Centar za doktorske studije

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Centar za doktorske studije radi na unapređenju kvaliteta doktorskih studija, većoj međunarodnoj prepoznatljivosti Univerziteta Crne Gore u okviru evropskog istraživačkog prostora i u oblasti visokog obrazovanja, kao i na pospješivanju multidisciplinarnog pristupa doktorskim studijama u smislu funkcionalizacije i povezivanja sa privredom i društvom. Centar za doktorske studije: predlaže Senatu strategiju razvoja doktorskih studija; definiše oblasti doktorskih studija; definiše tekst konkursa za upis u prvu godinu doktorskih studija; prati i analizira prolaznost studenata i predlaže upisnu kvotu i visinu školarine; stara se o...

128. sjednica Odbora za doktorske studije

127. sjednica Odbora za doktorske studije

126. sjednica Odbora za doktorske studije

125. sjednica Odbora za doktorske studije

124. sjednica Odbora za doktorske studije

Uplata školarine generacija 2021/22

Konačna rang lista_Održivi razvoj_II upisni rok_2022/23

Konačna rang lista_Održivi razvoj_2022/23