Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU

Naziv predmeta:MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7479Obavezan1104+0+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetimaPoloženi predmeti: Marketing u turizmu, Menadžment u turizmu, Metodologija naučno-istraživačkog rada
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanja sa najnovijim teorijskim i praktičnim aspektima istraživanja marketinga u turizmu: osposobljavanje studenata za rješavanja praktičnih problema u oblasti marketinga. Priprema za izradu doktorske teze
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Božo Mihailović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, istraživački projekat, provjere znanja, časovi, eseji, rasprave...
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Karakteristike marketinga i marketing istraživanja napočetku XXI vijeka
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Shvatanje strategijskog marketing menadžmenta i uloga informacija
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Analiza marketing mogućnosti u turizmu
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Specifičnosti istraživanja u turizmu
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Osnovi metodologije marketing istraživanja
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Istraživanje tržišnih mogućnosti u turizmu
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kreiranje uspješnog dugoročnog rasta preduzeća na bazi marketing istraživanja
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Definisanje problema istraživanja
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Kreiranje scenarija
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Prikupljanje, analiza i stvaranje informacione osnove za marketing odlučivanja
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Strategija proizvoda
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Razvoj strategija i programa cijena
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Strategijski menadžment kanala prodaje
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Strategijsko upravljanje komuniciranjem
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Priprema za završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno: 10 kredita x 1.33 = 13.33 sati 4 sata predavanja 9.33 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije Struktura: 3 sata predavanja 10 sati i 20 min. samostalnog rada i konsultacije u semestru: Ukupno opterećenje za predmet: 10x30 = 300 Struktura: Nastava i završni ispit: 13.3 x 16 =212.8 sati Priprema i ovjera semestra: 13.3 x 2 =26.6 sati Prpirema i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku: 300-(212.8+26.6) = 60,6 sata
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
9 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacijeposlije predavanja i po potrebi,
LiteraturaMihailović B., Marketing u turizmu, Obod, Cetinje, 2004. Mihailović B., Marketing menadžment, Obod, Cetinje, 2003. Philip Kotler, Marketing menadžment, Dat astatus, 2006. Mounthino: Strategic Management in Tourism
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeIzlaganje seminarskih radova, testovi, rješavanje poslovnih problema. Usmeni ispit kao završni.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / KVANTITATIVNE METODE U TURIZMU

Naziv predmeta:KVANTITATIVNE METODE U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7517Obavezan152+0+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa prepoznatljivim metodama u analizi turističke ponude i tražnje
Ishodi učenjaOsposobljavanje studenata da vladaju kvantitativnim metodama u analizi turističkog prometa
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf dr Vesna Karadžić, Prof.dr Tatjana Stanovčić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, pristupni rad, konsultacije i završni ispit
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sadržaj i ciljevi predmeta
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Uzorak i njegova primjena u analizi turističke tražnje
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Uzorak i njegova primjena u analizi kvaliteta usluga
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Uzorak i njegova primjena u analizi turističke ponude
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Regresiona analiza
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Korelaciona analiza
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Analiza međuzavisnosti faktora koji utiču na obim turističkog prometa
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Analiza međuzavisnosti faktora koji utiču na kvalitet turističkog prometa
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Indeksni brojevi
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Pristupni rad
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Analiza vremenskih serija
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Analiza dugoročnih tendencija u razvoju
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Prognoza turističkih kretanja
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Prognoza razvojnih, demografskih i drugih kretanja
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Priprema za završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno: 10 kredita x 1.33 = 13.33 sati 4 sata predavanja 9.33 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije Struktura: 3 sata predavanja 10 sati i 20 min. samostalnog rada i konsultacije u semestru: Ukupno opterećenje za predmet: 10x30 = 300 Struktura: Nastava i završni ispit: 13.3 x 16 =212.8 sati Priprema i ovjera semestra: 13.3 x 2 =26.6 sati Prpirema i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku: 300-(212.8+26.6) = 60,6 sata
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
4 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacijesat vremena nakon održavanja predavanja
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo 10 poena, pristupni rad 40 poena, završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena dobija se sa ostvarenih 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / KULTURNI TURIZAM

Naziv predmeta:KULTURNI TURIZAM
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7782Obavezan2104+0+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
9 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / ANALIZA I OBRADA PODATAKA U TURIZMU 2

Naziv predmeta:ANALIZA I OBRADA PODATAKA U TURIZMU 2
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10821Obavezan1104+0+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
9 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / SAVREMENI TRENDOVI U TURIZMU

Naziv predmeta:SAVREMENI TRENDOVI U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13864Obavezan1103+2+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
8 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / MENADŽMENT U TURIZMU

Naziv predmeta:MENADŽMENT U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13865Obavezan1103+2+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa upravljanjem: turističkom politikom, posrednicima na globalnom turističkom tržištu, održivim razvojem turizma, turističkom destinacijom, hotelskom djelatnošću, putničkim agencijama, selektivnim turizmom, specijalizovanim hotelima i konceptom strategijskog menadžmenta u turizmu.
Ishodi učenjaSposobnost: razumijevanja i upotrebe koncepta upravljanja razvojem: opšte i specifične turističke politike; posrednicima na globalnom turističkom tržištu, održivog turizma na makro, mikro i mezo nivou; turističkom destinacijom; destinacijom selektivnog turizma; hotelskom djelatnošću; putničkim agencijama; i strategijskim upravljanjem na nivou turističke destinacije, djelatnosti u turizmu i organizacije u turizmu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Aleksa Š. Vučetić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, redovni i popravni kolokvijum, i završni i popravni završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama nastave i ocjenjivanja
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama nastave i ocjenjivanja
II nedjelja, pred.-Upravljanje temeljnom turističkom politikom
II nedjelja, vježbe Upravljanje temeljnom turističkom politikom
III nedjelja, pred.- Upravljanje dodatnom turističkom politikom
III nedjelja, vježbe - Upravljanje dodatnom turističkom politikom
IV nedjelja, pred.- Upravljanje posrednicima na globalnom turističkom tržištu
IV nedjelja, vježbe - Upravljanje posrednicima na globalnom turističkom tržištu
V nedjelja, pred.- Upravljanje putničkim agencijama
V nedjelja, vježbe - Upravljanje putničkim agencijama
VI nedjelja, pred.- Upravljanje konceptom održivog razvoja na nivou destinacije i organizacije u turizmu
VI nedjelja, vježbe - Upravljanje konceptom održivog razvoja na nivou destinacije i organizacije u turizmu
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum - redovni
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum - redovni
VIII nedjelja, pred.- Upravljanje razvojem turističke destinacije i organizacijama u turizmu
VIII nedjelja, vježbe - Upravljanje razvojem turističke destinacije i organizacijama u turizmu
IX nedjelja, pred.- Kolokvijum - popravni
IX nedjelja, vježbe - Kolokvijum - popravni
X nedjelja, pred.- Upravljanje hotelskim preduzećima
X nedjelja, vježbe - Upravljanje hotelskim preduzećima
XI nedjelja, pred.- Upravljanje specijalizovanim hotelima
XI nedjelja, vježbe - Upravljanje specijalizovanim hotelima
XII nedjelja, pred.- Upravljanje razvojem selektivnog turizma
XII nedjelja, vježbe - Upravljanje razvojem selektivnog turizma
XIII nedjelja, pred.- Strategijski pristup razvoju turističke destinacije
XIII nedjelja, vježbe - Strategijski pristup razvoju turističke destinacije
XIV nedjelja, pred.- Strategijski pristup razvoju hotelske djelatnosti i organizacija u turizmu
XIV nedjelja, vježbe - Strategijski pristup razvoju hotelske djelatnosti i organizacija u turizmu
XV nedjelja, pred.- Završni ispit – redovni i popravni
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit – redovni i popravni
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
8 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade kolokvijume i završne ispite
KonsultacijeNakon održanog predavanja
Literatura1. Vučetić, A. Š. (2023). Strategijski menadžment u turizmu. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. 2. Vučetić, A. Š. (2023). Menadžment putničkih agencija. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. 3. Vučetić, A. Š. (2023). Menadžment specijalizovanih hotela. Podgorica: AP Print. 4. Vučetić, A. Š. (2023). Održivi razvoj turizma. Podgorica: AP Print. 5. Vučetić, A. Š. (2023). Menadžment turističke destinacije. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. 6. Vučetić, A. Š. (2023). Menadžment selektivnog turizma. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. 7. Vučetić, A. Š. (2023). Turistička politika i razvoj. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. 8. Vučetić, A. Š. (2022). Specialized Hotels Management. Columbia: Amazon. 9. Vučetić, A. Š. (2022). Strategic Management in Tourism. Columbia: Amazon. 10. Vučetić, A. Š. (2021). Selective Tourism Management. Columbia: Amazon. 11. Vučetić, A. Š. (2021). Sustainable Tourism Development. Columbia: Amazon. 12. Vučetić, A. Š. (2021). Travel Agency Management. Columbia: Amazon. 13. Vučetić, A. Š. (2021). Tourism Destination Management. Columbia: Amazon. 14. Vučetić, A. Š. (2021). Tourism Policy and Development. Columbia: Amazon.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum - 50 poena i završni ispit - 50 poena. Prelazna ocjena dobija se sa ostvarenih 50 poena.
Posebne naznake za predmetKolokvijum se sastoji od 50 pitanja koja se boduju sa +1 poen. Završni ispit se sastoji od 50 pitanja koja se boduju sa +1 poen.
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / STRATEŠKI MARKETING U TURIZMU

Naziv predmeta:STRATEŠKI MARKETING U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13866Obavezan1103+2+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetima-
Ciljevi izučavanja predmetaCilj predmeta je savladavanje teorije i prakse kreiranja i sprovođenja marketing strategija kroz prizmu pozicioniranja turističkih destinacija i preduzeća u turizmu. Cilj je i savladavanje metoda i tehnika istraživanja koje se koriste u strateškom marketingu i njihova primjena. Ukazuje se na ulogu strateškog marketinga u praćenju promjena u globalnom okruženju koje zahtijevaju kontinualno istraživanje, preispitivanje tržišnih mogućnosti i prilagođavanje ponude turističkih destinacija i preduzeća u turizmu.
Ishodi učenja- Koristi i kritički posmatra literaturu iz oblasti strateškog marketinga u turizmu - Samostalno obavlja naučno-istraživački rad u oblasti strategijskog marketinga u turizmu - Priprema projektne zadatke za istraživanja oblasti strateškog marketinga u turizmu - Korišćenjem naučnih principa i odgovarajuće metodologije, objašnjava marketing procese, pojave i zakonitosti - Analizira promjene u mikro i makro marketing okruženju na turističkom tržištu i predlaže rješenja problema
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Andriela Vitić Ćetković
Metod nastave i savladanja gradivapredavanja, vježbe, seminari, studijske posjete (fieldwork/ field visit report), konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u strateški marketing.
I nedjelja, vježbe - Uvod u strateški marketing. Određivanje teme seminarskog rada.
II nedjelja, pred.-Održivi marketing turističke destinacije.
II nedjelja, vježbe Održivi marketing turističke destinacije. Određivanje teme naučno istraživačkog zadatka.
III nedjelja, pred.- Proces strateškog planiranja marketinških aktivnosti u turizmu.
III nedjelja, vježbe - Proces strateškog planiranja marketinških aktivnosti u turizmu.
IV nedjelja, pred.- Portfolio plan organizacije.
IV nedjelja, vježbe - Portfolio plan organizacije.
V nedjelja, pred.- Osnovni elementi formulisanja marketing strategije u turizmu.
V nedjelja, vježbe - Osnovni elementi formulisanja marketing strategije u turizmu.
VI nedjelja, pred.- Vrste marketing strategija u turizmu.
VI nedjelja, vježbe - Vrste marketing strategija u turizmu.
VII nedjelja, pred.- Preduzetničke marketing strategije.
VII nedjelja, vježbe - Preduzetničke marketing strategije.
VIII nedjelja, pred.- Određivanje marketing strategije u turizmu. Digitalne marketing strategije u turizmu.
VIII nedjelja, vježbe - Izlaganje seminarskih radova.
IX nedjelja, pred.- Razvijanje marketing strategije. Marketing strategija i planiranje miksa proizvoda.
IX nedjelja, vježbe - Razvijanje marketing strategije. Marketing strategija i planiranje miksa proizvoda.
X nedjelja, pred.- Strategija razvoja novog proizvoda u turizmu.
X nedjelja, vježbe - Strategija razvoja novog proizvoda u turizmu.
XI nedjelja, pred.- Strategija pozicioniranja proizvoda u turizmu.
XI nedjelja, vježbe - Strategija pozicioniranja proizvoda u turizmu.
XII nedjelja, pred.- Strategija formiranja cijene u turizmu. Strategije distribucije i prodaje u turizmu.
XII nedjelja, vježbe - Strategija formiranja cijene u turizmu.
XIII nedjelja, pred.- Strategije distribucije i prodaje u turizmu
XIII nedjelja, vježbe - Izlaganje naučno istraživačkog zadatka
XIV nedjelja, pred.- Promotivne strategije u turizmu.
XIV nedjelja, vježbe - Promotivne strategije u turizmu.
XV nedjelja, pred.- Budućnost strategijskog marketinga. Primjena AI u marketingu u turizmu.
XV nedjelja, vježbe - Budućnost strategijskog marketinga. Primjena AI u marketingu u turizmu.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
8 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe, urade seminarski rad i naučno - istraživački zadatak.
KonsultacijePoslije časova i po dogovoru s nastavnikom.
Literatura1. Chhabra, Deepak (2015): »Strategic Marketing in Hospitality and Tourism: Building a Smart Online Agenda (Hospitality Tourism and Marketing Studies)«, Nova Science Pub Inc, USA 2. Senić Radoslav, Senić Vladimir (2016): »Marketing menadžment u turizmu, Univerzitet u Kragujevcu 3. Milisavljević, Momčilo (2015): »Strategijski marketing«, Ekonomski fakultet Beograd 4- Kim, Seongseop Sam, Wang Dan (2021): »Future of Tourism Marketing«, Routledge, UK 5. Allison, Kyle (2024) »Strategic Digital Marketing: Modernizing 21st Century Business«, Sentia Publishing, UK 6. Chernev, A; Kotler, Ph. (2018): »Strategic Marketing Management«, Cerebellum Press, US 7. Peterson, Mark (2021): »Sustainable Marketing: A Holistic Approach«, SAGE, UK
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad, naučno-istraživački zadatak i završni ispit.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / GASTROENOLOGIJA U TURIZMU

Naziv predmeta:GASTROENOLOGIJA U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13867Obavezan2103+2+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
8 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / FINANSIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU

Naziv predmeta:FINANSIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13868Obavezan2103+2+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
8 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Turizam / KVANTIT. I KVALITAT. METODE ISTRAŽIVANJA U TURIZMU

Naziv predmeta:KVANTIT. I KVALITAT. METODE ISTRAŽIVANJA U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
14232Obavezan2103+2+0
Studijski programi za koje se organizujeTurizam
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
8 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena