Vijeća
Senat Univerziteta Crne Gore ima tri vijeća: Vijeće za društvene nauke, Vijeće za prirodne i tehničke nauke i Vijeće za umjetnost. Vijećem Senata, po odluci rektora, predsjedava jedan od prorektora, koji je istovremeno i član Vijeća.
Vijeća Senata čine predstavnici organizacionih jedinica Univerziteta, iz odgovarajuće oblasti. Pripadnost organizacione jedinice jednom od vijeća Senata utvrđuje se aktom o matičnosti.
Na izbor članova vijeća Senata primjenjuju se odredbe Statuta UCG koje se odnose na izbor članova Senata iz reda akademskog osoblja sa akademskim  zvanjem. Član vijeća Senata ne može biti član Senata.
Vijeće Senata razmatra predloge u postupku izbora u akademsko odnosno naučno zvanje i daje mišljenje Senatu o tim predlozima, razmatra predloge u postupku sticanja  naziva doktora nauka, i druga pitanja iz nadležnosti Senata.


 

Članovi vijeća Senata Univerziteta Crne Gore za društvene nauke:
- Prof. dr Veselin Mićanović prorektor Univerziteta Crne Gore, predsjedavajući
- Dr Gordana Paović-Jeknić, redovna profesorica, Pravni fakultet
- Dr Ilija Moric, docent, Fakultet za turizam i hotelijerstvo
- Dr Jelena Knežević, docentkinja, Filološki fakultet
- Dr Milijana Novović-Burić, vanredna profesorica, Ekonomski fakultet
- Dr Predrag Živković, docent, Filozofski fakultet

- Dr Vesna Simović-Zvicer, docentkinja, Fakultet političkih nauka
- Dr Ivan Vasiljević, docent, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje    

- Dr Ivan Laković, naučni saradnik, Istorijski institut 


 

Članovi vijeća Senata Univerziteta Crne Gore za prirodne i tehničke nauke:
- Prof. dr Irena Orović, prorektorica Univerziteta Crne Gore, predsjedavajuća

- Dr Slađana Krivokapić, vanredna profesorica,Prirodno-matematički fakultet
- Dr Nedeljko Latinović, redovni profesor, Biotehnički fakultet
- Dr Vanja Asanović, redovna profesorica, Metalurško-tehnološki fakultet
- Dr Romeo Meštrović, redovni profesor, Pomorski fakultet
- Dr Miodrag Šoć, redovni profesor, Medicinski fakultet
- Dr Janko Jovanović, redovni profesor, Mašinski fakultet 
- Dr Božo Krstajić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet
- Dr Marija Jevrić, docentkinja, Građevinski fakultet
- Dr Dragana Drakulović, viša naučna saradnica, Institut za biologiju mora


 

Članovi vijeća Senata Univerziteta Crne Gore za umjetnost:
- Prof. dr Sanja Peković, prorektorica Univerziteta Crne Gore, predsjedavajuća

- Prof. mr Vujadin Krivokapić, vanredni profesor, Muzička akademija
- Prof. mr Draško Dragaš, redovni profesor, Fakultet likovnih umjetnosti
- Prof. dr Vuk Vuković, vanredni profesor, Fakultet dramskih umjetnostiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.