Fakultet političkih nauka

In memoriam prof. dr Čedo Veljić
In memoriam prof. dr Čedo Veljić

Sa iskrenim žaljenjem obavještavamo javnost da je juče u Podgorici preminuo prof. dr Čedo Veljić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka.

Rođen je 1951. godine u Ivangradu (Berane), gdje je završio osnovnu i srednju školu. Višu defektološku školu – smjer Tiflopedagogija (za rad sa slijepima i slabovidima) u Beogradu, završio je 1975. godine. Iste godine je na toj školi završio smjer Oligofrenopedagogija (za rad sa mentalno retardiranim licima). Defektološki fakultet je završio 1984. godine na Odsjeku za društvenu samozaštitu i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju.
Magistarske studije završio je 1998. godine na Defektološkom fakultetu, odbranivši magistarsku tezu "Sezonski smještaj adolescenata sa poremećajima u društvenom ponašanju kod porodica u planinskim naseljima, kao metod rehabilitacije u okviru institucionalnog tretmana" – naučno područje opšta defektologija. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Zaštita i tretman osoba sa invalidnošću u Crnoj Gori" odbranio je u oktobru 2004. godine na Defektološkom fakultetu Beogradu.
Prva iskustva u defektološkoj praksi stekao je 1976. godine radeći kao vaspitač u Zavodu za slijepa i slabovida lica "Veljko Ramadanović" u Beogradu.
Od 1977. do izbora u zvanje docent, radio je u Zavodu za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine u Podgorici, kao vaspitač, organizator vaspitnog rada, direktor Zavoda.
Više puta je biran za predsjednika i potpresjednika Društva defektologa Zajednice Srbija i Crna Gora, kao i Crne Gore, član je više udruženja koja se bave zaštitom i tretmanom djece sa posebnim potrebama. 
Izabran je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću za predavača na smjeru za obrazovanje učitelja na predmetima Metodika specijalnog rada i Specijalna pedagogija i na  je  Fakultetu političkih nauka na predmetima: Socijalni rad u zajedniciSocijalni rad sa djecom i porodicom i Socijalni rad sa licima sa invaliditetom.
Objavio je više od četrdeset stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Takođe, objavio je  i dvije stručne knjige, tri monografije i jedan univerzitetski udžbenik. 

Dugujemo mu veliku zahvalnost za nesebičan doprinos razvoju i afirmaciji Fakulteta političkih nauka.

Neka je vječna slava i hvala našem dragom profesoru.

Broj posjeta : 903

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.