Službe i organi rektorata


Generalni sekretar organizuje i koordinira rad sektora i službi u Rektoratu, prati sprovođenje zakona, statute Univerziteta Crne Gore i drugih opštih akata, obezbjeđuje blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja zadataka i poslova iz djelokruga rada sektora i službi Rektorata. Za svoj rad odgovara rektoru i Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore.

020 414 297
neda.vuksanovic@ucg.ac.me
Neda Vuksanović
Šef kabineta rektora:
 • obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada kabineta,
 • pruža stručnu i administrativno - logističku podršku rektoru u komunikaciji sa državnim organima, strateškim partnerima;
 • prati i organizuje aktivnosti na pripremi izvještaja i drugih dokumenata koje rektor priprema iz svoje nadležnosti;
 • organizuje protokolarne i druge posjete stranih delegacija i drugih poslovnih partnera Univerziteta;
 • stara se o pripremi sjednica rektorskog kolegijuma;
 • po nalogu rektora obavlja i druge poslove opšteg karaktera, uključujući i poslovnu korespondenciju.
 • za svoj rad odgovara rektoru.
Šef kabineta rektora
020 414 251
dijana.jovanovic@ucg.ac.me
Dijana Jovanović

Savjetnik za ekonomska i finansijska pitanja pruža savjetodavnu i stručnu pomoć rektoru u vezi sa najsloženijim pitanjima iz njegove nadležnosti koja se odnose na ekonomsko-finansijsku oblast. Takođe, identifikuje mogućnosti za unapređenja i daje prijedloge za razvoj sistema u ovim oblastima. Sarađuje sa stručnim službama sa Univerziteta i institucijama van Univerziteta. Za svoj rad odgovorna je rektoru.

Savjetnik za ekonomska i finansijska pitanja
020 414 298
marinab@ucg.ac.me
Marina Banović
U okviru Komunikacijskog i PR centra realizuju se komunikacione aktivnosti na nivou Univerziteta i u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta. U centru se obavljaju poslovi eksternog i internog PR-a, kao i kreiranje strateških djelovanja u oblasti odnosa sa javnošću. Takođe, Centar organizuje različite događaje na Univerzitetu, priprema promotivni i drugi materijal neophodan za uspješan proces internog i eksternog komuniciranja na Univerzitetu.

Komunikacijski i PR centar
020 414 274; 020 414 427; 020 414 244
pr@ucg.ac.me

Rukovodilac
020 414 274
pr@ucg.ac.me
Tijana Kavarić
PR menadžer
020 414 427
vesna.vukadinovic@ucg.ac.me
Vesna Vukadinović
Event menadžer
020 414 244
brajovic.m@ucg.ac.me
Milena Brajović Stojnić
Dizajner
020 414 427
ivan.z@ucg.ac.me
Ivan Živković
U okviru Sektora za pravne, kadrovske, opšte poslove i poslove staranja o imovini Univerziteta, obuhvaćeni su sljedeći glavni poslovni procesi:
 • normativna djelatnost;
 • izdavačka djelatnost;
 • priprema prijedloga mjera Univerziteta u okviru praćenja rada organizacionih jedinica;
 • priprema prijedloga i stavova Univerziteta o pitanjima o kojima se Univerzitet izjašnjava po osnovu posebnih propisa;
 • priprema odgovora na pitanja koja se odnose na rad Univerziteta;
 • priprema strategije programa i planova rada Univerziteta i redovnih i periodičnih izvještaja o radu Univerziteta;
 • praćenje i proučavanje kadrovske politike na Univerzitetu i evidencija kadrova;
 • stručni poslovi u vezi sa stambenom politikom Univerziteta;
 • organizacija poslova u vezi sa pripremom materijala za sjednice organa Univerziteta i njegovih radnih tijela, sazivanjem i održavanjem sjednica Univerziteta, izradom zapisnika, zaključaka i izvještaja, evidentiranjem i praćenjem izvršenja donijetih zaključaka Univerziteta;
 • priprema ugovora o radu, izdavanje javnih isprava, vođenje matičnih knjiga, kontrola podataka u ugovorima o studiranju;
 • sređivanje i čuvanje dokumentacije Univerziteta;
 • pripremanje i prikupljanje informativnih, dokumentacionih i drugih materijala i podataka potrebnih za rad Univerziteta i njihovih radnih tijela;
 • određeni kancelarijski i daktilografski poslovi;
 • edukacija administrativnog osoblja sa ciljem efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja poslova;
 • uređenje i održavanje radnog prostora;
 • zaštita imovine;
 • održavanje i zaštita opreme; i
 • drugi poslovi koje odredi organ Univerziteta.
Direktor
020 414 235
vladimirm@ucg.ac.me
Vladimir Miličković
Rukovodilac
020 414 270
mirkog@ucg.ac.me
Mirko Gajović

Savjetnik za pravne poslove Upravnog odbora i harmonizaciju pravnih propisa
020 414 279
katarina.d@ucg.ac.me
Katarina Dobrović
Savjetnik za praćenje rada Senata, strukovnih vijeća, Uređivačkog odbora i radnih tijela u funkciji Senata
020 414 233
tperovic@ucg.ac.me
Tanja Tomanović
020 414 271
radojevic.j@ucg.ac.me
Jelena Radojević
U okviru Sektora za finansije organizovane su dvije službe:
 1. Služba za finansije, računovodstvo, evidenciju i procjenu imovine i
 2. Služba za finansijsko planiranje i izvještavanje.
U okviru Sektora za finansije obuhvaćeni su sljedeći glavni poslovni procesi:
 • vođenje knjigovodstva, vođenje primitaka i izdataka
 • vođenje evidencije i procjena imovine
 • plaćanje obaveza prema povjeriocima
 • plaćanje poreskih obaveza
 • naplata potraživanja
 • priprema za obračun zarada i naknada zarada
 • priprema za obračun ostalih ličnih primanja, ugovora o djelu, autorskih honorara
 • blagajnički poslovi
 • izvještavanje i informatička obrada zarada
 • izrada godišnjeg finansijskog plana
 • praćenje izvršenja finansijskog plana
 • izrada predloga kapitalnog budžeta
 • izrada dnevnih, mjesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izvještaja
 • informatička obrada knjigovodstvenih podataka i kreiranje finansijskih izvještaja
 • dnevno dostavljanje informacija Upravi Univerziteta o stanju sredstava na svim računima kojima raspolaže Univerzitet
 • kontrolisanje i ovjeravanje ulaznih računa za plaćanje i knjiženje
 • organizovanje rada na računovodstvenom i finansijskom praćenju i izvještavanju domaćih i međunarodnih projekata
 • obrađivanje, pripremanje i izrada zahtjeva od strane svih organizacionih jedinica za izmjene i dopune finansijskih planova
 • izrada zahtjeva za budžetskim sredstvima koji usvaja Upravni odbor UCG, a koji se nakon usvajanja dostavlja Ministarstvu finansija i Ministarstvu prosvjete
 • svakomjesečno dostavljanje podataka u skladu sa pozitivnim propisima Upravi prihoda i carina, Ministarstvu finansija, Ministarstvu prosvjete; kvartalno dostavljanje izvještaja Monstatu, godišnje dostavljanje obrasca M4 nadležnom organu
 • organizuje se i sprovodi popis sredstava Rektorata
 • prate se i proučavaju propisi koji se odnose na finansijsko-računovodstveno poslovanje kako bi se zakonito i blagovremeno obavljali svi poslovi vezani za rad sektora
 • daju se stručna mišljenja i prijedlozi prilikom sačinjavanja odluka i rješenja iz oblasti finansijskog i računovodstvenog poslovanja
 • vrši se obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava Rektorata
 • vrši se usklađivanje analitičkih evidencija sa glavnom knjigom
 • vrši se usklađivanje poslovne knjige sa popisom imovine
 • vrši se obračun putnih naloga
 • vrši se vođenje operativne evidencije o promjenama i stanju obaveza i potraživanja (KUF i KIF)
 • vrši se vođenje operativne evidencije o promjenama i stanju kredita
 • prati se naplata potraživanja i paćanje obaveza prema dobavljačima
 • sastavlja se PDV prijava na nivou Univerziteta i prati izvršenje obaveza po osnovu PDV-a i drugih poreza
 • obavljajuju se i drugi poslovi iz okvira poslovnih procesa koje odredi organ Univerziteta.
Direktor
020 414 206
vesnaras@ucg.ac.me
Vesna Rašović

Rukovodilac Služba za finansije, računovodstvo, evidenciju i procjenu imovine
020 414 239
ptatjana@ucg.ac.me
Tatjana Paunović
Rukovodilac Službe za finansijsko planiranje i izvještavanje
020 414 240
srdjans@ucg.ac.me
Srđan Šarović
U Službi za unutrašnju reviziju vrše se poslovi koji se odnose na:
 • operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih procesa iz nadležnosti Univerziteta Crne Gore, u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja;
 • savjetodavne usluge sa ciljem davanja savjeta i sugestija pri definisanju načina identifikacije i strategije upravljanja rizicima i davanja prijedloga o mogućnostima unapređenja procesa upravljanja, upravljanja rizicima i kontrolau subjektu;
 • procjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrolu na osnovu upravljanja rizicima;
 • izradu izvještaja unutrašnje revizije;
 • obavljanje posebne revizije na zahtjev organa rukovođenja Univerziteta Crne Gore;
 • praćenje sprovođenja preporuka sadržanih u izvještajima;
 • izradu strateških i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije, kao i njihovo praćenje i izvršavanje;
 • izradu periodičnih i godišnjih izvještaja unutrašnje revizije;
 • saradnju sa Direkcijom za harmonizaciju unutrašnje revizije u Ministarstvu finansija, uključujući i dostavljanje godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije;
 • saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima;
 • praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima;
 • praćenje i sprovođenje preporuka Državne revizorske institucije i druge odgovarajuće poslove iz djelokruga Službe za unutrašnju reviziju.
020 414 288
predrag.radunovic@ucg.ac.me
Predrag Radunović
Služba za javne nabavke obavlja normativne, studijsko – analitičke i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti koje su u neposrednoj vezi sa realizacijom poslova i ostvarivanjem funkcije službe. Shodno tome, u službi se odvijaju stručno-administrativni poslovi u cilju oglašavanja i sprovođenja postupaka javnih nabavki te izvršavanja zaključenih okvirnih sporazuma i proisteklih ugovora uz primjenu Zakona o javnim nabavkama i pratećeg seta podzakonske regulative. Prilikom obrađivanja i procesuiranja pristiglih zahtjeva za nabavku roba, radova ili usluga ostvaruje se saradnja, vrši razmjena informacija i pruža savjetodavna pomoć organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore. Služba za javne nabavke priprema, uređuje i organizuje interna akta i pravila iz oblasti poslova koje kontinuirano vrši, sačinjava i donosi plan javnih nabavki, kao i izmjene i dopune plana uz istaknuta obrazloženja, u skladu sa usvojenim finansijskim planom odnosno obezbjeđenim finansijskim sredstvima.
020 414 262
020 414 209
ranko@ucg.ac.me
Ranko Rakočević