Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 30
Potpisan sporazum o saradnji sa karatistima

karatisti

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore iz Nikšića kojeg je zastupao dekan, prof. dr Duško Bjelica s jedne strane i Karate Savez Crne Gore iz Podgoricekojeg je predstavljao predsjednik Vladimir Mrvaljević i Karate klub Onogošt iz Nikšića kojeg je zastupao direktor Dragoljub Fatić, potpisali su Sporazume o poslovno tehničkoj saradnji.

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje izučava se poseban trogodišnji trenerski studijski program za školovanje kadrova u karateu, a taj sport se izučava i na osnovnim akademskim studijama fizička na predmetu borilački sportovi pa na fakultetu i u savezu žele što prisniju saradnju.

Potpisivanje Sporazuma se obavilo u srijedu 03.11.2010. godine u svečanoj sali Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

04.11.2010. 06:46

Atletski savez i Fakultet za sport ruku pod ruku

ascg

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću potpisan sporazum

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore iz Nikšića, u utorak 05.10.2010.godine, dekan ove visokoškolske ustanove prof. dr Duško Bjelica i predsjednik Atletskog saveza Crne Gore gospodin Milorad Vuletić, potpisali su sporazum o poslovno-stručnoj i tehničkoj saradnji te dvije institucije.

ascg

ascg

ascg

ascg

05.10.2010. 21:49

Predlog Vijeća za angažovanje u nastavi po Oglasu UCG

Univerzitet Crne Gore Podgorica

Rektoru

Predmet: Predlog Vijeća za angažovanje u nastavi po Oglasu UCG

Poštovani,

Dana 02.07.2010. godine raspisan je Oglas od strane UCG, u dnevnom listu „Pobjeda“, za angažovanje u nastavi u studijskoj 2010/11. godini na UCG - Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Shodno Vašem dopisu broj 01-1400 od 23.07.2010. godine, koji ste nam dostavili sa prijavama kandidata dana 23.08.2010. godine, od strane dekana formirana je Komisija u sastavu: prof.dr Kemal Idrizović-predsjednik, doc.dr Miroslav Kezunović - član i doc.dr Jovica Petković - član.

Vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje je na sjednici od 02.09.2010. godine dalo pozitivno mišljenje na predlog Komisije za angažovanje u nastavi za studijsku 2010/11. godinu na Univerzitetu Crne Gore, za sledeće kandidate:

1. Dr Dragan Drobnjak, za predmet Odbojka – tehnika i metodika
2. Dr Dragan Drobnjak, za predmet Odbojka – taktika
3. Doc.dr Rašid Hadžić, za predmet Košarka – tehnika i metodika
4. Dr Budimir Bijelić, za predmet Košarka – taktika
5. Dr Dragan Krivokapić, za predmet Rekreacija

Shodno tome Vijeće predlaže Senatu Univerziteta Crne Gore da donese odluku o angažovanju u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću za studijsku 2010/11. Godinu, za navedene kandidate.

S poštovanjem,

Dekan
Prof.dr Duško Bjelica

04.09.2010. 13:45

Odluka o saradnji

Na osnovu člana 85. Stav 10 Statuta Univerziteta Crne Gore, na predlog Komisije koju čine predmetni nastavnici i nakon datog mišljenja Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje od 02.09.2010. godine, d o n o s i m:

O D L U K U

Po konkursu za izbor/reizbor saradnika u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, objavljenom dana 24.06.2009. godine, za oblast:

      - Osnovne akademske studije Fizička kultura i

      - Specijalističke postdiplomske studije Fizička kutura, biraju se na određeno vrijeme :

1. Dr Dragan Krivokapić, (reizbor) do 31.08.2013.godine

2. Adnan Mušović, apslolvent postdiplomskih magistarskih studija Fizička kultura na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje,(izbor) do 31.08.2011.godine

3. Marina Vukotić, apslolvent postdiplomskih magistarskih studija Fizička kultura na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje,(izbor) do 31.08.2011.godine

4. Ivana Koprivica, apslolvent postdiplomskih magistarskih studija Fizička kultura na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje,(izbor) do 31.08.2011.godine

Izabrani saradnici dužni su zaključiti Ugovor o radu sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje na određeno vrijeme utvrđeno u ovoj Odluci.

OBRAZLOŽENJE

Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, raspisao je konkurs za izbor/reizbor 4 saradnika u nastavi na određeno vrijeme za oblast: Osnovne akademske studije Fizička kultura i Specijalističke postdiplomske studije Fizička kutura.

Na konkurs su se prijavili kandidati: dr Dragan Krivokapić, mr Nela Tatar, mr Jovan Gardašević, Radomir Čanjak, Novica Gardašević, Aldijana Muratović, Marina Vukotić, Ivana Koprivica, Adnan Mušović i mr Boris Nikolić.

Prijave kandidata su razmatrali predmetni nastavnici i dali pozitivnu preporuku za predložene kandidate, a Vijeće Fakulteta je na sjednici od 02.09.2010.godine dalo pozitivno mišljenje za izbor.

Pravna pouka: Ova Odluka je konačna. Nezadovoljna stranka ima pravo žalbe nadležnom suduu roku od 15 dana od prijema iste.

D E K A N
Prof.dr Dušan Bjelica

04.09.2010. 13:40

Obavještenje

O b a v j e š t e nj e

Studentima koji žele da studiraju u studijskoj 2010/11. godini na svim studijskim programima na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje:

- Fizička kultura
- Sportski treneri
- Sportski novinari,

a koji ne ovjere semestar zaključno sa 31.8.2010.godine, nakon toga roka to za ovu studijsku godinu neće moći da urade.

Vijeće Fakulteta će 1.9.2010. godine usvojiti spiskove svih studenata po svim predmetima na svim studijskim programima i utvrditi tačan broj budžetskih i samofinansirajućih studenata i odrediti tačan broj grupa po predmetima i napraviti rasporede za početak nastave 13.09.2010. godine.

D e k a n,
Prof. dr Duško Bjelica

Dostavljeno:
- Oglasna tabla
- Studentska služba
- Članovima Vijeća
- Studentskoj organizaciji
- a/a

29.08.2010. 00:08