Prirodno-matematički fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
322 AERG Animal Ecology Research Group Pešić Vladimir
Marić Drago
IstraživačkiOstalo11-04-201711-04-2020
278 Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA) Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA) Perović Svetlana
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
273 Procjena stanja populacije mladice (hucho hucho l.) i filogenetski odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK) Procjena stanja populacije mladice (hucho hucho l.) i filogenetski odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK) Mrdak Danilo
IstraživačkiOstalo13-05-201631-12-2017
272 Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine Pešić Vladimir
IstraživačkiOstalo13-05-201631-12-2017
271 Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM Mrdak Danilo
InstitucionalniOstalo15-04-201614-04-2017
262 Psamofitska vegetacija Crne Gore i njena zaštita Psamofitska vegetacija Crne Gore i njena zaštita Stešević Danijela
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
261 Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analize Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analize Kaljaj David
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
260 Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova Vukićević-Kovijanić Žana
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
259 Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja Laštovička-Medin Gordana
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
246 Uvođenje novih prostora distribucija i primjene Uvođenje novih prostora distribucija i primjene Jaćimović Vladimir
IstraživačkiOstalo01-03-201631-12-2017
230 Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene Kaljaj David
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2016
229 Bilaterala Austrija - S. Mijović, M. Daković, Ž. Vuković Bilaterala Austrija - S. Mijović, M. Daković, Ž. Vuković
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
46 Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Pešić Vladimir
IstraživačkiOstalo01-04-201231-03-2015
45 Završna faza analize H1 kolaboracije Završna faza analize H1 kolaboracije Raičević Nataša
IstraživačkiOstalo01-04-201230-11-2015
44 Algebarske strukture sa primjenama Algebarske strukture sa primjenama Zeković Biljana
IstraživačkiOstalo31-12-201231-12-2015
43 Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Perović Andrej
IstraživačkiOstalo09-04-201209-04-2015
42 Nacionalni parkovi Nacionalni parkovi Marić Drago
KomercijalniOstalo01-01-201531-12-2015
41 Ribarska osnova za područje Nikšića Ribarska osnova za područje Nikšića Marić Drago
KomercijalniOstalo01-01-201531-12-2015
40 Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro Mijović Slavoljub
ObrazovniOstalo27-02-201327-02-2016
39 Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama Jaćimović Vladimir
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
38 Interdisciplinary assessment of water resource management in two transboundary lakes in South Eastern Europe Interdisciplinary assessment of water resource management in two transboundary lakes in South Eastern Europe Perović Andrej
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
37 Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova Perović Svetlana
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
36 Moderni topološki indeksi u matematičkoj hemiji i njihovo računarsko modeliranje Moderni topološki indeksi u matematičkoj hemiji i njihovo računarsko modeliranje Vukićević-Kovijanić Žana
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
33 Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske Pešić Vladimir
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2016
32 Diverzifikacija biljaka na Balkanskom poluostrvu: filogenetska analiza grupe cerastium dinaricum i Balkanskih endemičnih vrsta roda gymnospermium Diverzifikacija biljaka na Balkanskom poluostrvu: filogenetska analiza grupe cerastium dinaricum i Balkanskih endemičnih vrsta roda gymnospermium Caković Danka
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2016
31 Problemi toka na mnogostrukostima Problemi toka na mnogostrukostima Mitrović Darko
IstraživačkiOstalo01-01-201431-12-2015
30 Višeskalne metode i varijacijski računi Višeskalne metode i varijacijski računi Kaljaj David
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2016
29 Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivu Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivu Perović Svetlana
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2016
28 Naseljavanje, migracije, kondicija i ishrana ugrožene jegulje (Anquilla Anquilla) u Mediteranskim ekosistemima Crne Gore i Hrvatske Naseljavanje, migracije, kondicija i ishrana ugrožene jegulje (Anquilla Anquilla) u Mediteranskim ekosistemima Crne Gore i Hrvatske Milošević Dragana
IstraživačkiOstalo01-05-201531-12-2016
27 Istraživanja zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalima Istraživanja zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalima Krivokapić Slađana
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2016
26 Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro Mijović Slavoljub
ObrazovniOstalo27-02-201327-02-2016
25 Algebarske strukture sa primjenama Algebarske strukture sa primjenama Zeković Biljana
IstraživačkiOstalo31-12-201231-12-2015
24 Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja Mijović Slavoljub
IstraživačkiOstalo31-12-201231-12-2015
23 Advekciono difuzione jednačine u heterogenim sredinama Advekciono difuzione jednačine u heterogenim sredinama Mitrović Darko
IstraživačkiOstalo31-12-201231-12-2015
22 Završna faza analize H1 kolaboracije Završna faza analize H1 kolaboracije Raičević Nataša
IstraživačkiOstalo01-04-201230-11-2015
21 Analiza na mnogostrukosti i primjene Analiza na mnogostrukosti i primjene Kaljaj David
IstraživačkiOstalo05-06-201205-03-2016
20 Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Perović Andrej
IstraživačkiOstalo09-04-201209-04-2015
19 Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Pešić Vladimir
IstraživačkiOstalo01-04-201231-03-2015