Prirodno-matematički fakultet

Imenovanje mentora na doktorskim studijama
U skladu sa članom 29 Pravila doktorskih studija, pozivamo studente prve godine doktorskih studija koji Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta nijesu podnijeli zahtjev za imenovanje mentora, da to učine do 5. februara tekuće godine. Potpisani zahtjev za imenovanje mentora, saglasnost predloženog mentora kao i popunjeni Obrazac M dostaviti Arhivi PMF-a.

Podsjetimo na stav 3, dio stava 4 i stav 5 člana 29 Pravila doktorskih studija:

Mentor se, po pravilu, određuje iz reda osoblja sa akademskim i naučnim zvanjima sa Univerziteta Crne Gore, odnosno osoblja sa akademskim i naučnim zvanjima van Univerziteta Crne Gore, angažovanih na realizaciji studijskog programa doktorskih studija.  

Pored uslova iz stava 3 ovog člana, mentor mora da ispunjava i sljedeće dopunske uslove:    

Za područje prirodno-matematičkih, medicinskih, tehničko-tehnoloških i poljoprivrednih nauka za mentora može biti imenovano lice iz stava 3 ovog člana koje ima najmanje pet naučnih radova u časopisima sa SCI/SCIE liste, odnosno najmanje tri rada u časopisima sa SCI/SCIE liste na kojima je prvi autor. 

U slučaju multidisciplinarnosti teme studentu se može odrediti najviše jedan dodatni mentor (komentor). 

Član 30: Mentor može istovremeno da vodi najviše tri studenta. 

Član 31:

Mentor za izradu doktorske disertacije, odnosno doktorskog umjetničkog projekta, dužan je da pomaže studentu pri izboru predmeta, izboru metoda naučno-istraživačkog, odnosno umjetničko-istraživačkog rada, literature, pripremi strukture rada, u definisanju istraživačkih aktivnosti i planiranju vremenskog okvira za istraživanja na osnovu kojeg se može pratiti napredak studenta, kao i da mu pruža drugu stručnu pomoč. 

Nastavnik koji je imenovan za mentora prije odlaska u penziju ima pravo da studenta vodi sve do odbrane doktorske disertacije, u skladu sa Zakonom. 

Ukoliko mentor ili student bez opravdanog razloga u dužem vremenskom periodu ne ispunjava svoje obaveze ili iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da ih obavlja, student, odnosno mentor, se mogu pisanim zahtjevom obratiti Vijeću sa obrazloženom inicijativom za promjenu mentora. 

KOMISIJA ZA DOKTORSKE STUDIJE

Dokumenti

Broj posjeta : 88

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.