Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 14.12.2017

Materijal sa jedanaestog termina vježbi sa rješenjima zadatakaU prilogu su zadaci sa 11. termina vježbi. U dodatnom Excel fajlu data su i rješenja. Prelaskom kursorom preko ćelija sa ključnim formulama mogu se vidjeti komentari vezani za izradu zadataka. Svaki zadatak riješen je u zasebnom Worksheet-u.

Dokumenti