Prirodno-matematički fakultet, 02.04.2019

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednostiX

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV

Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti, u periodu od 28. marta do 7. maja 2019. godine. 

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola i javne tribine. 

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Direktoratu za životnu sredinu, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica, u pisanom obliku putem pošte ili lično ili u elektronskom obliku na e-mail adresu javna.rasprava@mrt.gov.me,  na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija. 

Okrugli sto biće organizovan u četvrtak 25. aprila 2019. godine u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, s početkom u 9 časova, u sali Privredne komore, dok će se javna tribina održati u ponedjeljak 6. maja 2019. godine s početkom u 9 časova u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica. 

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma: www.mrt.gov.me  i portalu e-Uprave

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave. 

Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti; 
Obrazloženje nacrta zakona; 
Nacrt RIA obrasca za nacrt zakona; 
Javni poziv; 
Program javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja; radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti 
Obrazac 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“