripadaju nasljednicima, legatarima, povjeriocima ostavioca i drugim osobama, kritički razmotriti položaj učesnika u ostavinskom postupku, te ocijeniti koje su prednosti i nedostaci svake od tih osoba u sporu, pripremiti materijal za rješavanje konkretnog slučaja, izraditi stručni ili naučni rad (seminar). Vrednovanje - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: uporediti različite pravne institute nasljednog prava koji stoje na raspolaganju za rješavanje konkretnih slučajeva, preporučiti optimalni način ostvarivanja subjektivnih građanskih prava na području nasljednog prava, zaključiti koje su posljedice primjene pojedinih instituta nasljednog prava, procijeniti i preispitati opravdanost pojedinih instituta nasljednog prava (seminar). Praktične i generičke vještine - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: pronaći relevantne pravne izvore, pretraživati sudsku praksu, izraziti sopstveni stav u vezi s primjenom pravnih pravila na konkretne slučajeve, formulisati sadržaj podnesaka koji služe ostvarivanju i zaštiti subjektivnih prava, ugovora i drugih pravnih akata, izraditi nacrt testamenata, izrada stručnih i naučnih radova (seminar), učestvovati u radu tima prilikom rješavanja slučajeva (seminar),

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kadić Ljiljana3x (1B+1S)
92B+121S+163P


Dožić Nikola
0.5x (1B+1S)
92B+121S+163P

Korać Velibor
0.5x (1B+1S)
92B+121S+163P

Vijesti sa fakulteta   >>>

21.06.2018 Pravni fakultet

KONKURS - ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE  za studijsku 2018/19. godinu

DETALJNIJE

18.06.2018 Pravni fakultet

Studentima uručeni sertifikati UNHCR-a o završenom Kursu za izbjeglice

DETALJNIJE

15.06.2018 Pravni fakultet

Ministar prosvjete dr Damir Šehović uručio poklone studentima Pravnog fakulteta

DETALJNIJE

15.06.2018 Pravni fakultet

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

11.06.2018 Pravni fakultet

III naučna konferencija pod nazivom: REFORMA PRAVNOG SISTEMA CRNE GORE – PRAVOSUĐE I TEMELJNA PRAVA - poziv za dostavljanje radova

DETALJNIJE

08.06.2018 Pravni fakultet

CABUFAL - gostovanje tročlane delegacije Pravnog fakulteta Univerzitetu u Zagrebu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE