Osnovne informacije
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore osnovan je 1974. godine i predstavlja najstariju ustanovu visokog obrazovanja u Crnoj Gori. U svom sastavu ima 19 fakulteta i tri instituta, sa akademskom zajednicom koju čini oko 17.000 aktivnih studenata na svim nivoima studija, te više od 1.000 akademskog, stručnog i drugog osoblja. Od 2004. godine, nastava na Univerzitetu Crne Gore je organizovana u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.UNIVERZITET DANAS

UNIVERZITET CRNE GORE je danas intelektualno jezgro bilo razvoja Crne Gore - središte naučnoistraživačkog, kulturno-umjetničkog i inovativnog stvaralaštva. Predstavlja najstariji, a ujedno i jedini državni univerzitet u Crnoj Gori. Najsveobuhvatnija je visokoškolska institucija koja pruža obrazovanje  na poljima kako društvenih, humanističkih nauka, tako i tehnoloških, prirodnih i medicinskih nauka.

ImageNastava je organizovana u skladu sa kurikulima uglednih univerziteta Evropskog prostora visokog obrazovanja što uz brojne sporazume i programe omogućava studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju nesmetanu mobilnost.  Studije se realizuju u tri ciklusa, osnovne, master i doktorske studije. Model po kojem se realizuju je 3+2+3 što znači da osnovne studije traju tri akademske godine, s izuzetkom regulisanih profesija i obrazovanju učitelja koje traju pet, odnosno šest godina. Postiplomske master studije traju dvije, a doktorske tri akademske godine. Na osnovnim i master studijama kandidati se upisuju na teret Budžeta države.

Univerzitet Crne Gore je i vodeća naučnoistraživačka institucija u zemlji, koja svoju poziciju jača kroz međunarodnu saradnju i projektne aktivnosti usmjerene na podršku nuačnoistraživačkim kapacitetima. Pored vrlo izrazite istraživačke aktivnosti na organizacionim jedinicama, Univerzitet u svom sastavu ima i tri naučna instituta, Istorijski institut, Institut za biologiju mora i Institut za napredne studije. Kao centralna institucija nauke, kulture i umjetnosti, kontinuirano jača veze sa privrednim, društvenim i međunarodnim okruženjem, kroz produktivnu saradnju sa biznis i javnim sektorom.

Univerzitet Crne Gore je član prestižnih međunarodnih organizacija kao što su:

 • Evropska asocijacija univerziteta EUA (The European University Association)
 • Magna Charta Universitatum
 • Univerzitetska agencija frankofonije AUF (The Francophone University Association)
 • Univerzitetska mreža Jadransko-jonske inicijative – Uniadrion (The University Network of the Adriatic Ionian Initiative)
 • Mreža univerziteta malih zemalja i teritorija - NUSCT (Network of Universities of Small Countries and Territories)
 • Udruženje balkanskih univerziteta - BUA (The Balkan University Association)
 • Mreža evropskih univerziteta ULISEUS (ULYSSEUS)
 • Evropski koledž za bezbjednost i odbranu - ESDC (European Security and Defence College)

Univerzitet danas  nastoji da ima što veću mrežu partnera  na području obrazovanja, istraživanja, javnog sektora i industrije iz cijelog svijeta. Prvi međunarodni ugovor potpisan je 1975. sa državnim Univerzitetom Floride, a danas UCG ima više od 80 bilateralnih sporazuma sa univerzitetima Evrope i Azije i više od 150 međuinstitucionalnih sporazuma za kreditnu mobilnost u okviru programa ERASMUS+.

U okviru programa mobilnosti Erasmus+, CEEPUS, Mevlana i bilateralnih programa saradnje, studenti, istraživači i akademsko osoblje imaju mogućnost za razmjenu znanja i vještina na internacionalnom nivou.
Prateći kako globalne trendove u visokom obrazovanju, tako i potrebe tržišta rada, Univerzitet Crne Gore nastoji da modernizuje institucionalne i funkcionalne postavke Univerziteta, kao i da kontinuirano unapređuje nastavni sadržaj, tehničke resurse i prostorne kapacitete institucije.

Misija

Univerzitet Crne Gore ima ključnu ulogu i odgovornost da stvara i širi znanje kroz izvrsnost u obrazovanju, nauci i stvaralaštvu; da unapređuje međunarodnu saradnju; da stvara uspješne i društveno odgovorne akademske građane; i da promoviše demokratski i održivi razvoj društva i države Crne Gore.

Infrastruktura

Univerzitet je sa svojom infrastrukturom zastupljen u tri crnogorske regije: centralnoj, sjevernoj i južnoj. Glavni grad Crne Gore, Podgorica, dom je najvećeg broja fakulteta, a nastava se odvija i u Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Baru, Igalu, Beranama i Bijelom Polju.  Sjedište Univerziteta je u Podgorici, gdje je nova zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore otvorena 2009. godine.

Centralna regija 

Podgorica

U Podgorici se odvija nastava i realizuju istraživanja iz oblasti poljoprivrede i tehničkih, prirodnih i medicinskih nauka, i istražuju ideje i koncepti ekonomije, organizuju predavanja, otvorene debate i diskusije iz prava i političkih nauka.
Život studenata u Podgorici posebno je obogaćen otvaranjem Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra, 17. novembra 2015. godine, na svečanosti povodom Međunarodnog dana studenata. Ovo mjesto je danas centar najvažnijih studentskih, sportskih i kulturnih događaja, te sajmova nauke i sezonskog zapošljavanja studenata.

U srcu univerzitetskog kampusa,  pod okriljem zgrade tehničkih fakulteta, odvija se nastava sljedećih fakulteta: Elektrotehnički fakultet, Građevinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet i Mašinski fakultet. U neposrednoj blizini su i zgrade Biotehničkog i  Arhitektonskog fakulteta.

U središtu Glavnog grada, u blizini mosta Milenijum, istu zgradu dijele Ekonomski, Pravni fakultet i Fakultet političkihImage nauka.

Istorijski institut Crne Gore je jedna od najstarijih naučnoistraživačkih institucija u Crnoj Gori, takođe je u Podgorici. Bogata Biblioteka Istorijskog instituta Crne Gore po vremenu nastanka spada među starije, a po sadržaju fonda, starim i rijetkim knjigama, među vrednije crnogorske biblioteke. Iako je Biblioteka zatvorenog tipa, njene usluge, pored naučnih radnika Istorijskog instituta Crne Gore i saradnika, koriste kulturni i javni radnici i studenti.

Institut za napredne studije koji je osnovan kao naučnoistraživačka institucija koja ima za cilj da doprinese razvoju multidisciplinarnih osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja iz prioritetnih naučnih oblasti, smješten je u  Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Takođe, na teritoriji podgoričke opštine je i Ogledno imanje u Lješkopolju, koje je stručni istraživački resurs za razvoj i istraživanje svih oblasti poljoprivrede.

Cetinje – dom umjetnosti

Svi fakulteti umjetnosti Univerziteta Crne Gore  (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija)  nalaze se u Prijestonici Crne Gore, na Cetinju. Dijelom su smješteni u zgradama u kojima su se nekada nalazila diplomatska predstavništva, izgrađena u 19. vijeku, a dijelom u novim zdanjima. Ovom istorijskom i kulturnom centru Crne Gore studenti daju puls kreativne mladalačke energije, kroz muziku, pozorišne predstave i ulično slikarstvo. Centar za umjetnička istraživanje umjetnosti 42,° osnovan 2010. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti, ugostio je međunarodne i domaće umjetnike, kao i umjetničke radove nastavnika i studenata Fakulteta.

Nikšić  

Tri izreke objašnjavaju sve o studentskom životu u Nikšiću:

 • Filozofija je majka svih nauka – Filozofski fakultet;
 • Vrijediš onoliko jezika koje govoriš – Filološki fakultet i;
 • Zdravo tijelo, zdrav duh – Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

Filozofski fakultet i Filološki fakultet dijele istu zgradu, dok postoji posebna zgrada za Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Južna regija

Pomorstvo i tradicionalno gostoprimstvo dio su kulturnog nasljeđa starog grada Kotora, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Ovdje studenti imaju priliku da žive ono što je predmet njihovih studija na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo i Fakultetu za pomorstvo, smještenim u Kotoru.

