Prirodno-matematički fakultet, 30.08.2019

Preliminarne rang-liste za upis na PMF u III upisnom rokuKandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste (ponedjeljak, 02.09.2019. do 8 časova).

Odluka po prigovoru  donosi se, po pravilu, u roku od 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis studenata organizacione jedinice.

Odluka po prigovoru je konačna.

Nakon zakonskog perioda ponošenja i odgovora na eventualne prigovore pristupiće se upisu budućih brucoša.

Upis će se vršiti u Studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta u utorak, 03. 09.2019. godine u periodu 10-15 časova.

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 714