Fakultet dramskih umjetnosti

KONKURS za uspis na specijalističke studije za studijsku 2021/22.g. (II upisni rok)  
KONKURS za uspis na specijalističke studije za studijsku 2021/22.g.  (II upisni rok)   

UNIVERZITET CRNE GORE

 raspisuje

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2021/22.GODINU

(II upisni rok)

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE / STUDIJSKOG PROGRAMA

BROJ STUDENATA

 FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI 

17

 Režija 

7

 Dramaturgija 

5

 Produkcija 

5

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.

Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom ostvarenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova.

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 27. oktobra 2021. godine.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Pravila su objavljena na internet stranici Univerziteta  Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Specijalističke studije se organizuju isključivo kao samofinansirajuće.

Visina naknade za studiranje na specijalističkim studiajma je utvrđena odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-331  od 17.09.2021. godine.

 

 

Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.