Služba za javne nabavke
Služba za javne nabavke obavlja normativne, studijsko – analitičke i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i propisima  iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti koje su u neposrednoj vezi sa realizacijom poslova i ostvarivanjem funkcije službe. Shodno tome, u službi se odvijaju stručno-administrativni poslovi u cilju oglašavanja i sprovođenja postupaka javnih nabavki te izvršavanja zaključenih okvirnih sporazuma i proisteklih ugovora uz primjenu Zakona o javnim nabavkama i pratećeg seta podzakonske regulative. Prilikom obrađivanja i procesuiranja pristiglih zahtjeva za nabavku roba, radova ili usluga ostvaruje se saradnja, vrši razmjena informacija i pruža savjetodavna pomoć organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore. Služba za javne nabavke priprema, uređuje i organizuje interna akta i pravila iz oblasti poslova koje kontinuirano vrši, sačinjava i donosi plan javnih nabavki, kao i izmjene i dopune plana uz istaknuta obrazloženja, u skladu sa usvojenim finansijskim planom odnosno obezbjeđenim finansijskim sredstvima.

Članovi i predsjedavajući obrazovane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke pripremaju tendersku dokumentaciju i izmjene i dopune tenderske dokumentacije i daju njihova pojašnjenja, vrše otvaranje ponuda, odnosno prijava za kvalifikaciju, vrše pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, odnosno prijava za kvalifikaciju uz sačinjavanje zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, pripremaju i predlažu ovlašćenom licu Univerziteta Crne Gore odluku o isključenju iz postupka javne nabavke, odluku o izboru najpovoljnije ponude i odluku o poništenju postupka, pripremaju predlog odgovora na žalbu i vrše druge poslove u skladu sa zakonom.

Od ostalih, po nalogu ovlašćenog lica Univerziteta Crne Gore i nadležnog organa Ministarstva finansija - Direktorata za politiku javnih nabavki, obavezujućih aktivnosti iz okvira poslovnih procesa izdvajaju se: sačinjavanje antikorupcijskog izvještaja, izrada i podnošenje (polugodišnjeg) godišnjeg izvještaja o sprovednim nabavkama i zaključenim ugovorima, ali i neizostavno izvještavanje o realizaciji zaključenih ugovora o javnim nabavkama. U djelokrugu svog rada, služba prati i primjenjuje javno dostupna rješenja i zaključke Komisije odgovorne za pravnu zaštitu u postupcima javnih nabavki. Povodom inicijative medija, pripremaju se neophodne informacije i iste dostavaljaju Komunikacijskom i PR centru na dalju obradu i objavljivanje.

UNIVERZITET CRNE GORE
PIB: 02016702 
Rukovodilac službe za javne nabavke: mr Ranko Rakočević
E-mail: ranko@ucg.ac.me
Telefon: 020/414-262
Fax: 020/414-209
Internet adresa: https://cejn.gov.me/tenders
Adresa: Cetinjska 2, 81000 PodgoricaNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.