Prirodno-matematički fakultet, 13.05.2020

Materijal za vježbu o planinskim livadamaU materijalima su dati fitocenološki snimci dvije visokoplaninske travnjačke zajednice, od kojih se Crepidio-Centauretum kotchianae razvija na karbonatima, a Genisto-Festucetum spadiceae na silikatima. 

Prva zajednica (Crepidio-Centauretum kotchianae) pripada svezi Campanulion albanici, redu Crepidetalia dinarici i klasi Elyno- Seslerietea, a druga (Genisto-Festucetum spadiceae) svezi Jasionion orboculatae, redu Seslerietea comosae i klasi Caricetea curvulae. 

Uporediti floristitički sastav i strukturu ovih zajednica. 

Dokumenti

Broj posjeta : 143