Prirodno-matematički fakultet

STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE ZA STUDIJSKU 2020/2021.
Na osnovu dopisa direktorice Centra za unapredjenje kvaliteta, a prema Zakonu o visokom obrazovanju i shodno Akademskom kalendaru, u obavezi smo da organizujemo i sprovedemo studentsko vrednovanje kvaliteta nastave za studijsku 2020/2021. godinu. 

Studentski povjerenici ce ostvariti komunikaciju sa predstavnicima godina studijskih programa i uputiti ih u detalje, a kratka procedura i raspredi anketiranja po studijskim programima i godinama studija dati u u prilogu ove objave.

Za svaki semestar data su po dva termina za anketiranje u sedmici 17-20.05.2021. godine.

Za sve nejasnoce, pitanja i komentare, obratite se studentskim predstavnicima ili prodekanu.

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 324