U Kotoru se nalazi i Institut za biologiju mora,  jedna je od najstarijih naučnoistraživačkih ustanova u Crnoj Gori koja daje stručnu podršku svim najznačajnijim projektima u oblasti zaštite i praćenja stanja svih segmenata morskog ekosistema crnogorskog primorja. U okviru Instituta je i Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana – Akvarijum Boka, jedini javni akvarijum u Crnoj Gori koji promoviše biodiverzitet i potrebu njegove zaštite.

Nije slučajno ni to što se u Igalu,nazvanom po dugoj pjeskovitoj plaži sa terapeutskim svojstvima, u Institutu za fizikalnu medicinu, obučavaju studenti Primijenjene fizioterapije, studijskog programa Medicinskog fakulteta.

Biotehnički fakultet Univerziteta, čije je sjedište u Podgorici, ima odsjeke i na jugu i sjeveru, gdje studenti mogu sticati potrebna znanja u prirodnom okruženju. U mediteranskom gradu Baru obrazuju se studenti programa Mediteransko voćarstvo, kojem je  na raspolaganju Centar za suptropske kulture, sa oglednim parcelama i plastenicima.

Sjeverna regija

Univerzitet Crne Gore podržava razvoj sjevernog regiona kroz odsjeke različitih fakulteta koji se nalaze na ovom području.

U Bijelom Polju, malom sjevernom gradu, poznatom po regionalnom okupljanju pjesnika tokom ljetnog festivala, studentima Kontinentalnog voćarstva na raspolaganju je Centar za kontinentalnu pomikulturu, kao i razne ogledne parcele. U zgradi Opštine nalaze se katedre Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

Visoka medicinska škola se nalazi u Beranama, kao odsjek Medicinskog fakulteta.

ISTORIJA

ImagePrvi univerzitet u Crnoj Gori osnovan je 2. aprila 1974. godine, u Titogradu (danas Podgorici) na uvjerenju da će se organizovati naučni i kulturni potencijal zemlje i pripremiti kadrovi neohodni za dinamičan društveno-ekonomski i kulturni razvoj Crne Gore, uz cjelishodnije uključivanje u naučno-tehnološku revoluciju. Tog dana, predstavnici tri fakulteta (Ekonomskog, Tehničkog i Pravnog), dvije više škole (Pedagoške akademije iz Nikšića i Više Pomorske škole iz Kotora) i tri samostalna naučna instituta (Istorijskog, Poljoprivrednog i Institut za biološka i medicinska istraživanja iz Titograda),  usvojili su Samoupravni sporazum o udruživanju u Univerzitet u Titogradu.

Kao Dan Univerziteta Crne Gore, proslavlja se 29. april, dan kada je te iste 1974. godine konstituisana Skupština Univerziteta, kao organ upravljanja Univerzitetom. Ona je izabrala sve ostale organe: prvog predsjednika i potpredsjednika Skupštine, Izvršni odbor Skupštine, rektora i dva prorektora, čime je okončan proces osnivanja.

Samo godinu nakon osnivanja, ime univerziteta je preimenovano u Univerzitet „Veljko Vlahović“, po čovjeku koji je pripadao generaciji crnogorskih studenata koji su bili lideri za dvije najistaknutije ideje ovih prostora - jugoslovenstvo i antifašizam. U kampusu Univerziteta u Podgorici 2016. godine postavljena je komemorativna bista Veljka Vlahovića. Od marta 1992. godine Univerzitet je  dobio ime koje i sada nosi – Univerzitet Crne Gore.

Kroz svoju istoriju, u skladu sa savremenim zahtjevima, univerzitetska zajednica se širila i transformisala, razvijala se i vremenom postajao sve kompleksnija, ali i sveobuhvatnija visokoškolska ustanova. Porast broja studenata, razvoj novih naučnih disciplina, rastuće potrebe privrede i drugih djelatnosti, uslovili su reorganizaciju postojećih i osnivanje novih univerzitetskih jedinica.

Rektori Univerziteta

 

Profesori emeritusi

Zvanje profesora emeritusa dodjeljuje se redovnim profesorima Univerziteta u penziji, koji su se posebno istakli svojim naučnim, odnosno umjetničkim, stručnim i pedagoškim radom, stekli međunarodnu reputaciju, postigli značajne rezultate u obezbjeđivanju nastavno-naučnog podmlatka I dali značajan doprinos ugledu i afirmaciji Univerziteta i organizacione jedinice.

Među profesorima emeritusima Univerzieta Crne Gore su:

 • 2022: Prof. dr Žarko Pavićević, Prirodno—matematički fakultet
 • 2021: Prof. dr Milan Vukčević, Mašinski fakultet
 • 2012: Prof. dr Ilija Vujošević, Elektrotehnički fakultet
 1. godine
 • Prof. dr Momir Durović, Eletrotehnički fakultet
 • Prof. dr Ratko Božović, Filozofski fakultet
 1. godine
 • Prof. dr Milorad Velašević, Eelektrotehnički fakultet
 • Prof. dr Arsenije Vujović, Građevinski fakultet
 • Prof. dr Milan Perović, Mašinski fakultet
 • Prof. dr Bosiljka Laković, Ekonomski fakultet
 • Prof. dr Gordan Karaman, Prirodno-matematički fakultet
 • Prof. dr Pavle Bogetić, Ekonomski fakultet
 • Prof. dr Branislav Ostojić, Filozofski fakultet
 • Prof. dr Branko Radojičić, Filozofski fakultet
 • Prof. dr Zoran Lakić, Filozofski fakultet
 • Prof. dr Vladimir Sekulić, Institut za strane jezike
 • Prof. Manja Radulović-Vulić, Muzička akademija
 • Prof. Nikola Gvozdenović, Fakultet likovnih umjetnosti
 • Rektor prof. dr Mirčeta Đurović
 • Rektor prof. dr Miljan Radović
 • Rektor prof. dr Milinko Šaranović
 • Rektor prof. dr Miloš Radulović
 • Rektor prof. dr Božidar Nikolić
 • Rektor prof. dr Ratko Đukanović
 • Rektor prof. dr Predrag Obradović

Počasni doktorat 

Univerzitet može dodijeliti počasni doktorat istaknutoj naučnoj, kulturnoj ili drugoj javnoj ličnosti iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u pojedinim oblastima nastavnog, naučnog, istraživačkog i umjetničkog stvaralaštva koji je značajno doprinio unapređenju visokog obrazovanja, nauke, tehnike, tehnologije, kulture ili umjetnosti, kao i za afirmaciju i širenje ugleda Univerziteta i njegovih organizacionih jeidnica.

U periodu od 1979. godine do danas dobitnici počasnih doktorata su:

 • 2020: Satya N. Atluri, profesor emeritus sa Texas Tech univerziteta, USA
 • 2019: Miroslav Lajčak, ministar vanjskih poslova Repubike Slovačke
 • 2011: Prof. dr Mile Grozdanić, Fakultet likovnih umjetnosti u Beogradu
 • 2011: Prof. dr Darinka Matić Marović, Fakultet muzičke umjetnosti, Beograd
 • 2008: Johann Boehme, Univerzitet Ruhr, Njemačka
 • 2008: Ichak Adizes, Adizes Institut, Kalifornija  
 • 2007: Prof. dr Stephen Williamson, Univerzitet u Mančesteru
 • 2006: Jean Jaque Tatin, Université de Tours, Francuska
 • 1979-1999: Dragiša Ivanović, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
 • 1979-1999: Mojsije Senjo Lazarević, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici
 • 1979-1999: Pjotr Matveevič Ogibalov, profesor Moskovskog državnog univerziteta
 • 1979-1999: Viktor Antonovič Sadovniči, profesor Moskovskog državnog univerziteta

 

Počasni profesor Univerziteta Crne Gore

 2021.

Prof. dr Herwig Schopper, Univerzitet u Hamburgu (prijedlog PMF-a)

Filmovi o Univerzitetu

Kraći promo film (Magna Charta Universitatum)

Film o Univerzitetu Crne Gore, povodom 45.godina od njegovog osnivanja

Univerzitet Crne Gore, promotivni film

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.