Nasljedno pravo

 


 •   Pravne nauke

 • Nasljedno pravo


  Semestar: 3
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 3+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: definisati i objasniti sastav i institute nasljednog prava (načela nasljednopravnog uređenja, subjektivno nasljedno pravo, testamentarno nasljeđivanje, zakonsko nasljeđivanje, nužno nasljedno pravo, nasljednopravno uređenje ugovora), objasniti područje primjene pravnih pravila, kao i pretpostavke za primjenu pojedinih pravnih instituta nasljednog prava, objasniti zašto su za nastanak nasledno pravnih odnosa zakonom predviđene pretpostavke. Takođe će moći objasniti svrhu pojedinih pravnih instituta. objasniti zašto se u pojedinim životnim situacijama primjenjuju pojedini instituti nasljednog prava. Primjena - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: pravilno tumačiti propise koji uređuju materiju nasljednog prava, riješiti problem pravnih praznina, izraditi nacrte testamenata, nacrte notarskih zapisa, sadržaj podnesaka i drugih pravnih akata odrediti koja su pravna pravila relevantna za rješavanje konkretnog slučaja, primijeniti pravna pravila na konkretne životne situacije. Analiza - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju materiju nasljednog prava, povezati pravna pravila koja uređuju pojedine institute nasljednog prava, i stvarnog, porodičnog i obligacionog prava analizirati konkretno činjenično stanje te razlučiti bitne od nebitnih činjenica, radi pravilne primjene pravnih pravila. Sinteza- Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: povezati relevantne činjenice s pravnim pravilima te na temelju toga odrediti koja ovlaštenja pripadaju nosiocima naslednih prava, ali i drugim osobama, povezati relevantne činjenice s pravnim pravilima te na temelju toga odrediti koja ovlaštenja pripadaju nasljednicima, legatarima, povjeriocima ostavioca i drugim osobama, kritički razmotriti položaj učesnika u ostavinskom postupku, te ocijeniti koje su prednosti i nedostaci svake od tih osoba u sporu, pripremiti materijal za rješavanje konkretnog slučaja, izraditi stručni ili naučni rad (seminar). Vrednovanje - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: uporediti različite pravne institute nasljednog prava koji stoje na raspolaganju za rješavanje konkretnih slučajeva, preporučiti optimalni način ostvarivanja subjektivnih građanskih prava na području nasljednog prava, zaključiti koje su posljedice primjene pojedinih instituta nasljednog prava, procijeniti i preispitati opravdanost pojedinih instituta nasljednog prava (seminar). Praktične i generičke vještine - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: pronaći relevantne pravne izvore, pretraživati sudsku praksu, izraziti sopstveni stav u vezi s primjenom pravnih pravila na konkretne slučajeve, formulisati sadržaj podnesaka koji služe ostvarivanju i zaštiti subjektivnih prava, ugovora i drugih pravnih akata, izraditi nacrt testamenata, izrada stručnih i naučnih radova (seminar), učestvovati u radu tima prilikom rješavanja slučajeva (seminar),

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kadić Ljiljana3x (1B+1S)
92B+121S+163P


Dožić Nikola
0.5x (1B+1S)
92B+121S+163P

Korać Velibor
0.5x (1B+1S)
92B+121S+163P

Vijesti sa fakulteta   >>>

10.01.2018 Pravni fakultet

Druga internacionalna studentska konferencija u aprilu

DETALJNIJE

10.01.2018 Pravni fakultet

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održana I internacionalna studentska konferencija

DETALJNIJE

08.01.2018 Pravni fakultet

Međunarodna naučna konferencija "Pravo pred izazovima savremenog doba"

DETALJNIJE

07.01.2018 Pravni fakultet

31TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT - “THE LEGAL CHALLENGES OF MODERN WORLD''

DETALJNIJE

26.12.2017 Pravni fakultet

Internacionalna studentska konferencija - Crnogorsko zakonodavstvo iz perspektive zaštite prava djeteta i međunarodni standardi

DETALJNIJE

21.12.2017 Pravni fakultet

Tomislav Dedić - Ostvarivanje pravde

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

28.12.2017 Rektorat

Na svečanoj sjednici Senata nagrađeni najbolji studenti i Institut za biologiju mora

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

11.01.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje muške seniorske rukometne reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE

15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE