Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / SOCIJALNA PSIHOLOGIJA TURIZMA

Naziv predmeta:SOCIJALNA PSIHOLOGIJA TURIZMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
407Obavezan132+0+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumijevanje osnovne kategorije i osnovne pojmove savremenog društva i socio-psihološke aspekte ljudskog ponašanja u kontekstu poslovnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu.
Ishodi učenjaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumijevanje osnovne kategorije i osnovne pojmove savremenog društva i socio-psihološke aspekte ljudskog ponašanja u kontekstu poslovnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Stevo Popović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po jednog seminarskog rada na zadatu temu, učenje za kolokvijume i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Predmet sociologije i socijalne psihologije
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Priroda,čovjek i društvo
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Društvene grupe i društvene promjene
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Oblici društvene svijesti
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Emocije, frustracije i konflikti u turizmu
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Motivacija i turizam
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Ličnost i turizam
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Saznajni procesi i njihova veza sa turizmom
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- II kolokvijum
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Slobodno vrijeme, sport i turizam
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Socio-psihološki aspekti zdravlja turista
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Teorijske osnove sporta u turizmu i turističkoj ponudi
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno3) 3 kredita x 40/30 = 4 sati Struktura: 0 sati predavanja 0 sati vježbi 4 sati individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije u semestru4) Nastava i završni ispit: (4 sati) x 16 = 64 sati Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (4 sati) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 64 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, obrađivanje zadatih temata, polaganje kolokvijuma i završnog ispita
Konsultacijepetkom od 14,30 časova
LiteraturaPopovic, S. Socijalna psihologija turizma. Skpripta 2014. Dramond Dž. I Bein B., Poslovna etika Clio 2001 Jakovljević D., Etika – ogledi iz primjenjene etike, Cid 1993 Nikić S., Odbrana poglavlja iz socijalne etike, Fakultet za pomorstvo Kotor 2001 Nikić S., Poslovna etika, Skripta Fakultet za pomorstvo Kotor 2003
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo i aktivnosti na času do 10 poena; kolokvijumi nose po 20 poena, a završni 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poen.
Posebne naznake za predmetE (50–59); D (60–69); C (70–79); B (80–89); A (90–100)
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / TURISTIČKA GEOGRAFIJA

Naziv predmeta:TURISTIČKA GEOGRAFIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
408Obavezan253+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / OSNOVI TURIZMA

Naziv predmeta:OSNOVI TURIZMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
409Obavezan153+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / POSLOVNA STATISTIKA

Naziv predmeta:POSLOVNA STATISTIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
411Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema. Poželjno predznanje iz matematike
Ciljevi izučavanja predmetaPošto se radi o bazičnoj disciplini cilj je upoznati studente sa sadržajem predmeta, predmetom statističkog istraživanja, suštinom ekonomskih i drugih promjena koje su predmetom istraživanja, radiutvrđivanja strukture, međuzavisnosti i dinamike pojava, uz primjenu moderne statističke metodologije.
Ishodi učenjaNakon završetka ovog kursa student će pokazati sposobnost da: 1. Definiše osnovne statističke pojmove. 2. Prikupi, uredi i u tabelama kao i grafički prikaže sakupljene statističke podatke 3. Koristi i tumači osnovne statističke pokazatelje. 4. Razlikuje i pravilno primijenjuje statističke tehnike i metode. 5. Primijeni osnovne metode deskriptivne statistike na konkretnom primjeru. 6. Provede jednostavnu statističku analizu prikupljenih podataka i da pravilno interpretira dobijene rezultate.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDocent dr Saša Vujošević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijum, redovne konsultacije, razgovori, objašnjenja, primjeri iz prakse, priprema za završni ispit
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Definicija, razvoj i značaj statistike. Pojam vjerovatnoće, kombinatorike, slučajna promjenljiva.
I nedjelja, vježbe - Definicija, razvoj i značaj statistike. Pojam vjerovatnoće, kombinatorike, slučajna promjenljiva.
II nedjelja, pred.-Predmet statističkog istraživanja, pojave, vrste pojava, statistički skup, osovine, statistička obilježja.
II nedjelja, vježbe Predmet statističkog istraživanja, pojave, vrste pojava, statistički skup, osovine, statistička obilježja.
III nedjelja, pred.- Sređivanje i obrada statističkih podataka, statističke serije, vrste serija, grafičko predstavljanje.
III nedjelja, vježbe - Sređivanje i obrada statističkih podataka, statističke serije, vrste serija, grafičko predstavljanje.
IV nedjelja, pred.- Srednje vrijednosti, pojam, vrste, osobine, metode izracunavanja.
IV nedjelja, vježbe - Srednje vrijednosti, pojam, vrste, osobine, metode izracunavanja.
V nedjelja, pred.- Mjere varijacije, vrste, način izračunavanja, mjere asimetrije i spljoštenosti, obični i centralni momenti, Pirsonovi koeficijenti.
V nedjelja, vježbe - Mjere varijacije, vrste, način izračunavanja, mjere asimetrije i spljoštenosti, obični i centralni momenti, Pirsonovi koeficijenti.
VI nedjelja, pred.- Modeli teorijskih rasporeda, prekidni i neprekidni rasporedi, normalni raspored, pravila 3-sigma
VI nedjelja, vježbe - Modeli teorijskih rasporeda, prekidni i neprekidni rasporedi, normalni raspored, pravila 3-sigma
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Statističke ocjene na osnovu uzorka, vrste, reprezentativnost, slučajni izbor, interval povjerenja za aritmetičku sredinu i proporciju.
VIII nedjelja, vježbe - Statističke ocjene na osnovu uzorka, vrste, reprezentativnost, slučajni izbor, interval povjerenja za aritmetičku sredinu i proporciju.
IX nedjelja, pred.- Testiranje statističkih hipoteza, pojam testiranja, pravila testiranja, oblici testova.
IX nedjelja, vježbe - Testiranje statističkih hipoteza, pojam testiranja, pravila testiranja, oblici testova.
X nedjelja, pred.- Regresija i korelacija, pojam, model linearne i višestruke regresije, izračunavanje parametara, testiranje parametara, prognoziranje.
X nedjelja, vježbe - Regresija i korelacija, pojam, model linearne i višestruke regresije, izračunavanje parametara, testiranje parametara, prognoziranje.
XI nedjelja, pred.- Korelacija, pokazatelji korelacione zavisnosti, bruto i neto korelacija.
XI nedjelja, vježbe - Korelacija, pokazatelji korelacione zavisnosti, bruto i neto korelacija.
XII nedjelja, pred.- Indeksni brojevi, pojam, vrste, individualni i grupni indeksi, metode računanja.
XII nedjelja, vježbe - Indeksni brojevi, pojam, vrste, individualni i grupni indeksi, metode računanja.
XIII nedjelja, pred.- Analiza vremenskih serija, komponente, pojam, trend, i metode računanja.
XIII nedjelja, vježbe - Analiza vremenskih serija, komponente, pojam, trend, i metode računanja.
XIV nedjelja, pred.- Složenije vrste trenda i konjukturne varijacije, izračunavanje i značaj.
XIV nedjelja, vježbe - Složenije vrste trenda i konjukturne varijacije, izračunavanje i značaj.
XV nedjelja, pred.- Sezonska komponenta, sezonski indeksi, metode računanja, njihovo korišćenje kod prognoziranja na kraći rok.
XV nedjelja, vježbe - Sezonska komponenta, sezonski indeksi, metode računanja, njihovo korišćenje kod prognoziranja na kraći rok.
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6,65 sati. Struktura: 4 sati predavanja i vježbe 2,65 sati samostalnog rada, uključujući konsultacije u semestru. Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Struktura: Nastava i završni ispit: 6,65x16= 106,4 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 6,65x2= 13,3 sati. Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita upopravnom roku: 30 sati.
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijum
KonsultacijeVidjeti na oglasnoj tabli
LiteraturaLovrić, M.; Komić, J.; Stević, S. (2006). Statistička analiza – metodi i primjena. Banja Luka. Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum – 40 poena. Završni ispit – 50 poena. Domaći zadaci 6 poena, aktivnost 4 poena. Izlazak na završni ispit nije uslovljen polaganjem kolokvijuma. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Ocjena: A B C D E. Broj poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / POSLOVNO PRAVO U TURIZMU

Naziv predmeta:POSLOVNO PRAVO U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
412Obavezan242+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovama prava i privrednim (poslovnim) pravom, potrebnim u turističkom i hotelskom menadžmentu
Ishodi učenjaStudent će biti sposoban da u praksi razumije i primjenjuje osnove poslovnog prava u turizmu
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanje, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni pojmovi o državi i pravu
I nedjelja, vježbe - Osnovni pojmovi o državi i pravu
II nedjelja, pred.-Lica u pravu
II nedjelja, vježbe Lica u pravu
III nedjelja, pred.- Osnovni pojmovi građanskog i privrednog prava
III nedjelja, vježbe - Osnovni pojmovi građanskog i privrednog prava
IV nedjelja, pred.- Stvarna prava
IV nedjelja, vježbe - Stvarna prava
V nedjelja, pred.- Obligaciono pravo
V nedjelja, vježbe - Obligaciono pravo
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Privredno pravo kao grana prava (pojam, predmet, razvoj, međunarodno privredno pravo)
VII nedjelja, vježbe - Privredno pravo kao grana prava (pojam, predmet, razvoj, međunarodno privredno pravo)
VIII nedjelja, pred.- Subjekti privrednog prava
VIII nedjelja, vježbe - Subjekti privrednog prava
IX nedjelja, pred.- Pojedina privredna društva
IX nedjelja, vježbe - Pojedina privredna društva
X nedjelja, pred.- Kolokvijum II
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Poslovi (ugovori) privrednog prava (pojam i karakteristike, zaključivanje, obezbeđenje i ispunjenje)
XI nedjelja, vježbe - Poslovi (ugovori) privrednog prava (pojam i karakteristike, zaključivanje, obezbeđenje i ispunjenje)
XII nedjelja, pred.- Ugovor o kupoprodaji. Ostali ugovori u privredi. Ugovor o prevozu
XII nedjelja, vježbe - Ugovor o kupoprodaji. Ostali ugovori u privredi. Ugovor o prevozu
XIII nedjelja, pred.- Pravo industrijske svojine.
XIII nedjelja, vježbe - Pravo industrijske svojine.
XIV nedjelja, pred.- Banke i bankarski poslovi. Hartije od vrijednosti
XIV nedjelja, vježbe - Banke i bankarski poslovi. Hartije od vrijednosti
XV nedjelja, pred.- Priprema za završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Priprema za završni ispit
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 1.33 = 6,65 sati Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbi 3,65 sati samostalnog rada i konsultacije u semestru Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 Struktura: Nastava i završni ispit: 6,65 x 15= 99,75 sati Priprema i ovjera semestra: 6,65 x 2 =13,3 sati Prpirema i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku: 150-(99,75+13,3) = 36,95 sata
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudent mora da pohađa predavanja, vježbe, radi kolokvijume
Konsultacije
LiteraturaIvošević, B., Radulović, M., Privredno (poslovno) pravo, Kotor, 2001.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 kolokvijuma po 25 poena, završni ispit 50 poena. Potrebno je dobiti 50 poena da bi se ispit smatrao položenim.
Posebne naznake za predmetKurikulum sačinila Prof. dr Marija Radulović (pokojna)
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / RAČUNOVODSTVO

Naziv predmeta:RAČUNOVODSTVO
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
417Obavezan552+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa problematikom finansijskog računovodstva, suštinom poslovanja preduzeća, ciljevima finansijskog izvještavanja, metodologijom dobijanja finansijskih izvještaja kao i pravilima na kojima se zasniva finansijsko izvještavanje.
Ishodi učenjaStudenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da razumiju sadržaj računovodstvenih kategorija koje su sastavni dio poslovnih knjiga u hotelsko – turističkim preduzećima, kao i karakter računovodstvenih informacija koje su predstavljene u osnovnim finansijskim izvještajima. Program predmeta je prvenstveno orjentisan na osposobljavanje budućih menadžera u turizmu i hotelijerstvu da znaju prepoznati i koristiti računovodstvene informacije. Naglasak je na razvijanju kritičkog razmišljanja kod studenata sa ciljem da mogu povezivati teorijska znanja sa zahtjevima prakse. Ishodi učenja se mogu prepoznati u činjenici da će student biti sposoban da: - Razumije mjesto i ulogu računovodstvenog informacionog sistema u turizmu i hotelijerstvu, - Objasni poslovne promjene u hotelsko – turističkim preduzećima, - Samostalno evidentira poslovne promjene u poslovnim knjigama hotelsko – turističkim preduzećima, - Samostalno sastavlja osnovne finansijske izvještaje, - Razumije, čita i tumači pozicije iz osnovnih finansijskih izvještaja, - Ocijeni uspješnost poslovanja na osnovu teorijskih znanja i specifičnih uslova u kojima posluju hotelsko – turistička preduzeća.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Tatjana Stanovčić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,domaći zadaci, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnove sistema dvojnog knjigovodstva. Računovodstvena načela.
I nedjelja, vježbe - Utvrđivanje bruto imovine preduzeća; neto imovine preduzeća; bilansna jednakost; praktična primjena računovodstvenih načela
II nedjelja, pred.-Uticaj ekonomskih promjena na imovinu preduzeća
II nedjelja, vježbe Vježbanje promjena koje povećavaju aktivu i pasivu za isti iznos; Vježbanje promjena koje smanjuju aktivu i pasivu za isti iznos; Vježbanje promjena koje mijenjaju sastav aktive, a pasivu ostavljaju nepromijenjenom; Vježbanje promjena koje mijenjaju sasta
III nedjelja, pred.- Raščlanjavanje bilansa na račune
III nedjelja, vježbe - Otvaranje aktivnih i pasivnih računa; Pravila za knjiženje; Zaključak računa i sastavljanje bilansa iz računa
IV nedjelja, pred.- Globalna procedura u knjigovodstvu
IV nedjelja, vježbe - Inventar imovine u sistemu dvojnog knjigovodstva; Bilans stanja; Knjigovodstvena dokumentacija; Dnevnik; Glavna knjiga; Pomoćne knjige; Predzaključna knjiženja; Zaključni list; Formalan zaključak knjiga; Godišnji obračun
V nedjelja, pred.- Principi urednog knjigovodstva. Greške u knjigovodstvu. Kontni okvir.
V nedjelja, vježbe - Vježbanje pravila čije poštovanje obezbjeđuje dobijanje kvalitetnih informacija; Otkrivanje i ispravljanje grešaka koje nastaju uslijed nepoštovanja ovih pravila
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VI nedjelja, vježbe - Rješavanje zadatka sa kolokvijuma I
VII nedjelja, pred.- Prilagođavanje knjigovodstva i poslovni ciklus. Pribavljanje sopstvenog kapitala, pribavljanje pozajmljenog kapitala, ulaganja sredstava u finansijske oblike imovine
VII nedjelja, vježbe - Knjigovodstveno obuhvatanje poslovnog ciklusa; Principi vrednovanja sredstava, kapitala i obaveza; Formiranje i promjene sopstvenog kapitala preduzeća; Oblici pozajmljenog kapitala;Učešća; Dugoročni plasmani
VIII nedjelja, pred.- Knjigovodstveno obuhvatanje ulaganja u osnovna sredstva
VIII nedjelja, vježbe - Knjigovodstvena evidencija osnovnih sredstava; Ulaganja u osnovna sredstva; Prijem osnovnih sredstava bez naknade
IX nedjelja, pred.- Pribavljanje materijala i robe. Izmirenje obaveza prema dobavljačima
IX nedjelja, vježbe - Knjigovodstvena evidencija o materijalu; Ulaganja u materijal, sitan inventar i ambalažu; Nefakturisani materijal; Materijal na putu; Materijal na obradi i doradi; Nabavka robe; Vrste i tretman popusta
X nedjelja, pred.- Kolokvijum II
X nedjelja, vježbe - Rješavanje zadatka sa kolokvijuma II
XI nedjelja, pred.- Obračun i obuhvatanje troškova i rashoda
XI nedjelja, vježbe - Otpis osnovnih sredstava; Obračun i knjiženje troškova materijala; Troškovi proizvodnih usluga; Troškovi neproizvodnih usluga; Troškovi zarada; Nabavna vrijednost prodate robe; Finansijski rashodi; Ostali rashodi
XII nedjelja, pred.- Pojam, vrednovanje, klasifikacija i evidentiranje prihoda
XII nedjelja, vježbe - Knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih, finansijskih i ostalih prihoda
XIII nedjelja, pred.- Predzaključna knjiženja. Zaključak knjiga
XIII nedjelja, vježbe - Vježbanje na praktičnom primjeru
XIV nedjelja, pred.- Obračun periodičnog rezultata
XIV nedjelja, vježbe - Vježbanje na praktičnom primjeru
XV nedjelja, pred.- Priprema za završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Vježbanje na praktičnom primjeru
Opterećenje studentanedjeljno: 5 kredita x 1.33 = 6,65 sati Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3.65 sati samostalnog rada i konsultacije u semestru: Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 Struktura: Nastava i završni ispit: 6,65 x 16 =106,4 sati Priprema i ovjera semestra: 6,65 x 2 =13,3 sati Priprema i ovjera semestra: 6,65 x 2 =13,3 sati Prpirema i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku: 150-(106,4+13,3) = 30,3
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno prisustvuju nastavi i rade planirane domaće zadatke i kolokvijume
Konsultacije
Literatura1. dr Kata Škarić-Jovanović, dr Radiša Radovanović, Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005. 2. D. Jović, D. Mirović, S. Papović, S. Radić, Zbirka zadataka iz finansijskog računovodstva, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisutnost 5 bodova; domaći zadaci 5 bodova; Kolokvijum I 20 bodova; Kolokvijum II 20 bodova. Završni ispit 50 bodova. Prelazna ocjena se dobija kada se osvoji najmanje 50 poen.
Posebne naznake za predmetNema
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / ANALIZA POSLOVANJA HOTELSKO TURISTIČKIH PREDUZEĆA

Naziv predmeta:ANALIZA POSLOVANJA HOTELSKO TURISTIČKIH PREDUZEĆA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
427Obavezan652+2+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa potrebama i zadacima analize poslovanja, identifikovanje pretpostavki za uspješnu analizu poslovanja, izbor metoda analize poslovanja, razmatranje odnosa analize poslovanja i analize bilansa, kao i objašnjenje ciljeva, pretpostavki i metoda analize bilansa
Ishodi učenjaStudenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da razumiju i analiziraju finansijske izvještaje pomoću osnovnih instrumenata analize finansijskih izvještaja. Program predmeta je prvenstveno orjentisan na osposobljavanje budućih menadžera u turizmu i hotelijerstvu da znaju ocijeniti finansijski položaj i uspješnost poslovanja hotelsko – turističkog preduzeća u funkciji povećanja uspješnosti poslovanja i izbjegavanja poslovnih rizika.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Tatjana Stanovčić mr Jovana Vukčević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,domaći zadaci
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodni blok-uvod u analizu poslovanja; zadatak,cilj i postupak analize poslovanja; analiza poslovanja i poslovno odlučivanje; organizacija analize poslovanja
I nedjelja, vježbe - Pojam, zadatak, cilj i postupak analize poslovanja; veza između analize poslovanja i poslovnog odlučivanja; organizacija analize poslovanja
II nedjelja, pred.-Metode i tehnike analize poslovanja hotelskog društva
II nedjelja, vježbe vježbanje metoda i tehnika analize poslovanja HTP na konkretnim slučajevima
III nedjelja, pred.- Planiranje poslovnog rezultata
III nedjelja, vježbe - vježbanje na konkretnim primjerima iz turističke privrede
IV nedjelja, pred.- Hotelski standardi i uspješnost poslovanja
IV nedjelja, vježbe - utvrđivanje uspješnosti poslovanja na konkretnim primjerima iz turističke privrede
V nedjelja, pred.- Upravljanje potpunim kvalitetom i uspješnost poslovanja
V nedjelja, vježbe - Upravljanje potpunim kvalitetom i uspješnost poslovanja
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VI nedjelja, vježbe - Rješavanje zadatka sa kolokvijuma I
VII nedjelja, pred.- Planiranje i plan kao instrument upravljanja poslovnim rezultatom
VII nedjelja, vježbe - vježbanje na konkretnim primjerima iz turističke privrede
VIII nedjelja, pred.- Analiza bilansa stanja
VIII nedjelja, vježbe - Analiza i ocjenjivanje kadrovskih resursa i potencijala
IX nedjelja, pred.- Analiza bilansa stanja
IX nedjelja, vježbe - vježbanje na konkretnim bilansima stanja iz turističke privrede i analiza
X nedjelja, pred.- Analiza i racionalizacija troškova poslovanja
X nedjelja, vježbe - vježbanje troškova poslovanja na konkretnim primjerima iz turističke privrede i analiza
XI nedjelja, pred.- Mjerenje i ocjenjivanje poslovnog rezultata
XI nedjelja, vježbe - Mjerenje i ocjenjivanje poslovnog rezultata, primjer iz prakse
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XII nedjelja, vježbe - Rješavanje zadatka sa kolokvijuma I
XIII nedjelja, pred.- Mjerenje i ocjenjivanje poslovne uspješnosti
XIII nedjelja, vježbe - vježbanje na konkretnim primjerima iz turističke privrede
XIV nedjelja, pred.- Analiza i racionalizacija poslovnih funkcija i procesa u hotelu; Analiza efikasnosti upravljanja
XIV nedjelja, vježbe - vježbanje na konkretnim primjerima iz turističke privrede
XV nedjelja, pred.- Priprema za završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Priprema za završni ispit
Opterećenje studentanedjeljno: 5x1,33 = 6,65 sati Struktura: - 2 sata predavanja - 1 sat vježbi - 3,65 sati samostalnog rada i konsultacije u semestru: Ukupno opterećenje za predmet: 5x30= 150 Struktura: - Nastava i završni ispit: 6,65x16=106,4 sati - Neophodne pripreme: 6,65x2=13,3 - Dopunski rad: 150-(106,4+13,3)= 30,3 sat
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade domaće zadatke i kolokvijume
Konsultacije
Literatura1. dr Ivanka Holjevac, Kontroling-Upravljanje poslovnim rezultatom, Sveučilište u Rijeci, Hotelski fakultet u Opatiji, Opatija 1998. 2. Prof.dr Pavle Bogetić, Analiza bilansa, Poslovni biro, Beograd i Kulturno-prosvetna zajednica, Podgorica 3. Međunarodni računovodstveni standardi
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisutnost 5 bodova; Domaći zadaci 5 bodova; I Kolokvijum 20 bodova; II kolokvijum 20 bodova; Završni ispit 50 bodova. Prelazna ocjena 50 poena
Posebne naznake za predmetNema
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / TURISTIČKO PRAVO EU

Naziv predmeta:TURISTIČKO PRAVO EU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
431Obavezan142+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa opštom legislativom EU, a posebno u domenu turizma, kako bi se osposobili za samostalnu analizu i snalaženje u turističkom biznisu
Ishodi učenjaOsposobljavanje studenata da vladaju osnovama zakonskih propisa EU iz oblasti turizma
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, kolokvijumi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam predmeta, aspekti izučavanja i metodologija
I nedjelja, vježbe - Pojam predmeta, aspekti izučavanja i metodologija
II nedjelja, pred.-EU - pojam, tijela i institucije
II nedjelja, vježbe EU - pojam, tijela i institucije
III nedjelja, pred.- Evropski zakon i njegova primjena u kompanijama
III nedjelja, vježbe - Evropski zakon i njegova primjena u kompanijama
IV nedjelja, pred.- Radionica na temu osnovnih akata i zakona EU
IV nedjelja, vježbe - Radionica na temu osnovnih akata i zakona EU
V nedjelja, pred.- Većinska i manjinska prava u sistemu EU
V nedjelja, vježbe - Većinska i manjinska prava u sistemu EU
VI nedjelja, pred.- Osnovna ekološka regulativa EU
VI nedjelja, vježbe - Osnovna ekološka regulativa EU
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Tretman turističke i hotelske industrije u zakonodavstvu EU
VIII nedjelja, vježbe - Tretman turističke i hotelske industrije u zakonodavstvu EU
IX nedjelja, pred.- Evropske turističke konvencije i regulative
IX nedjelja, vježbe - Evropske turističke konvencije i regulative
X nedjelja, pred.- Putničke agencije u okviru zakona EU
X nedjelja, vježbe - Putničke agencije u okviru zakona EU
XI nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XI nedjelja, vježbe - Popravni Kolokvijma I
XII nedjelja, pred.- Sloboda kretanja, zaštita potrošača i inspekcija u sistemu EU
XII nedjelja, vježbe - Sloboda kretanja, zaštita potrošača i inspekcija u sistemu EU
XIII nedjelja, pred.- Međunarodna regulativa i rješavanje sporova u sistemu EU
XIII nedjelja, vježbe - Međunarodna regulativa i rješavanje sporova u sistemu EU
XIV nedjelja, pred.- Radionica na temu razmatranja pojedinih zakona i konvencija EU
XIV nedjelja, vježbe - Radionica na temu razmatranja pojedinih zakona i konvencija EU
XV nedjelja, pred.- Priprema za završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Popravni Kolokvijuma II
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su dužni da pohađaju nastavu, konsultacije, rade domaće zadatke, kolokvijume i završni ispit
Konsultacije
LiteraturaMilović, R., Korać, R., Rašović, Z., Evropsko pravo i pravni sistem CG, Sl.List, 1999. Skakun, M., Pravo u turizmu, Beletra, Beograd, 2000. Vilus, J., Pravna zaštita potrošača, ECO TECH, 1996. WTO: Seminar on the Tourism and Construction of the European Community, May 1992.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 kolokvijuma po 20 poena, seminarski rad 5 poena, prisustvo nastavi 5 poena, završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena.
Posebne naznake za predmetKurikulum sačinila Prof. dr Jelena Nikčević - Grdinić
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / MARKETING U HOTELIJERSTVU

Naziv predmeta:MARKETING U HOTELIJERSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
440Obavezan453+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim aspektima marketinga u hotelijerstvu kao savremene tržišne koncepcije. Cilj je razumijevanje međuzavisnosti primjene marketinga u hoteliejrstvu kod različitih nosilaca ponude, kao i osposobljavanje studenata za upravljanje marketinškim aktivnostima u hotelijerstvu.
Ishodi učenja- Poznaje i pravilno interpretira osnovne pojmove vezane za marketing u turizmu i hotelijerstvu - Istražuje tržišne odnose ponude i tražnje u skladu sa novim trendovima u turizmu i hotelijerstvu - Identifikuje i razumije elemente marketing aktivnosti u hotelskoj industriji - Koristi instrumente marketing miksa u hotelijerstvu - Strateški usmerava i valorizuje marketing aktivnosti u hotelijerstvu - Stvara pretpostavke za rast konkurentnosti preduzeća u hotelijerstvu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Andriela Vitić – Ćetković
Metod nastave i savladanja gradivapredavanja, vježbe, seminari, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam i karakteristike turističkog tržišta.
I nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Podjela tema seminarskih radova.
II nedjelja, pred.-Marketing kao tržišno usmjerena poslovna koncepcija u turizmu i hotelijerstvu.
II nedjelja, vježbe Studija slučaja. Podjela tema seminarskih radova.
III nedjelja, pred.- Primjena marketinga u preduzećima u hotelijerstvu i koordinacija marketing aktivnosti u hotelijerstvu
III nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Podjela tema seminarskih radova.
IV nedjelja, pred.- Marketing okruženje i marketing informacioni sistem (MIS)
IV nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
V nedjelja, pred.- Proces istraživanja marketinga.
V nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
VI nedjelja, pred.- Upravljanje marketing aktivnostima u turizmu i hotelijerstvu
VI nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
VII nedjelja, pred.- Instrumenti marketinga u turizmu i hotelijerstvu.
VII nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VIII nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
IX nedjelja, pred.- Ostali instrumenti marketinga u turizmu i hotelijerstvu
IX nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
X nedjelja, pred.- Optimizacija marketing miksa.
X nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XI nedjelja, pred.- Primjena marketinga od strane organizatora putovanja.
XI nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XII nedjelja, pred.- Primjena marketinga u hotelskim preduzećima.
XII nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIII nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XIV nedjelja, pred.- Studije slučaja iz marketinga u hotelijerstvu.
XIV nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XV nedjelja, pred.- Mjesto i uloga marketinga u okviru savremenih pristupa razvoju hotelijerstva.
XV nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe.
KonsultacijeNakon časova i po dogovoru s profesorom.
Literatura1. Kotler, Ph.; Bowen, J.; Makens, J. (2011): »Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu«, Mate, Zagreb 2. Popesku, Jovan (2013): »Marketing u turizmu i hotelijerstvu«, Univerzitet Singidunum, Beograd 3. Bakić, Ognjen (2010): »Marketing u turizmu«, Univerzitet Singidunum, Beograd 3. Mihailović, Božo (2005): »Marketing u turizmu«, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Kotor 4. Morrison, Alastair (2013): »Marketing and Managing Tourism Destinations«, Routledge, New York 5. Scott, N; Laws, E; Boksberger, Ph. (2012): »Marketing of Tourism Experience«, Routledge, New York 6. McCabe, Scott (2012): »Marketing Communications in Tourism and Hospitality: Concepts, Strategies and Cases«, Routledge, New York
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisutnost do 10 bodova, seminarski rad do 10 bodova, I kolokvijum do 15 bodova; II kolokvijum do 15 bodova; završni ispit do 50 bodova.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / POZNAVANJE NAMIRNICA

Naziv predmeta:POZNAVANJE NAMIRNICA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2087Obavezan241+2+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / ENGLESKI JEZIK VI

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK VI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2303Obavezan642+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje pismenim i usmenim izražavanjem na engleskom jeziku
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na engleskom jeziku: 1. Bilježi poruke, šalje poruke, prodaje klijentima lokaciju za konferenciju, napiše formalno pismo 2. Govori o znamenitim mjestima, opiše neku izložbu, vodi grupu turista do određene lokacije 3. Daje savjete o transportu u našoj zemlji 4. Opisuje jela, preporuči dobar restoran, pripremi jelovnik, primi porudžbu 5. Opiše festival, preporuči festival, priča određenim istorijskim činjenicama 6. Proda odmor, organizuje trodnevno krstarenje
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Aleksandra Drakulović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijum, pismeni i usmeni ispit poslije šestog semestra, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Hotelske rezervacije, Konferencije i konvencije
I nedjelja, vježbe - Vježbanja
II nedjelja, pred.-Primanje poruka, Slanje tekstualnih poruka, Slanje informacija o konferencijskim lokacija klijentu
II nedjelja, vježbe Vježbanja
III nedjelja, pred.- Hotelske rezervacije, Odgovaranje na upit
III nedjelja, vježbe - Vježbanja
IV nedjelja, pred.- Razgledanje atrakcija, Mjesta od posebnog znacaja
IV nedjelja, vježbe - Vježbanja
V nedjelja, pred.- Izložbe, Opisivanje izložbe, Preporučivanje znamenitosti
V nedjelja, vježbe - Vježbanja
VI nedjelja, pred.- Vodič za poznatu atrakciju
VI nedjelja, vježbe - Vježbanja
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Obilaženje, Prijavljivanje
VIII nedjelja, vježbe - Vježbanja
IX nedjelja, pred.- Preporuke o vožnji, Iznajmljivanje vozila, Iznajmljivanje "kuće na točkovima"
IX nedjelja, vježbe - Vježbanja
X nedjelja, pred.- Konverzacija
X nedjelja, vježbe - Konverzacija
XI nedjelja, pred.- Odlazak u restoran, Priprema hrane
XI nedjelja, vježbe - Vježbanja
XII nedjelja, pred.- Opisivanje jela, Preporučivanje restorana
XII nedjelja, vježbe - Vježbanja
XIII nedjelja, pred.- Priprema menija, Uzimanje porudžbe
XIII nedjelja, vježbe - Vježbanja
XIV nedjelja, pred.- Tradicije, Državni praznici, Preporučivanje festivala
XIV nedjelja, vježbe - Vježbanja
XV nedjelja, pred.- Izleti sa ljude sa posebnim interesovanjima, Prodaja odmora, Organizovanje trodnevnog krstarenja
XV nedjelja, vježbe - Vježbanja
Opterećenje studenta2P + 1V
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, rade domaće zadatke i rade kolokvijum.
KonsultacijeDva puta sedmicno
LiteraturaPeter Strutt, English for International Tourism, Longman, 2003. Mol H., Tourism and Hospitality, Garnet, 2003. Pohl, A., Professional English, Hotel and Catering, Pinguin English Guides, 2002. Modern Languages, Focus on Business Tourism, 2003.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeIsticanje na predavanjima 10 poena Kolokvijum 40 poena Završni ispit 30 poena - pismeni Završni ispit 20 poena – usmni
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / OSNOVI POSLOVNE INFORMATIKE

Naziv predmeta:OSNOVI POSLOVNE INFORMATIKE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2309Obavezan343+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaCilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju i usvoje znanja iz osnova informatike, te da savladaju rad na računarima i budu osposobljeni za njihovo korišćenje tokom studiranja i u poslovanju,
Ishodi učenjaPo završetku ovog kursa student će moći da: - Imenuje, opiše i obrazloži pojmove iz informatike i računarstva; - Razlikuje i objasni djelove računara i funkcije koje obavljaju; - Primijeni programe za obradu teksta (Word), tabelarne proračune (Excel) i prezentacije (Power Point) za obradu podataka; - Manipuliše fajlovima i folderima u okviru Windows operativnog sistema; - Upotrijebi Internet za pronalaženje informacija i slanje elektronske pošte
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Nikola Žarić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i vježbe u računarskoj učionici.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Informatika - osnovni pojmovi, razvoj, podjela.
I nedjelja, vježbe - Informatika - osnovni pojmovi, razvoj, podjela - praktični primjeri.
II nedjelja, pred.-Računari, hardver, razvoj, osnovne komponente. Operativni sistemi, Windows operativni sistem, Rad sa fajlovima i folderima,
II nedjelja, vježbe Računarski hardver - pokazne vježbe. Osnovna podešavanja Windows operativnog sistema. Rad sa fajlovima i folderima,
III nedjelja, pred.- Računarske mreže, WWW, Internet, e-mail, pretraživanje.
III nedjelja, vježbe - Internet, e-mail, pretraživanje - praktična upotreba.
IV nedjelja, pred.- Tekst procesori - Word, kreiranje dokumenta, fontovi, kodni raspored, rad sa tekstom, podešavanja paragrafa.
IV nedjelja, vježbe - Tekst procesori - Word, kreiranje dokumenta, fontovi, kodni raspored, rad sa tekstom, podešavanja paragrafa - praktični rad.
V nedjelja, pred.- Tekst procesori - Word,, rad sa tabelama, slikom, listama podataka, rad u više kolona, grafikoni.
V nedjelja, vježbe - Tekst procesori - Word,, rad sa tabelama, slikom, listama podataka, rad u više kolona, grafikoni - praktični rad.
VI nedjelja, pred.- Tekst procesori - Word, kreiranje zaglavlja, haslova, sadržaja, fosnota, popisa literature.
VI nedjelja, vježbe - Tekst procesori - Word, kreiranje zaglavlja, haslova, sadržaja, fosnota, popisa literature - praktični rad.
VII nedjelja, pred.- Rekapitulacija gradiva i priprema za kolokvijum.
VII nedjelja, vježbe - Praktični rad na rekapitulaciji gradiva.
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum.
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum.
IX nedjelja, pred.- Tabelarni prikaz podataka – Excel, unos i formatiranje podataka, osnovne formule.
IX nedjelja, vježbe - Tabelarni prikaz podataka – Excel, unos i formatiranje podataka, osnovne formule - praktični rad.
X nedjelja, pred.- Excel, Rad sa formulama, rad sa više radnih listova i dokumenata.
X nedjelja, vježbe - Excel, Rad sa formulama, rad sa više radnih listova i dokumenata - praktični rad.
XI nedjelja, pred.- Excel, Rad sa naprednim formulama i grafikom.
XI nedjelja, vježbe - Excel, Rad sa naprednim formulama i grafikom - praktični rad.
XII nedjelja, pred.- Programi za grafičke prezentacije – Power Point, rad sa tekstom, slikom, tabelama.
XII nedjelja, vježbe - Programi za grafičke prezentacije – Power Point, rad sa tekstom, slikom, tabelama - praktični rad.
XIII nedjelja, pred.- Programi za grafičke prezentacije – Power Point, efekti nad tekstom, prikaz audio i video sadržaja.
XIII nedjelja, vježbe - Programi za grafičke prezentacije – Power Point, efekti nad tekstom, prikaz audio i video sadržaja - praktični rad.
XIV nedjelja, pred.- Popravak kolokvijuma.
XIV nedjelja, vježbe - Popravak kolokvijuma.
XV nedjelja, pred.- Rekapitulacija gradiva i priprema za završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Rekapitulacija gradiva i priprema za završni ispit - praktični rad.
Opterećenje studentaNedeljno: 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 1 sat praktičnih vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sata (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i vježbama, polažu kolokvijum i završni ispit.
KonsultacijeNakon predavanja i vježbi.
LiteraturaOsnovna literatura: Materijal sa predavanja i vježbi, I. Orović, N. Žarić, M. Daković, S. Stanković, Osnovi poslovne informatike i informacionih sistema 1, UCG, FTH 2010
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i testovi - 10 bodova, kolokvijum 40 bodova, završni ispit - 50 bodova. Student je položio ispit sa 50 i više bodova u ukupnom zbiru.
Posebne naznake za predmetNema.
NapomenaNapomena: Plan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / HOTELSKI MENADŽMENT II

Naziv predmeta:HOTELSKI MENADŽMENT II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2313Obavezan652+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa: nivoima hotelskog menadžmenta; djelokrugom rada generalnog, senior i izvršnih menadžera; upravljačkim metodama i tehnikama u pojedinim sektorima, službama i odjeljenjima hotela; te kontrolom upravljačkih aktivnosti u hotelu.
Ishodi učenjaSposobnost razumijevanja pojmova i radnih aktivnosti vezano za sektor ljudskih resursa, sektor ishrane i pića, službu prodaje i marketinga, službu zaštite gosti i objekata, i tehničku službu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Aleksa Š. Vučetić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijum/seminarski rad - redovni i popravni, i završni ispit – redovni i popravni.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama nastave i ocjenjivanja
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama nastave i ocjenjivanja
II nedjelja, pred.-Definisanje i nivoi hotelskog menadžmenta
II nedjelja, vježbe Definisanje i nivoi hotelskog menadžmenta
III nedjelja, pred.- Djelokrug rada generalnog, senior i izvršnih menadžera u hotelu
III nedjelja, vježbe - Djelokrug rada generalnog, senior i izvršnih menadžera u hotelu
IV nedjelja, pred.- Upravljanje ljudskim resursima hotela na nivou izvršnih menadžera
IV nedjelja, vježbe - Upravljanje ljudskim resursima hotela na nivou izvršnih menadžera
V nedjelja, pred.- Upravljanje ljudskim resursima hotela na nivou lidera timova
V nedjelja, vježbe - Upravljanje ljudskim resursima hotela na nivou lidera timova
VI nedjelja, pred.- Upravljanje sektorom ishrane i pića
VI nedjelja, vježbe - Upravljanje sektorom ishrane i pića
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum/seminarski rad - redovni
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum/seminarski rad - redovni
VIII nedjelja, pred.- Upravljanje službom prodaje i marketinga
VIII nedjelja, vježbe - Upravljanje službom prodaje i marketinga
IX nedjelja, pred.- Kolokvijum/seminarski rad - popravni
IX nedjelja, vježbe - Kolokvijum/seminarski rad - popravni
X nedjelja, pred.- Upravljanje sigurnošću gosti
X nedjelja, vježbe - Upravljanje sigurnošću gosti
XI nedjelja, pred.- Upravljanje zaštitom objekata hotela
XI nedjelja, vježbe - Upravljanje zaštitom objekata hotela
XII nedjelja, pred.- Upravljanje tehničkom službom u hotelu
XII nedjelja, vježbe - Upravljanje tehničkom službom u hotelu
XIII nedjelja, pred.- Kontrola upravljačkih aktivnosti u hotelu
XIII nedjelja, vježbe - Kontrola upravljačkih aktivnosti u hotelu
XIV nedjelja, pred.- Obnavljanje nastavnog gradiva i upoznavanje sa završnim ispitom
XIV nedjelja, vježbe - Obnavljanje nastavnog gradiva i upoznavanje sa završnim ispitom
XV nedjelja, pred.- Završni ispit – redovni i popravni
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit – redovni i popravni
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu, rade kolokvijum/seminarski rad i završni ispit
KonsultacijeNakon održanih predavanja
Literatura1. Hayes, D. (2006). Hotel Operation Management, New Jersey: Prentice Hall. 2. Hayes, D-K. & Ninemeier, J.D. (2005). Upravljanje hotelskim poslovanjem. Zagreb: M plus. 3. Ninemeier, J. (2010). Management of Food and Beverage Operations, New York: American Hotel and Lodging Educational Institute. 4. O`Fallon, M. & Rutherford, D. (2010). Hotel Management and Operation, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 5. Reid, R. & Bojanic, D. (2009). Hospitality Marketing Management, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 6. Rutherford, D-G. & Ofallon, M-J. (2007). Hotel Management and Operations. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 7. Sheppardson, C. & Gibson, H. (2011). Leadership and Enterpreneurship in the Hospitality Industry, Oxford: Goodfellow Publishers. 8. Talawanich, S. & Wattanacharoenisil, W. (2020). Transforming graduates into successful hotel management trainees: Exploring important management trainee competencies. Journal of Teaching in Travel & Tourism 21 (1). pp. 43,71. 9. Walker, J. (2010). The Restaurant: From Concept to Operation, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 10. Walkerl, J. (2009). Introduction to Hospitality Management, New Jersey: Prentice Hall.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum/seminarski rad - 50 poena. Završni ispit – 50 poena. Prelazna ocjena dobija se sa ostvarenih 50 poena.
Posebne naznake za predmetKolokvijum se sastoji od 50 poena. Završni ispit se sastoji od 50 poena.
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / RAZUMIJEVANJE POTROŠACA U TURIZMU

Naziv predmeta:RAZUMIJEVANJE POTROŠACA U TURIZMU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2317Obavezan542+2+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje teorijskih koncepcija o ponašanju potrošača, kao rezultata integrisanog djelovanja različitih faktora. Analiza potrošača kao individue (motivi, percepcija, ličnost, stavovi i dr.) i kao člana odredjene grupe (porodice, društvene klase, kulture i drugih referentnih grupa). Istraživanje motivacije potrošača u turizmu. Izučavanje sigurnosti i zaštite potrošača na nivou turističke destinacije.
Ishodi učenja- Poznaje osnovne pojmove i modele ponašanja potrošača u turizmu - Razumije ulogu istraživanja ponašanja potrošača u kontekstu unapređenja ponude turističke destinacije i preduzeća - Upoređuje karakteristike potrošača u cilju efikasne segmentacije tržišta i pozicioniranja za odgovarajuće ciljne grupe - Analizira različite faktore uticaja na formiranje odluka potrošača u turizmu - Formira stav o promjenama u ponašanju potrošača na osnovu trendova na globalnom turističkom tržištu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Andriela Vitić - Ćetković
Metod nastave i savladanja gradivapredavanja, vježbe, seminari, studijske posjete (fieldwork/ field visit report), konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Potrošači na turističkom tržištu. Segmentacija turističkog tržišta.
I nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Podjela tema seminarskih radova.
II nedjelja, pred.-Definisanje, kategorije i tipologija potrošača u turizmu
II nedjelja, vježbe Studija slučaja. Podjela tema seminarskih radova.
III nedjelja, pred.- Osnovni modeli ponašanja potrošača u turizmu.
III nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Podjela tema seminarskih radova.
IV nedjelja, pred.- Ostali modeli ponašanja potrošača u turizmu.
IV nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
V nedjelja, pred.- Strategije istraživanja ponašanja potrošača u turizmu.
V nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
VI nedjelja, pred.- Postupak istraživanja potrošača.
VI nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
VII nedjelja, pred.- Determinante ponašanja potrošača u turizmu.
VII nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VIII nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
IX nedjelja, pred.- Psihološka istraživanja potrošača u turizmu.
IX nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
X nedjelja, pred.- Kreiranje vrijednosti i zadovoljstvo potrošača u turizmu.
X nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XI nedjelja, pred.- Lojalnost potrošača u turizmu.
XI nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XII nedjelja, pred.- Zaštita korisnika turističkih usluga – opšti pristup sigurnosti u turizmu.
XII nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIII nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XIV nedjelja, pred.- Konzumerizam.
XIV nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
XV nedjelja, pred.- Društveno odgovorno poslovanje u turizmu.
XV nedjelja, vježbe - Studija slučaja. Odbrana seminarskih radova.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe.
KonsultacijeNakon časova i po dogovoru s profesorom.
Literatura1. Đeri, Lukrecija (2009): »Ponašanje i zaštita potrošača na turističkom tržištu«, Zadužbina Andrejević, Beograd 2. Živković, Radmila (2013): »Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu«, Singidunum, Beograd 3. Swarbrooke John & Horner, Susan (2016): »Consumer Behavior in Tourism«, Butterworth & Heinemann, Oxford 4. Rajagopal & Castano, Raquel (2015):»Understanding Consumer Behavior and Consumtion Experience«, IGI Global, USA 5. Kozak Metin, Decrop Alain (2012): »Handbook of Tourist Behavior: Theory & Practice«, Routledge Advances in Tourism, New York 6. Frochot, Isabelle & Batar, Wided (2013): »Marketing and Designing Tourist Experience«, Goodfelow Publisher Limited, UK
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisutnost do 10 bodova, seminarski rad do 10 bodova, I kolokvijum do 15 bodova; II kolokvijum do 15 bodova; završni ispit do 50 bodova
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU

Naziv predmeta:INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2326Obavezan442+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznati studente sa osnovama informacionih sistema, sa procedurom dizajna i korišćenja informacionih sistema, kreiranjem i korišćenjem baza podataka za potrebe implementacije i korišćenja savremenih informacionih sistema.
Ishodi učenjaNakon završenog kursa Osnovi turističkog informacionog sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Kreira logički dizajn sa dijagramima tokova podataka (DTP) za informacioni sistem sa definisanim parametrima; 2. Tumači princip funkcionisanja odredjenog Informacionog sistema na osnovu (DTP) na različitim nivoima dekompozicije; 3. Struktuira rječnik podataka za specificirane tokove podataka; 4. Kreira tabele u bazama podataka i povezuje tabele po ključevima; 5. Vrši jednostavne obrade podataka kroz kreiranje upita (queries) i izvještaja (reports); 6. Primjenjuje znanje iz baza podataka za kreiranje primjera informacionog sistema u turizmu i hotelijerstvu; 7. Objasni osnovne koncepte i prednosti web informacionih sistema.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Irena Orović, Mr. Maja Lakičević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, računske vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Informacioni sistemi – osnovni pojmovi
I nedjelja, vježbe - Primjeri
II nedjelja, pred.-Primjeri informacionih sistema u hotelijerstvu
II nedjelja, vježbe Primjeri
III nedjelja, pred.- Principi dizajniranja informacionih sistema, metoda SSA
III nedjelja, vježbe - Rad na računaru
IV nedjelja, pred.- Dekompozicija tokova podataka - Rječnik podataka
IV nedjelja, vježbe - Rad na računaru
V nedjelja, pred.- Primjeri projektovanja informacionih sistema u hotelijerstvu - Informacioni sistem za evidenciju poslovanja hotela
V nedjelja, vježbe - Rad na računaru
VI nedjelja, pred.- Primjeri projektovanja informacionih sistema u hotelijerstvu - Informacioni sistem za recepciju hotela
VI nedjelja, vježbe - Rad na računaru
VII nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Korišćenje baza podataka u informacionim sistemima. Baze podataka (osnovni pojmovi).
VIII nedjelja, vježbe - Rad na računaru
IX nedjelja, pred.- Rad sa bazama podataka (kreiranje i povezivanje tabela)
IX nedjelja, vježbe - Rad na računaru
X nedjelja, pred.- Rad sa bazama podataka - Pravljenje upita nad bazom podataka
X nedjelja, vježbe - Rad na računaru
XI nedjelja, pred.- Izvještaji iz baza podataka
XI nedjelja, vježbe - Rad na računaru
XII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Mjere sigurnosti – zaštita podataka
XIII nedjelja, vježbe - Rad na računaru
XIV nedjelja, pred.- Elektronsko poslovanje
XIV nedjelja, vježbe - Rad na računaru
XV nedjelja, pred.- Web kao korisnički interfejs informacionog sistema
XV nedjelja, vježbe - Rad na računaru
Opterećenje studenta4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 1 sat i 45 min predavanjapredavanja 1 sat računskih vježbi 2 sata i 35 minuta samostalnog učenja uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, računske vježbe i kolokvijume
Konsultacije
Literatura I.Orović, S. Stanković, Osnovi poslovne informatike 2, Fakultet za Turizam i Hotelijerstvo, Kotor 2011.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 kolokvijuma sa ukupno 50 poena (25 poena za svaki kolokvijum), Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena.
Posebne naznake za predmetNastava (predavanja) se izvodi za grupu od oko 50 studenata a vježbe za grupu od 20 studenata.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / HOTELSKI INŽENJERING

Naziv predmeta:HOTELSKI INŽENJERING
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2328Obavezan442+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa prostornim sadržajima hotelskog objekta i funkcionalnom povezanošću, potrebnim instalacijama i važećim kategorizacijama
Ishodi učenjaOsposobljavanje studenata da vladaju osnovnim kategorijama hotelskog inženjeringa uz poznavanje zakonskih propisa za hotelsku djelatnost
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Veljko Radulović (po odluci Arhitektonskog fakulteta).
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije i terenski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Kratak pregled razvoja turizma. Funkcionalni zahtjevi turizma prema turističkim objektima
I nedjelja, vježbe - Priprema semestra.
II nedjelja, pred.-Hotelski inženjering. Objekti za pružanje usluga smještaja, vrste i tipovi
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Objekti za pružanje usluga hrane i pića
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Prilazni i okolni prostori hotela
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Analiza funkcionalnih sadržaja hotela
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Grupisanje osnovnih grupa prostora hotela
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Analiza smještajnih prostora hotela
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Analiza društvenih prostora hotela
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Analiza ekonomsko-tehničkih prostora hotela
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Instalacije u hotelu i održavanje hotelskog objekta
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Oprema i namještaj u hotelima
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Spomenici graditeljske baštine u hotelskoj industriji. Kategorizacija ugostiteljskih objekata
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Priprema za završni ispit.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta2 P + O V
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, konsultacije, rade i predaju seminarske radove, rade kolokvijume i završni ispit
KonsultacijeSedmično.
LiteraturaKnežević-Kordiš, Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1976. Fang, B.,Z., Izgradnja turističkih objekata u Jugoslaviji, Arhitektonski fakultet u Beogradu, 1983. Sl.list RCG, Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), kolokvijumi po 20 poena, završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / ENGLESKI JEZIK IV

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3257Obavezan442+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje pismenim i usmenim izražavanjem na engleskom jeziku
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na engleskom jeziku: 1. Rješava probleme gostiju, odgovori na pismo u kojem se gosti žale na uslugu u hotelu 2. Opisuje lokalne atrakcije 3. Govori o kulturnim razlikama, napiše pismo dobrodošlice 4. Predstavi konferencijske uslove hotela, isplanira program konferencije 5. Organizuje i sastavi plan putovanja 6. Dobije povratne informacije od gostiju u vezi sa njihovim boravkom
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Aleksandra Drakulovic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijum, pismeni i usmeni ispit poslije četvrtog semestra, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Reyervacije i prijavljivanje, Procedura rezervacije
I nedjelja, vježbe - Vježbanja
II nedjelja, pred.-Hotelska dokumentacija, Dodjeljivanje soba
II nedjelja, vježbe Vježbanja
III nedjelja, pred.- Javljanje na telefon, Proslijeđivanje ostavljenih poruka
III nedjelja, vježbe - Vježbanja
IV nedjelja, pred.- Hotelske i restoranske usluge, Naručivanje jela
IV nedjelja, vježbe - Vježbanja
V nedjelja, pred.- U restoranu, Meniji
V nedjelja, vježbe - Vježbanja
VI nedjelja, pred.- Znakovi obavještenja u hotelu i natpisi sa korisnim informacijama
VI nedjelja, vježbe - Vježbanja
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Raylike između britanskog i američkog engleskog
VIII nedjelja, vježbe - Vježbanja
IX nedjelja, pred.- Kategorizacija poslova i sektoru hrane i pića
IX nedjelja, vježbe - Vježbanja
X nedjelja, pred.- Dijalozi, Različite situacije
X nedjelja, vježbe - Vježbanja
XI nedjelja, pred.- Novac i promjena valute
XI nedjelja, vježbe - Vježbanja
XII nedjelja, pred.- Pismo u kojem se nude posebne cijene, Finansijska terminologija
XII nedjelja, vježbe - Vježbanja
XIII nedjelja, pred.- Kursna lista, Davanja napojnica u tri različite zemlje
XIII nedjelja, vježbe - Vježbanja
XIV nedjelja, pred.- Poslužavnik sa doručkom, Očuvavanje hrane
XIV nedjelja, vježbe - Vježbanja
XV nedjelja, pred.- Kiuvanje, Pomagala, Rad u kuhinji
XV nedjelja, vježbe - Vježbanja
Opterećenje studenta2P + 1V
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, rade domaće zadatke i rade kolokvijum.
KonsultacijeDva puta sedmicno
LiteraturaHarding, K. And Henderson, P., High Season, English for the Hotel and Tourist industry, Oxford University Press, 1997. Persiani, R. And Reppen R., Enjoy yoor stay, English for the Hospitality and Travel Industry, University of Michigan Press, 2007. Pohl, A., Professional English, Hotel and Catering, Pinguin English Guides, 2002. O'Hara, F., Be My Guest, Cambridge University Press, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeIsticanje na predavanjima 10 poena Kolokvijum 40 poena Završni ispit 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / RUSKI JEZIK II

Naziv predmeta:RUSKI JEZIK II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3302Obavezan242+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaNastava predmeta ima cilj da studenti usvoje osnovne jezičke vještine i navike (slušanje, čitanje, govorenje, pisanje) kao i elementarne leksičko-gramatičke strukture ruskog jezika
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Razumije izraze i riječi koji se često upotrebljavaju; 2. Informiše gosta o lokalnim kafićima i restoranima 3. Postavi pitanja gostu kako bi ga uslužio u restoranu 4. Posavjetuje gosta prilikom izbora jela, imenuje jela i navede njihove sastojke 5. Sastavi dnevnu ponudu jela na ruskom jeziku 6. Upozna goste sa mogućnostima bavljenja određenim sportovima i pozove ih na sportski događaj 7. Razumije žalbe gostiju na loše zdravstveno stanje i pomogne prilikom razgovora sa ljekarom 8. Organizuje prevoz do aerodroma /stanice i obavijesti o tome goste 9. Prilikom odjave iz hotela pozdravi goste i zahvali se na posjeti
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Marija Paunović
Metod nastave i savladanja gradivaObrada teksta i leksička objašnjenja, tumačenje osobenosti ruskog izgovora i pravopisa, objašnjavanje morfološko-sintaksičkih struktura ruskog jezika.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje. Uputstva za praćenje nastave. Upoznavanje studenata sa programom, ciljem i zadacima predmeta.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-БЛОК 6. Рестораны, кафе. Диалоги.
II nedjelja, vježbe Глаголы советовать и рекоменодвать. Императив.
III nedjelja, pred.- BLOK 6. Новая лексика: Еда и напитки.
III nedjelja, vježbe - Глаголы есть и пить.
IV nedjelja, pred.- Расчет за обед. Диалоги. Выражение объекта платежа и благодарности.
IV nedjelja, vježbe - Будущее время глаголов.
V nedjelja, pred.- БЛОК 7. Спорт и активный отдых. Виды спорта.
V nedjelja, vježbe - Глагол играть в сочетании с винительным падежом.
VI nedjelja, pred.- Водные развлечения.
VI nedjelja, vježbe - Глаголы плыть и плавать.
VII nedjelja, pred.- TЕСТ
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- БЛОК 8 Медицинская помощь на курорте. Выражение потребности.
VIII nedjelja, vježbe - Выражение потребности.
IX nedjelja, pred.- БЛОК 8. Диалоги.
IX nedjelja, vježbe - Органы человека и выражение состояния.
X nedjelja, pred.- Возвратные и невозвратные глаголы.
X nedjelja, vježbe - Грамматические упражнения: возвратные и невозвратные глаголы.
XI nedjelja, pred.- БЛОК 8. В аптеке.
XI nedjelja, vježbe - Медицинские средства и лекарства.
XII nedjelja, pred.- БЛОК 9. Отъезд и провод туристов.
XII nedjelja, vježbe - Прощание с туристами в аэропорту
XIII nedjelja, pred.- БЛОК 9. Отъезд и провод туристов.
XIII nedjelja, vježbe - Коммуникативные клише: выражение пожелания.
XIV nedjelja, pred.- Дательный падеж имен существительных и местоимений
XIV nedjelja, vježbe - Дательный падеж имен существительных и местоимений- упражнения
XV nedjelja, pred.- Повторение и подготовка к экзамену
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaSEDMIČNO OPTEREĆENJE Obračun opterećenja: 4 x 40/30 = 5 sati 30 min Predavanja: 1h 30 min Vježbe: 45 min Samostalni rad i konsultacije: 2 h 30 min OPTEREĆENJE U SEMESTRU Nastava i završni ispit: 5h 30min x 16 = 85 h Neophodne pripreme: 2 x 5h 30 min = 11 h Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 h Dopunski rad: 24 h Struktura opterećenja: 85h (nastava)+ 11h (priprema)+ 24h (dopunskog rada)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, pripremaju se za istu, budu aktivni u toku nastave, da rade testove i domaće zadatke.
KonsultacijeJednom sedmično
LiteraturaВохмина Л. Л. и др. Русский Экзамен Туризм 0 РЭТ- 0. Учебный комплекс по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизnеса. Москва, 2007. Максимова А.Л. 10 уроков русского речевого этикета.Санкт-Петербург, 2002. R. Marojević. Gramatika ruskog jezika. Zavod za udžbenike, Beograd, 2006. Rusko-srpski rečnik. U redakciji B. Stankovića, Matica Srpska, Budućnost, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi 5 poena; aktivnost na času 5 poena; domaći zadatak 5 poena, test 35 poena. Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poenа
Posebne naznake za predmet
NapomenaIme i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ana Pejanović
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / RUSKI JEZIK III

Naziv predmeta:RUSKI JEZIK III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3303Obavezan342+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaNastava predmeta ima cilj da studenti usvoje osnovne jezičke vještine i navike kao i elementarne leksičko-gramatičke strukture ruskog jezika
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Razumije zahtjev upućen telefonskim putem koji se odnosi na otkazivanje rezervacije, ukoliko se govori sporo i razgovijetno; 2. Čita i razumije osnovne poruke na standardnom jeziku 3. Dočeka grupu gostiju na aerdoromu ili stanici, provjeri dokumenta i pomogne turistima u slučaju gubitka prtljaga 4. Riješi probleme sa smještajem i odgovori na posebne zahtjeve gostiju 5. Obavijesti goste o primljenim paketima, pismima ili porukama na recepciji 6. Pojasni načine plaćanja računa u hotelu 7. Pozove goste da prisustvuju određenom događaju 8. Napiše obavještenje o ekskurziji ili izletu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Marija Paunović
Metod nastave i savladanja gradivaObrada tekst i leksička objašnjenja, tumačenje osobenosti ruskog izgovora i pravopisa, objašnjavanje morfološko-sintaksičkih struktura ruskog jezika.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje. Uputstva za praćenje nastave. Upoznavanje studenata sa programom, ciljem i zadacima predmeta.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-БЛОК 1. Выбор и оформление тура.
II nedjelja, vježbe Коммуникативные клише: Приглашение к телефону и ответные реплики.
III nedjelja, pred.- Карловы Вары и Мертвое море.
III nedjelja, vježbe - Диалоги и грамматические упражнения.
IV nedjelja, pred.- БЛОК 2. Прибытие к месту отдыха. Диалоги.
IV nedjelja, vježbe - Конструкции, содержащие частицу /предикатив нет.
V nedjelja, pred.- БЛок 2. Диалоги. Простое и сложное будущее время.
V nedjelja, vježbe - Простое и сложное будущее время- грамматические упражнения.
VI nedjelja, pred.- БЛОК 3. Размещение туристов в гостинице, туристком центре.
VI nedjelja, vježbe - Предикативные слова надо, нужно, необходимо, нелзья.
VII nedjelja, pred.- ТЕСТ
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- БЛОК 3. Расположение и оборудование номера.
VIII nedjelja, vježbe - Сравнение- - грамматические упражнения.
IX nedjelja, pred.- БЛОК 3. Решение проблем с расселением.
IX nedjelja, vježbe - Диктант.
X nedjelja, pred.- БЛОК 4. Туристский комплекс, отель. Предоставляемые услуги.
X nedjelja, vježbe - Новая лексика: Структура туркомплекса.
XI nedjelja, pred.- БЛОК 4. Выполнение просьб и заявок.
XI nedjelja, vježbe - Глагол мочь в настоящем времени- употребление в тексте.
XII nedjelja, pred.- Имена числительные.
XII nedjelja, vježbe - Имена числительные - грамматические упражнения.
XIII nedjelja, pred.- БЛОК 5. Отдых и развлечения.
XIII nedjelja, vježbe - Диалоги. Время по часам и дни недели.
XIV nedjelja, pred.- БЛОК 5. Как написать план вечерних мероприятий?
XIV nedjelja, vježbe - Упражнение - написать план мероприятия.
XV nedjelja, pred.- Повторение и подготовка к экзамену
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaSEDMIČNO OPTEREĆENJE Predavanja: 1h 30 min Vježbe: 45 min Samostalni rad i konsultacije: 2 h 30 min OPTEREĆENJE U SEMESTRU Nastava i završni ispit: 5h 30min x 16 = 85 h Neophodne pripreme: 2 x 5h 30 min = 11 h Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 h Dopunski rad: 24 h Struktura opterećenja: 85h (nastava)+ 11h (priprema)+ 24h (dopunskog rada)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, pripremaju se za istu, budu aktivni u toku nastave, da rade testove i domaće zadatke.
KonsultacijeJednom sedmično.
LiteraturaТрушина Л. Б. и др. Русский Экзамен Туризм 1 РЭТ- 1, Учебный комплекс по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизнеса. Москва, 2005. R. Marojević. Gramatika ruskog jezika. Zavod za udžbenike, Beograd, 2006. Rusko-srpski rečnik. U redakciji B. Stankovića, Matica Srpska, Budućnost, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi 5 poena; aktivnost na času 5 poena; domaći zadatak 5 poena, test 35 poena. Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaIme i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ana Pejanović
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / RUSKI JEZIK IV

Naziv predmeta:RUSKI JEZIK IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3304Obavezan442+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaNastava predmeta ima cilj da studenti usvoje osnovne jezičke vještine i navike kao i elementarne leksičko-gramatičke strukture ruskog jezika
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Informiše goste o sportskim programima u hotelu ili odmaralištu 2. Objasni uslove bavljenja sportom u hotelu i ponudi besplatne kurseve / časove 3. Pomogne gostima u slučaju potrebe za ukazivanjem hitne medicinske pomoći u hotelu 4. Organizuje posjete vinarijama i predstavi njihove proizvode 5. Prenese informaciju o organizovanom prevozu do aerodroma, vremenu polaska i mjestu okupljanja gostiju 6. Razumije utiske gostiju o smještaju i uslugama u hotelu i adekvatno reaguje na negativne komentare, izvini se i opravda 7. Riješi eventualne probleme u slučaju produžetka boravka 8. Pročita i razumije kraće oglase o zaposlenju u hotelu /restoranu i zakaže razgovor sa poslodavcem
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Marija Paunović
Metod nastave i savladanja gradivaObrada teksta i leksička objašnjenja, tumačenje osobenosti ruskog izgovora i pravopisa, objašnjavanje morfološko-sintaksičkih struktura ruskog jezika.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje. Uputstva za praćenje nastave. Upoznavanje studenata sa programom, ciljem i zadacima predmeta.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-БЛОК 6. Спорт и активный туризм.
II nedjelja, vježbe Глаголы играть и заниматься.
III nedjelja, pred.- BLOK 6. Экстремальные други виды спорта.
III nedjelja, vježbe - Диалоги и грамматические упражнения.
IV nedjelja, pred.- БЛОК 7. Медицинская помощь на курорте.
IV nedjelja, vježbe - Диалоги: Жалобы на плохое самочувствие.
V nedjelja, pred.- БЛОК 7. Помощь в разговоре туриста с врачом.
V nedjelja, vježbe - Глаголы болеть и заболеть - грамматические упражнения
VI nedjelja, pred.- БЛОК 8. Отъезд и проводы туристов .
VI nedjelja, vježbe - Наречия места: около, недалеко, рядом, у, возле
VII nedjelja, pred.- ТЕСТ
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- БЛОК 8. Винно-гастрономические туры.
VIII nedjelja, vježbe - Алкогольные и безалкогольные напитки.
IX nedjelja, pred.- БЛОК 9. Впечатления и отзывы туристов об отдыхе.
IX nedjelja, vježbe - Диалоги. Глаголь нравиться и понравиться-грамматические упражнения.
X nedjelja, pred.- БЛОК 9. Назначение даты/времени
X nedjelja, vježbe - Диктант.
XI nedjelja, pred.- Имена прилагательные.
XI nedjelja, vježbe - Имена прилагательные- грамматические упражнения.
XII nedjelja, pred.- БЛОК 10. Устройство на работу в сфере международного туризма.
XII nedjelja, vježbe - Составление резюме.
XIII nedjelja, pred.- БЛОК 10. Название документов.
XIII nedjelja, vježbe - Диалоги и перевод предложений.
XIV nedjelja, pred.- Краткие имена прилагательные.
XIV nedjelja, vježbe - Краткие имена прилагательные—упражнения.
XV nedjelja, pred.- Подготовка к экзамену.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaSEDMIČNO OPTEREĆENJE Predavanja: 1h 30 min Vježbe: 45 min Samostalni rad i konsultacije: 2 h 30 min OPTEREĆENJE U SEMESTRU Nastava i završni ispit: 5h 30min x 16 = 85 h Neophodne pripreme: 2 x 5h 30 min = 11 h Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 h Dopunski rad: 24 h Struktura opterećenja: 85h (nastava)+ 11h (priprema)+ 24h (dopunskog rada)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, pripremaju se za istu, budu aktivni u toku nastave, da rade testove i domaće zadatke.
KonsultacijeJednom sedmično.
LiteraturaТрушина Л. Б. и др. Русский Экзамен Туризм РЭТ- 1, Учебный комплекс по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизнеса. Москва, 2005. R. Marojević. Gramatika ruskog jezika. Zavod za udžbenike, Beograd, 2006. Rusko-srpski rečnik. U redakciji B. Stankovića, Matica Srpska, Budućnost, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi 5 poena; aktivnost na času 5 poena; domaći zadatak 5 poena, test 35 poena. Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaIme i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ana Pejanović
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Naziv predmeta:ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3529Obavezan642+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima.
Ciljevi izučavanja predmetaOsposobljavanje studenata za korišćenje tehnika elektronskog poslovanja i primjenu Internet tehnologija u poslovnom okruženju. Ciljevi predmeta su savladavanje osnovna i tehnika vezanih za: Informatičko društvo i e-Europe inicijativu; Izučavanje metoda za prikupljanje poslovnih informacija na Internetu; Internet i poslovne funkcije preduzeća; Koncept virtualnog rada i virtualnog preduzeća; Marketing, trgovina i bankarstvo na Internetu; nastup firme na Internetu;
Ishodi učenjaOpisati i definisati osnovne pojmove elektronskog poslovanja i Interneta. Razlikovati, prepoznati i klasiikovati oblike elektronske trgovine zavisno od učesnika, tehnologije, legislative i načina zarade. Pronaći i kritički ocijeniti poslovne informacije na Internetu i na osnovu njih pripremiti i proizvesti ponude prema klijentima i modifikovati poslovne funkcije preduzeća; Osmisliti koncept virtualnog rada i virtualnog turističkog preduzeća, elektonski marketing i nastup firme na Internetu;Ocijeni i utvrdi bezbjednosnosne rizike ponuđenih elektronskih servisa.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Božo KRSTAJIĆ - nastavnik, mr Vera Kapetanović – saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i izrada laboratorijskih vježbi u računarskoj učionici / laboratoriji. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Infrastruktura ePoslovanja su Internet Tehnologije: pojam, nastanak, istorijat, infrastruktura, usluge i razvoj. IT u CG Osnovi i uslovi za prelazak u informatičko društvo.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa Moodle platformom i kreiranje naloga.
II nedjelja, pred.-Web i email kao najviše korišteni Internet servisi. Arhitektura web-a i održavanje web sadržaja. Pristup i pretraživanje web sadržaja.
II nedjelja, vježbe Pretraživanje i pregledavanje 10-15 specificiranih web site-ova koji će se koristiti za kreiranje zadate turističke brošure.
III nedjelja, pred.- Prisustvo firme na Internetu. Ideja, ciljevi i koncepti internet prisustva.
III nedjelja, vježbe - Izrada Word dokumenta –zadate turističke brosure sa elementima e poslovanja koji su na specificiranim web site-ovima.
IV nedjelja, pred.- Definisanje nastup fime na Internetu pomoću WWW servisa. Nastup turističkih organizacija i kompanija
IV nedjelja, vježbe - Vjezba-izrada zadate turističke brosure (odredjena destinacija)
V nedjelja, pred.- Kreiranje web prezentacije: koncept, tipovi, ažurnost, organizacija i eksploatacija
V nedjelja, vježbe - Priprema za I kolokvijum.
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VII nedjelja, pred.- Internet ili online marketing: pojam, tipovi i elementi (baneri, markice, pop-up, mailing liste, ...)
VII nedjelja, vježbe - Pretraživanje i pregledavanje 10-15 specificiranih web site-ova koji će se koristiti za kreiranje koncepta web site (hotel, motel, restoran, turistička agencija, turistička organizacija, e-prodavnica, prodavnica suvenira itd.) sa sa akcentom na elemente e
VIII nedjelja, pred.- Aspekti ePoslovanja. Modeli elektronske trgovine i elektronskog tržišta
VIII nedjelja, vježbe - Pravljenje koncepta web site pomoću WIKI alata na moodle platformi (hotel, motel, restoran, turistička agencija, turistička organizacija, e-prodavnica, prodavnica suvenira itd.) sa sa akcentom na elemente e-poslovanja.
IX nedjelja, pred.- Elektronsko bankarstvo i elektronski sistem plaćanja. Kućno bankarstvo
IX nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa WIKI alatom na moodle platformi.
X nedjelja, pred.- Elektronski (digitalni) novac. Elektronski čekovi. Kreditne kartice i njihova upotreba
X nedjelja, vježbe - Kreiranje koncepta web site koristeći WIKI.
XI nedjelja, pred.- Bezbjednost ePoslovanja, pravni apekti i zaštita podataka na Internetu.
XI nedjelja, vježbe - Kreiranje koncepta web site koristeći WIKI (određena kategorija)
XII nedjelja, pred.- Digitalni potpis
XII nedjelja, vježbe - Priprema za II kolokvijum.
XIII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - II kolokvijum
XIV nedjelja, pred.- Internet u državnoj upravi: eVlada, eZdravstvo i eObrazovanje. Standardi i alatke za eUčenje. Elektronsko poslovanje u CG: realnost i budućnost.
XIV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju testove, urade laboratorijske vježbe i oba kolokvijuma.
Konsultacije
LiteraturaBožo Krstajić, Elektronsko poslovanje, autorizovana skripta, Kotor 2005 Miodrag Ivković, Elektronsko poslovanje, Beograd, januar 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Testovi, domaći i laboratorijske vježbe se ocjenjuje sa ukupno 10 poena, - Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) - Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija sa 51 poen.
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / RUSKI JEZIK V

Naziv predmeta:RUSKI JEZIK V
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4279Obavezan542+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaNastava predmeta ima cilj da studenti usvoje osnovne jezičke vještine i navike kao i elementarne leksičko-gramatičke strukture ruskog jezika
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Napiše CV i konkuriše za posao u hotelu ili restoranu 2. Bez pripreme odgovori na pitanja poslodavca o radnom iskustvu u hotelu ili restoranu 3. Napiše ponudu za organizovanje svadbene proslave u hotelu 4. Organizuje svadbenu proslavu u skladu sa željama klijenata u pogledu kreiranja jelovnika, pozivanja fotografa i rezervisanja soba 5. Objasni klijentima ili partnerima uslove vezane za zaključivanje ugovora o paket-aranžmanu 6. Potraži i prenese turistima informacije o obaveznom ili dopunskom osiguranju ili taksama 7. Informiše goste o dokumentima potrebnim za dobijanje vize 8. Popuni poslovna dokumenta 9. Identifikuje prevoznike, prevozna sredstva i prenese informacije o maršrutama i redu vožnje 10. Informiše goste o mogućnostima učenja jezika i školama jezika u gradu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Marija Paunović
Metod nastave i savladanja gradivaObrada tekst i leksička objašnjenja, tumačenje osobenosti ruskog izgovora i pravopisa, objašnjavanje morfološko-sintaksičkih struktura ruskog jezika.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje. Uputstva za praćenje nastave. Upoznavanje studenata sa programom, ciljem i zadacima predmeta.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-БЛОК 1. Менаджер в турбизнесе.
II nedjelja, vježbe Диалоги: Первый контакт с турфирмой при устростве на работу.
III nedjelja, pred.- БЛОК 1. Резюме и рекомендательное письмо.
III nedjelja, vježbe - Составление рекомендательного письма.
IV nedjelja, pred.- БЛОК 1. Свадебные туры.
IV nedjelja, vježbe - Сочинение:план свадебного путешествия.
V nedjelja, pred.- БЛОК 2. Выбор и оформление тура.
V nedjelja, vježbe - Города и страны мира. Винительный и предложный падеж.
VI nedjelja, pred.- БЛОК 2. Экскурсионно-познавательный туризм.
VI nedjelja, vježbe - Выражения просьбы и совета.
VII nedjelja, pred.- ТЕСТ
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- БЛОК 3. Страхование
VIII nedjelja, vježbe - Диалоги и новая лексика
IX nedjelja, pred.- БЛОК 3. Экстремальные виды спорта.
IX nedjelja, vježbe - Грамматические упражнения.
X nedjelja, pred.- БЛОК 4. Визовая подержка. Оформление, особенности и типы виз.
X nedjelja, vježbe - Творительный падеж множественного числа имен суещствительных дети и люди
XI nedjelja, pred.- БЛОК 4. Круизы. Диалоги.
XI nedjelja, vježbe - Диктант
XII nedjelja, pred.- БЛОК 5. Транспортные перевозки во время тура.
XII nedjelja, vježbe - Правила бронирования билетов.
XIII nedjelja, pred.- Текст: Путешествия с использованием автотранспорта.
XIII nedjelja, vježbe - Глаголы движения ехать / ездить
XIV nedjelja, pred.- Сравнительная и превосходная степень.
XIV nedjelja, vježbe - Сравнительная и превосходная степень-упражнения
XV nedjelja, pred.- Повторение и подготовка к экзамену
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaSEDMIČNO OPTEREĆENJE Predavanja: 1h 30 min Vježbe: 45 min Samostalni rad i konsultacije: 2 h 30 min OPTEREĆENJE U SEMESTRU Nastava i završni ispit: 5h 30min x 16 = 85 h Neophodne pripreme: 2 x 5h 30 min = 11 h Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 h Dopunski rad: 24 h Struktura opterećenja: 85h (nastava)+ 11h (priprema)+ 24h (dopunskog rada)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, pripremaju se za istu, budu aktivni u toku nastave, da rade testove i domaće zadatke.
KonsultacijeJednom sedmično
LiteraturaТрушина Л. Б. и др. Русский Экзамен Туризм 2 РЭТ- 2. Учебный комплекс по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизnеса. Москва, 2006. R. Marojević. Gramatika ruskog jezika. Zavod za udžbenike, Beograd, 2006. Rusko-srpski rečnik. U redakciji B. Stankovića, Matica Srpska, Budućnost, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi 5 poena; aktivnost na času 5 poena; domaći zadatak 5 poena, domaći zadatak 5 poena, test 30 poena. Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaIme i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ana Pejanović
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / RUSKI JEZIK VI

Naziv predmeta:RUSKI JEZIK VI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4280Obavezan642+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaNastava predmeta ima cilj da studenti usvoje osnovne jezičke vještine i navike kao i elementarne leksičko-gramatičke strukture ruskog jezika
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Sastavi ponudu za smještaj i ishranu u etno-selu 2. Informiše goste o sistemima ishrane u hotelu i eventualnim doplatama za određena jela i pića 3. Predstavi i opiše nacionalnu kuhinju i specijalitete i sastavi jelovnik 4. Objasni detalje i uslove biznis putovanja 5. Odgovori na e-mail i ponudi organizovanje događaja u konferencijskoj sali hotela 6. Odgovara na pitanja u vezi sa specijalnim ponudama hotela za ljetnju sezonu 7. Sastavi reklamu i specijalnu ponudu 8. Ponudi saradnju potencijalnim partnerima iz drugog hotela 9. Napiše pismo namjere za učestvovanje na sajmu turizma 10. Predstavi nagrade i dostignuća hotela
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Marija Paunović
Metod nastave i savladanja gradivaObrada teksta i leksička objašnjenja, tumačenje osobenosti ruskog izgovora i pravopisa, objašnjavanje morfološko-sintaksičkih struktura ruskog jezika uz stalnu provjeru kroz domaće zadatke, testove, konsultacije i zavrni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje. Uputstva za praćenje nastave. Upoznavanje studenata sa programom, ciljem i zadacima predmeta
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-БЛОК 6. Сельский туризм.
II nedjelja, vježbe Лексика: меню, столовые приборы, система питания.
III nedjelja, pred.- BБЛОК 6. Национальные блюда Черногории.
III nedjelja, vježbe - Сочинение: меню.
IV nedjelja, pred.- БЛОК 7.Отдых и развлечения.
IV nedjelja, vježbe - Диалоги. Выражение периода времени
V nedjelja, pred.- БЛОК 7. Деловой туризм. Диалоги.
V nedjelja, vježbe - Конструкциии с предлогами от...до
VI nedjelja, pred.- Действительные причастия.
VI nedjelja, vježbe - Действительные причастия и диктант.
VII nedjelja, pred.- ТЕСТ
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- БЛОК 8. Турфирма.
VIII nedjelja, vježbe - Название документов
IX nedjelja, pred.- Пляжный туризм. Предложения и спецпредложения.
IX nedjelja, vježbe - Сочинение: Предложение или спецпредложение.
X nedjelja, pred.- БЛОК 9. Международные выставки по туризму и отдыху.
X nedjelja, vježbe - Глагол предпочитать в сочетании с инфинитивом.
XI nedjelja, pred.- БЛОК 9. Лечебный туризм.
XI nedjelja, vježbe - Глаголы: идти-ходить, ехать-ездить, лететь-летать, плыть-плавать (повторение).
XII nedjelja, pred.- Глаголы движения с приставками в-, вы-, у-,
XII nedjelja, vježbe - Глаголы движения - упражнения
XIII nedjelja, pred.- БЛОК 10. Оценка работы турфирмы.
XIII nedjelja, vježbe - Диалоги и коммуникативные клише.
XIV nedjelja, pred.- Глаголы движения с приставками при-, за
XIV nedjelja, vježbe - лаголы движения с приставками при-, за - упражнения
XV nedjelja, pred.- Подготовка к экзамену.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaSEDMIČNO OPTEREĆENJE Predavanja: 1h 30 min Vježbe: 45 min Samostalni rad i konsultacije: 2 h 30 min OPTEREĆENJE U SEMESTRU Nastava i završni ispit: 5h 30min x 16 = 85 h Neophodne pripreme: 2 x 5h 30 min = 11 h Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 h Dopunski rad: 24 h Struktura opterećenja: 85h (nastava)+ 11h (priprema)+ 24h (dopunskog rada)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, pripremaju se za istu, budu aktivni u toku nastave, da rade testove i domaće zadatke.
KonsultacijeЈednom sedmično
LiteraturaТрушина Л. Б. и др. Русский Экзамен Туризм 2 РЭТ- 2, Учебный комплекс по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизнеса. Москва, 2006. R. Marojević. Gramatika ruskog jezika. Zavod za udžbenike, Beograd, 2006. Rusko-srpski rečnik. U redakciji B. Stankovića, Matica Srpska, Budućnost, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi 5 poena; aktivnost na času 5 poena; domaći zadatak 5 poena, domaći zadatak 5 poena, test 30 poena. Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaIme i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ana Pejanović
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / UPRAVLJANJE KVALITETOM U HOTELIJERSTVU

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE KVALITETOM U HOTELIJERSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4284Obavezan342+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaU ovom predemetu studenti se upoznaju sa ISO standardima, sistemom kvaliteta, upravljanjem sistemom kvaliteta i primjenom standarda u turizmu
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Definise ključne pojmove i procese koji su bitni u sistemu upravljanja kvalitetom 2) Prepozna različite dimenzije menadzmenta kvaliteta neophodne za upravljanju kvalitetom usluga 3) Prepozna važnost kvaliteta u postizanju konkurentske prednosti 4) Prepozna standarde u turizmu i njihovu znacajnost za turističke usluge– ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 5) Definise i uporediti elemente integriranog sistema upravljanja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Sanja Pekovic
Metod nastave i savladanja gradivapredavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Kvalitet - pojam, uloga i značaj
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-I domaći zadatak. Osnove za upravljanje kvalitetom
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Upravljanje kvalitetom
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Kvaliteta i zadovoljstvo turista
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- I kolokvijum (2 časa)
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Kvaliteta i konkurentnost II domaći zadatak.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Najznačajniji pristupi upravljanju kvalitetom Popravni I kolokvijuma
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Planiranje za kvalitet
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- II kolokvijum (2 časa)
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Standardi kvaliteta III domaći zadatak
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete destinacije i turističkog proizvoda. Popravni II kolokvijuma
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Ekološki standardi
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Integrisani sistemi menadžmenta
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Integrisani sistemi menadžmenta
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Priprema za završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 1.33 = 6,65 sati Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbi 3,65 sati samostalnog rada i konsultacije u semestru Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 Struktura: Nastava i završni ispit: 6,65 x 15= 99,75 sati Priprema i ovjera semestra: 6,65 x 2 =13,3 sati Prpirema i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku: 150-(99,75+13,3) = 36,95 sata
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da redovno prisustvuju nastavi i rade planirane kolokvijume
KonsultacijeKonsultacije sa profesorom poslije predavanja, sa saradnikom poslije vježbi i prema dogovoru
LiteraturaObavezan udžbenik: Perović M., Krivokapić Z.: Menadžment kvalitetom usluga (odabrana poglavlja) Avelini Holjevac, I., Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2002 (odabrana poglavlja) Nedeljko Živković, Maja Glogovac, Upravljanje kvalitetom (odabrana poglavlja) Dodatna literatura: Juran, J. M., Gryna, FPlaniranje i analiza kvalitete, 1999. Crosby, P. Kvaliteta je besplatna, 1989.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo: maksimum 5 poena; • Seminarski radovi, domaći zadaci, debate: maksimum 15 poena; • Dva kolokvijuma sa po 15 poena; • Završni ispit:maksimum 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / LIDERSTVO U HOTELIJERSTVU

Naziv predmeta:LIDERSTVO U HOTELIJERSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4285Obavezan553+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaRazumijevanje metoda rukovođenja ljudskim resursima i faktora liderstva i uticaja u hotelijerstvu; razvijanje liderskih sposobnosti i njihovo korišćenje u hotelskom poslovanju
Ishodi učenjaOsposobljavanje studenata da vladaju, razvijaju i koriste tehnike rukovođenja ljudskim resursima
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Filip Kovačević mr Olivera Simović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u problematiku ljudskih resursa
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Psihološke teorije liderstva i uticaja
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Faktori uticaja, I dio
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Faktori uticaja, I dio
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Regrutovanje i odabiranje kadrova
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Intervju kandidata i zapošljavanje
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Testiranje i mjerenje učinka zaposlenih
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Timski rad
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Vještine pregovaranja
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Vještine rješavanja konflikata i uspješnog poslovanja
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Liderstvo i profesionalni razvoj u hotelijerstvu
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Razvijanje liderskih sposobnosti hotelskog menadžera
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Rukovođenje ljudskim resursima u hotelijerstvu 21. vijeka
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Priprema za završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da prisustvuju predavanjima, vježbama, rade i prezentuju seminarske radove, rade kolokvijum i završni ispit
Konsultacije
LiteraturaKovačević, F., Liderstvo u turizmu i hotelijerstvu, skripta Cialdini, B.,R., Influence Science and Practice, Allyn and Bacon, Boston, 2001. Kulik, L.,C., Human Resources for the Non HR Manager, Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeprisutnost 10 poena, prezentacije 5 poena, kolokvijum 20 poena, seminmarski rad 15 poena, završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / BIOTEHNOLOGIJA I PRIRODNI POTENCIJALI

Naziv predmeta:BIOTEHNOLOGIJA I PRIRODNI POTENCIJALI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4287Obavezan643+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaSavladavanje materije predloženog predmeta omogućava studentima da se detaljno upoznaju sa odnosima turizma i životne sredine kao i biotenologijom sa aspekta GM hrane. Studenti se upoznaju sa opštim pojmovima iz biotehnologije, šansama i rizicima biotehnologije i GM-hranom. Obrađuju se uticaji korišćenja prirodnih resursa i njihov pozitivan uticaj na razvoj turizma. Evaluiraju se pozitivni i negativni uticaji u eksploataciji prirodnih resursa u turizmu. Ukazuje se na značaj očuvanja prirodnih resursa u Crnoj Gori i na korelativnu povezanost prirodnih resursa, razvoja turizma i kvaliteta života unutar turističke destinacije
Ishodi učenjaPosle položenog ispita Biotehnologija i prirodni potencijali očekuje se da student: Pravilno tumači osnovne pojmove životne sredine i biotehnologije. Analizira pozitivne i negativne uticaje eksploatacije prirodnih resursa u turističkoj destinaciji. Upotrebljava teorijska znanja kao osnovu za razvoj turizma. Povezuje važnost značaja očuvanja prirodnih resursa u Crnoj Gori kao bitnog elementa kvaliteta života unutar turističke destinacije. Procjenjuje doprinos turizma očuvanju životne sredine. Kombinjuje interdisciplinarost u poznavanju značaja GMO i hrane kao rezultata biotehnoloških dostignuća. Primijenjuje stečena znanja u različitim društvenim/profesionalnim situacijama vezanim za turizam . Nastavlja samostalno razvijati stečena znanja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Vesna Vujačić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi, diskusije, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom, Upoznavanje sa biotehnologijom, prednostima i i nedostacima biotehnologije
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa predmetom, Upoznavanje sa biotehnologijom, prednostima i i nedostacima biotehnologije
II nedjelja, pred.-Primjeri iz biotehnologije, GM-biljke i mogućnosti zagadjenja biogenog potencijala, GM prehrambeni proizvodi rešenje za problem globalnog nedostatka hrane
II nedjelja, vježbe Primjeri iz biotehnologije, GM-biljke i mogućnosti zagadjenja biogenog potencijala, GM prehrambeni proizvodi rešenje za problem globalnog nedostatka hrane
III nedjelja, pred.- Evropska regulativa o bezbijednosti hrane sa aspekta GMO. Zagadjenje hrane, zaštita hrane od zagadjenja i zakonska regulativa Crne Gore
III nedjelja, vježbe - Evropska regulativa o bezbijednosti hrane sa aspekta GMO. Zagadjenje hrane, zaštita hrane od zagadjenja i zakonska regulativa Crne Gore
IV nedjelja, pred.- Ekologija, osnovni pojmovi i predmet istraživanja ekologije. Ekosistem, biocenoza... Podjela ekoloških faktora. Biotički faktori. Antropogeni faktori
IV nedjelja, vježbe - Ekologija, osnovni pojmovi i predmet istraživanja ekologije. Ekosistem, biocenoza... Podjela ekoloških faktora. Biotički faktori. Antropogeni faktori
V nedjelja, pred.- Abiotički faktori, faktori klime, edafski faktori, orografski faktori. Globalna promena klime, efekat “staklene bašte“, bogorivo, pozitivne i negativni efekti globalnih promena klime na razvoj turizma
V nedjelja, vježbe - Abiotički faktori, faktori klime, edafski faktori, orografski faktori. Globalna promena klime, efekat “staklene bašte“, bogorivo, pozitivne i negativni efekti globalnih promena klime na razvoj turizma
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VI nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VII nedjelja, pred.- Seminarski radovi
VII nedjelja, vježbe - Seminarski radovi
VIII nedjelja, pred.- Prirodni potencijali (resursi) Crne Gore. Voda i zagadjenje vode, mjere zaštite vode od zagadjenja i kvalitet života u turističkoj destinaciji. Zemljište i zagadjenje zemljišta, mjere zaštite zemljišta od zagadjenja, zakonska regulativa. Popravni kolokvij
VIII nedjelja, vježbe - Prirodni potencijali (resursi) Crne Gore. Voda i zagadjenje vode, mjere zaštite vode od zagadjenja i kvalitet života u turističkoj destinaciji. Zemljište i zagadjenje zemljišta, mjere zaštite zemljišta od zagadjenja, zakonska regulativa. Popravni kolokvij
IX nedjelja, pred.- Vazduh i zagadjenje vazduha, mjere zaštite vazduha od zagadjenja, zakonska regulativa. Kjoto protokol, značaj i ratifikacija protokola
IX nedjelja, vježbe - Vazduh i zagadjenje vazduha, mjere zaštite vazduha od zagadjenja, zakonska regulativa. Kjoto protokol, značaj i ratifikacija protokola
X nedjelja, pred.- Izvori zagadjenja vode, vazduha i zemljišta u Crnoj Gori. Ekološke „crne tačke“ u Crnoj Gori. „Plava zastavica“, medjunarodni ekološki standard, primjena ovog standarda u Crnoj Gori.
X nedjelja, vježbe - Izvori zagadjenja vode, vazduha i zemljišta u Crnoj Gori. Ekološke „crne tačke“ u Crnoj Gori. „Plava zastavica“, medjunarodni ekološki standard, primjena ovog standarda u Crnoj Gori.
XI nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XI nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
XII nedjelja, pred.- Osobenosti i značaj biogenih potencijala, biodiverzitet kopnenog, slatkovodnog i morskog ekosistema u Crnoj Gori. Šume kao posebni dio vegetacionog potencijala, ekološki značaj šumskih ekosistema. Biogenih potencijala i nacionalni parkovi Crne Gore.
XII nedjelja, vježbe - Osobenosti i značaj biogenih potencijala, biodiverzitet kopnenog, slatkovodnog i morskog ekosistema u Crnoj Gori. Šume kao posebni dio vegetacionog potencijala, ekološki značaj šumskih ekosistema. Biogenih potencijala i nacionalni parkovi Crne Gore.
XIII nedjelja, pred.- Zaštite prirode i turizam. Nacionalni parkovi pojam i klasifikacija. Nacionalni parkovi u Crnoj Gori . Popravni kolokvijum II
XIII nedjelja, vježbe - Zaštite prirode i turizam. Nacionalni parkovi pojam i klasifikacija. Nacionalni parkovi u Crnoj Gori . Popravni kolokvijum II
XIV nedjelja, pred.- Međunarodne konvencije u funkciji zaštite prirode i sistemi prećenja stanja životne sredine (monitoring).Kampanje u Crnoj Gori u funkciji zaštite prirodnih resursa i očuvanja Crne Gore kao prve ekološke države. Očuvanje prirodnih resursa i prilagođavanje
XIV nedjelja, vježbe - Međunarodne konvencije u funkciji zaštite prirode i sistemi prećenja stanja životne sredine (monitoring).Kampanje u Crnoj Gori u funkciji zaštite prirodnih resursa i očuvanja Crne Gore kao prve ekološke države. Očuvanje prirodnih resursa i prilagođavanje
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studenta3+1
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da polažu kolokvijume i ispit
KonsultacijeDva sata sedmično
LiteraturaMilenković S., Medjusobni odnosi turizma i životne sredine, Ekonomski fakulter , Kragujevac, 2006. Hansruedi Muller, Turizam i ekologija-povezanost i područija djelovanja, Masmedija, Zagreb 2004. Dr Vladimir Stojanović, Održivi razvoj turizma i životne sredine, Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, 2006
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / POZNAVANJE NAMIRNICA I EKOLOŠKA HRANA

Naziv predmeta:POZNAVANJE NAMIRNICA I EKOLOŠKA HRANA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5386Obavezan353+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa istorijatom kulture ishrane i razvojem posebnih vidova turizma-gastroturizmom, enogastronomskim turizmom, kulinarskim turizmom. Upoznaju se sa biohemijskim sastavom namirnica, sadržajem makro-mikronutrijenata i karakteristikama hrane. Cilj predmeta je da se studentima pruže osnovna znanja o važnosti hrane u ponudi turističke destinacije. Predmet ukazuje na važnost očuvanja gastronomske tradicije Crne Gore (nacionalna kuhinja Crne Gore). Evaluira se uloga robnih marki i hrane (pr “Dobro iz Crne Gore”), organske hrane i značaja zdravstvene bezbjednosti hrane (HCCCP standard).
Ishodi učenjaPosle položenog ispita Poznavanje namirnica i ekološka hrana očekuje se da student: Definiše osnovne komponente hrane. Razlikuje specifičnosti sastava pojedinih grupacija namirnica. Kritički ocjenjuje namirnice s obzirom na njihovu prehrambenu vrijednost i kvalitet. Prepoznaje značaj kvaliteta i zdravstvene sigurnosti hrane za njihovu primjenu u turizmu. Vrednuje važnost nacionalne gastronomije kao važnog elementa turističkog proizvoda jedne turističke destinacije. Raspoznaje značaj organske hrane u turističkoj ponudi. Primijenjuje stečena znanja u različitim društvenim/profesionalnim situacijama vezanim za turizam. Nastavlja samostalno razvijati stečena znanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Vesna Vujačić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u oblast. Istorijat kulture ishrane, posebni vidovi turizma gdje je hrana osnovni element turističke ponude gastroturizam, enogastronomski turizam
I nedjelja, vježbe - Uvod u oblast. Istorijat kulture ishrane, posebni vidovi turizma gdje je hrana osnovni element turističke ponude gastroturizam, enogastronomski turizam
II nedjelja, pred.-Prehrambeni proizvodi, osnovni pojmovi. Zakonski propisi Crne Gore-zdravstvena bezbjednosti hrane. Iso standard 22000, robne marke iz Crne Gore sa oznakom HACCP standarda. HACCP standard i njegov značaj za razvoj hotelijerstva. Robna marka „Dobro iz Crne
II nedjelja, vježbe Prehrambeni proizvodi, osnovni pojmovi. Zakonski propisi Crne Gore-zdravstvena bezbjednosti hrane. Iso standard 22000, robne marke iz Crne Gore sa oznakom HACCP standarda. HACCP standard i njegov značaj za razvoj hotelijerstva. Robna marka „Dobro iz Crne
III nedjelja, pred.- Sastav namirnica, disocijacija (izdvajanje hrane) energetska vrijednost namirnica, kalorije, AD; DRA; RDI
III nedjelja, vježbe - Sastav namirnica, disocijacija (izdvajanje hrane) energetska vrijednost namirnica, kalorije, AD; DRA; RDI
IV nedjelja, pred.- Makronutrijenti: proteini, amino kiseline, uloga i značaj proteina
IV nedjelja, vježbe - Makronutrijenti: proteini, amino kiseline, uloga i značaj proteina
V nedjelja, pred.- Ugljeni hidrati: struktura, podjela i uloga ugljenih hidrata
V nedjelja, vježbe - Ugljeni hidrati: struktura, podjela i uloga ugljenih hidrata
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VI nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VII nedjelja, pred.- Seminarski radovi
VII nedjelja, vježbe - Seminarski radovi
VIII nedjelja, pred.- Lipidi: struktura, podjela, uloga lipida. Popravni kolokvijum I
VIII nedjelja, vježbe - Lipidi: struktura, podjela, uloga lipida. Popravni kolokvijum I
IX nedjelja, pred.- Mikronutrijenti: vitamini, podjela vitamina, liposolubilni vitamini, hidrosolubilmi vitamini, uloga vitamina
IX nedjelja, vježbe - Mikronutrijenti: vitamini, podjela vitamina, liposolubilni vitamini, hidrosolubilmi vitamini, uloga vitamina
X nedjelja, pred.- Minerali, podela minerala, uloga minerala u organizmu, slobodni radikali i antioksidanti
X nedjelja, vježbe - Minerali, podela minerala, uloga minerala u organizmu, slobodni radikali i antioksidanti
XI nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XI nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
XII nedjelja, pred.- Namirnice, podjela. Namirnice životinjskog porjekla-proteinske namirnice.
XII nedjelja, vježbe - Namirnice, podjela. Namirnice životinjskog porjekla-proteinske namirnice.
XIII nedjelja, pred.- Namirnice biljnog porijekla, prehrambeni aditivi. Vino, slaganje vina i hrane Popravni kolokvijum II.
XIII nedjelja, vježbe - Namirnice biljnog porijekla, prehrambeni aditivi. Vino, slaganje vina i hrane Popravni kolokvijum II.
XIV nedjelja, pred.- Hrana iz organska proizvodnje-uloga i značaj.Korelacija turizma i hrane. Nacionalna gastronomija Crne Gore (primorska kuhinja, kuhinja Skadarskog jezera, planinska kuhinja) značaj nacionalne kuhinje u turističkoj ponudi Crne Gore.
XIV nedjelja, vježbe - Hrana iz organska proizvodnje-uloga i značaj .Korelacija turizma i hrane. Nacionalna gastronomija Crne Gore (primorska kuhinja, kuhinja Skadarskog jezera, planinska kuhinja) značaj nacionalne kuhinje u turističkoj ponudi Crne Gore.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studenta3+1
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da polažu kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeDva sata sedmično
LiteraturaPoznavanje namirnica, Vesna Vujačić, Univerzitet Crne GoreFTH, Kotor, 2011.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijumi po 15 poena, redovno pohadjanje nastave 5 poena, seminarski radovi 10, završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija sa 51 poenom.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / PROJEKTI ANIMACIJA U HOTELIJERSTVU

Naziv predmeta:PROJEKTI ANIMACIJA U HOTELIJERSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5389Obavezan542+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama kulturne animacije u turističkoj privredi, sa specifičnostima animacije turista raznih segmenata, a u cilju osposobljavanja studenata za koncipiranje i sprovodjenje programa za goste različite kulturne profilacije.
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Objasniti ulogu animacije u turizmu 2) Prepozna ciljne grupe među gostima (turistima) za programe animacije 3) Primijeni odgovarajući način komuniciranja u sprovođenju animaciskog programa 4) Prepozna ekonomsku važnost turističke animacije
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Sanja Pekovic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije,debate, domaći zadaci, studije slucaja, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Turizam i promjene turisticke ponude
II nedjelja, vježbe Turizam i promjene turisticke ponude
III nedjelja, pred.- Znacaj, uloga i ciljevi animacije u turizmu
III nedjelja, vježbe - Znacaj, uloga i ciljevi animacije u turizmu
IV nedjelja, pred.- Animacijski program i programiranje turisticke ponude
IV nedjelja, vježbe - Animacijski program i programiranje turisticke ponude
V nedjelja, pred.- I kolokvijum (2 časa)
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Ucinci i pokazatelji uspjesnosti animaciskih programa u turizmu
VI nedjelja, vježbe - Ucinci i pokazatelji uspjesnosti animaciskih programa u turizmu
VII nedjelja, pred.- Finansiski pokazatelji uspjesnosti animaciskih programa u turizmu
VII nedjelja, vježbe - Finansiski pokazatelji uspjesnosti animaciskih programa u turizmu
VIII nedjelja, pred.- Preduzetnistvo i animacije u turizmu
VIII nedjelja, vježbe - Preduzetnistvo i animacije u turizmu
IX nedjelja, pred.- Menadzment animacije u turizmu
IX nedjelja, vježbe - Menadzment animacije u turizmu
X nedjelja, pred.- Komunikacije u turistickoj animaciji
X nedjelja, vježbe - Komunikacije u turistickoj animaciji
XI nedjelja, pred.- II kolokvijum (2 časa)
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Planiranje i organizovanje animacijskih programa
XII nedjelja, vježbe - Planiranje i organizovanje animacijskih programa
XIII nedjelja, pred.- Potrebne i trazene osobine animatora u turistickoj animaciji
XIII nedjelja, vježbe - Potrebne i trazene osobine animatora u turistickoj animaciji
XIV nedjelja, pred.- Osnove marketinga u turistickoj animaciji
XIV nedjelja, vježbe - Osnove marketinga u turistickoj animaciji
XV nedjelja, pred.- Zdravstveni programi u turistickoj ponudi i animacija
XV nedjelja, vježbe - Zdravstveni programi u turistickoj ponudi i animacija
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da redovno prisustvuju nastavi i rade planirane kolokvijume, domaće zadatke,studije slucaja, seminarske radove i završni ispit.
KonsultacijeKonsultacije sa profesorom poslije predavanja, sa saradnikom poslije vježbi i prema dogovoru.
LiteraturaAnimacije u turizmu, Zdenko Cerovic, 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • Prisustvo: maksimum 5 poena; • Seminarski radovi, domaći zadaci, debate: maksimum 15 poena; • Dva kolokvijuma sa po 15 poena; • Završni ispit:maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Hotelijerstvo / FINANSIJSKI MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU

Naziv predmeta:FINANSIJSKI MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5390Obavezan642+1+0
Studijski programi za koje se organizujeHotelijerstvo
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa strukturom, mehanizmom i praksom djelovanja savremenih finansijskih sistema, finansijskih tržišta i institucija. Upoznavanje sa teorijom, fundamentalnim znanjima i operacijama u finansijskom sektoru čime se omogućava vrednovanje događanja i donošenja financijskih odluka.
Ishodi učenjaStudenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da: Prikupljaju, analiziraju i upravljaju informacijama za finansijsko odlučivanje, prezentuju i upotrijebe prikupljene informacije u cilju smanjivanja finansijskih rizika, razlikuju rizike u poslovanju, analiziraju poslovanje, izrade model i strategije za upravljanje rizicima. Program predmeta je prvenstveno orjentisan na osposobljavanje budućih magistara iz oblasti turizma i hotelijerstva da znaju organizovati finansijsku funkciju u hotelsko-turističkom preduzeću, kao i poznavanje finansijskih tržišta i institucija, njihovih instrumenata i specifičnih oblika finansiranja. Naglasak je na razvijanju kritičkog razmišljanja kod studenata sa ciljem da mogu povezivati teorijska znanja sa zahtjevima prakse.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Tatjana Stanovčić mr Jovana Vukčević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uloga i poslovi finansijske funkcije u hotelsko-turističkim preduzećima
I nedjelja, vježbe - Uloga i poslovi finansijske funkcije u hotelsko-turističkim preduzećima
II nedjelja, pred.-Odnos finansijske funkcije i drugih funkcija, Odnos finansijske funkcije i uprave hotelsko-turističkog preduzeća
II nedjelja, vježbe Odnos finansijske funkcije i drugih funkcija, Odnos finansijske funkcije i uprave hotelsko-turističkog preduzeća
III nedjelja, pred.- Organizacija finansijske funkcije u hotelsko-turističkim preduzećima
III nedjelja, vježbe - Organizacija finansijske funkcije u hotelsko-turističkim preduzećima, praktičan primjer
IV nedjelja, pred.- Finansijska politika u hotelsko-turističkim preduzećima
IV nedjelja, vježbe - Finansijska politika u hotelsko-turističkim preduzećima, praktičan primjer
V nedjelja, pred.- Pravila finansiranja u hotelsko-turističkim preduzećima
V nedjelja, vježbe - Pravila finansiranja u hotelsko-turističkim preduzećima
VI nedjelja, pred.- Likvidnost i politika likvidnosti u hotelsko-turističkim preduzećima
VI nedjelja, vježbe - Likvidnost i politika likvidnosti u hotelsko-turističkim preduzećima, praktičan primjer
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - Rješavanje zadataka sa prvog kolokvijuma
VIII nedjelja, pred.- Finansijsko tržište i finansiranje
VIII nedjelja, vježbe - Finansijsko tržište i finansiranje, primjer iz prakse
IX nedjelja, pred.- Finansijsko tržište i finansiranje
IX nedjelja, vježbe - Finansijsko tržište i finansiranje, primjer iz prakse
X nedjelja, pred.- Finansijsko tržište i finansiranje
X nedjelja, vježbe - Finansijsko tržište i finansiranje, primjer iz prakse
XI nedjelja, pred.- Planski bilans stanja i planski bilans uspjeha
XI nedjelja, vježbe - Planski bilans stanja i planski bilans uspjeha, praktičan primjer
XII nedjelja, pred.- Poslovni finansijski rizik i poslovni finansijski leveridž
XII nedjelja, vježbe - Poslovni finansijski rizik i poslovni finansijski leveridž, praktičan primjer
XIII nedjelja, pred.- Plan novčanih tokova
XIII nedjelja, vježbe - Plan novčanih tokova, praktičan primjer
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIV nedjelja, vježbe - Rješavanje zadataka sa drugog kolokvijuma
XV nedjelja, pred.- Finansijska strategija i taktika
XV nedjelja, vježbe - Finansijska strategija i taktika, praktičan primjer
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 1.33 = 6,65 sati Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbi 3,65 sati samostalnog rada i konsultacije u semestru Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 Struktura: Nastava i završni ispit: 6,65 x 15= 99,75 sati Priprema i ovjera semestra: 6,65 x 2 =13,3 sati Prpirema i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku: 150-(99,75+13,3) = 36,95 sata
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno prisustvuju nastavi i rade planirane kolokvijume i seminarske radove.
Konsultacije
Literatura1. Rodić J., Poslovne finansije i procena vrednosti preduzeća, Ekonomika, Beograd 2. Horne J.C.V., Finansijsko upravljanje i politika, 9.izdanje, MATE, Zagreb 3. Ross S.A, Westerfield R.W., Jordan B.D., Roberst G.S., Fundamentals of Corporate Finance, 5th edition, McGraw-Hill Ryerson 4. Saunders A., Cornett M.M., Finansijska tržišta i institucije, 2.izdanje, MASMEDIA, Zagreb 5. Mishkin F.S., Eakins S.G., Finansijska tržišta + institucije, 4.izdanje, MATE d.o.o. Zagreb
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeAktivnosti 10 bodova; Seminarski rad 10 bodova; Kolokvijum I 15 bodova; Kolokvijum II 15 bodova. Završni ispit 50 bodova. Prelazna ocjena se dobija kada se osvoji najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena