Senat
Senat Univerziteta Crne Gore, najviše akademsko tijelo, predstavlja stručni organ koji odlučuje o pitanjima nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti Univerziteta. Čine ga rektor, prorektori, predstavnici akademskog osoblja i predstavnici studenata, u skladu sa Statutom Univerziteta.


Od ukupnog broja članova Senata, najmanje 50% članova mora biti iz reda redovnih profesora univerziteta.


Nadležnost, broj, sastav, trajanje mandata, način izbora i razrješenja, kao i način rada i odlučivanja Senata uređeni su
Statutom Univerziteta Crne Gore.

 

Članovi Senata Univerziteta Crne Gore:


- Dr Vladimir Božović, redovni profesor, rektor Univerziteta Crne Gore
- Dr Sanja Peković, vanredna profesorica, prorektorica Univerziteta Crne Gore
- Dr Irena Orović, redovna profesorica, prorektorica Univerziteta Crne Gore
- Dr Veselin Mićanović, redovni profesor, prorektor Univerziteta Crne Gore
- Dr Ljiljana Pajović Dujović, redovna profesorica, Filološki fakultet
- Dr Snježana Hrnčić, redovna profesorica, Biotehnički fakultet
- Dr Vladimir Savković, redovni profesor, Pravni fakultet
- Dr Nikola Milović, redovni profesor, Ekonomski fakultet
- Dr Radenko Šćekić, naučni savjetnik, Istorijski institut
- Dr Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik, Institut za biologiju mora
- Dr Milan Marković, redovni profesor, Fakultet političkih nauka
- Dr Budimir Lutovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultultet
- Dr Uroš Karadžić, redovni profesor, Mašinski fakultet
- Dr Žana Kovijanić Vukićević, redovna profesorica, Prirodno-matematički fakultet
- Dr Veselinka Grudić, redovna profesorica, Metalurško-tehnološki fakultet
- Dr Miloš Knežević, redovni profesor, Građevinski fakultet
- Dr Miodrag Radunović, redovni profesor, Medicinski fakultet
- Dr Milena Jovićević, redovna profesorica, Fakultet likovnih umjetnosti
- Dr Đurđica Perović, vanredna profesorica, Fakultet za turizam i hotelijerstvo
- Mr Sehad Čekić, redovni profesor, Fakultet dramskih umjetnosti
- Mr Tatjana Krkeljić, vanredna profesorica, Muzička akademija
- Dr Vladimir Drekalović, redovni profesor, Filozofski fakultet
- Dr Svetlana Perović, vanredna profesorica,  Arhitektonski fakultet
- Dr Špiro Ivošević, redovni profesor, Pomorski fakultet

- Dr Jovan Gardašević, docent, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
- Stevan Đurđević, predstavnik saradnika

- Andrej Vukčević, predstavnik studenata, Pravni fakultet

- Dušan Stamatović, predstavnik studenata, Prirodno-matematički fakultet

- Miloš Roganović, predstavnik studenata, Građevinski fakultet

- Vedran Vujisić, predstavnik studenata, Fakultet političkih nauka

- Andrea Ajković, predstavnica studenata, Biotehnički fakultet

- Aleksa Đurović, predstavnik studenata, Metalurško-tehnološki fakultet

- Rajmond Đonaj, predstavnik studenata, Medicinski fakultet

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.