Fakultet dramskih umjetnosti

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2020/21.GODINU (III upisni rok)  
REKTOR UNIVERZITETA CRNE GORE, PO OVLAŠĆENJU UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA CRNE GORE

raspisuje

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2020/21.GODINU

(III upisni rok)

 

  

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE / STUDIJSKOG PROGRAMA  

 BROJ STUDENATA

 

 1. ARHITEKTONSKI FAKULTET  

24

 Arhitektura-Projektantski  

9

 Arhitektura-Urbanistički  

15

 2. BIOTEHNIČKI FAKULTET 

90

 Voćarstvo i vinogradarstvo  

13

 Ratarstvo i povrtarstvo  

15

 Zaštita bilja  

13

 Stočarstvo  

12

 Rasadničarstvo  

19

 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje  

18

 3. EKONOMSKI FAKULTET  

55

 Menadžment  

55

 4. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET  

213

 Energetika i automatika  

66

 Elektronika, telekomunikacije i računari  

76

 Primijenjeno računarstvo  

71

 5. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI  

15

 Režija  

6

 Dramaturgija  

5

 Produkcija  

4

 6. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI  

7

 Slikarstvo  

3

 Vajarstvo  

1

 Grafika  

2

 Grafički dizajn  

1

 7. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA  

89

 Politikologija  

16

 Socijalna politika i socijalni rad  

24

 Međunarodni odnosi  

9

 Novinarstvo  

20

 Evropske studije  

20

 8. POMORSKI FAKULTET  

67

 Pomorske nauke  

41

 Menadžment u pomorstvu  

26

 9. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE  

38

 Fizička kultura  

14

 Sport i fitnes  

10

 Sportski menadžment  

14

 10. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

106

 Turizam  

73

 Hotelijerstvo  

33

 11. FILOLOŠKI FAKULTET  

210

 Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti  

29

 Srpski jezik i južnoslovenske književnosti   

26

 Engleski jezik i književnost –prosvjetno pedagoški  

46

 Engleski jezik i književnost-književno prevođenje  

13

 Italijanski jezik i književnost  

25

 Ruski jezik i književnost  

23

 Francuski jezik i književnost  

24

 Njemački jezik i književnost  

24

 12. FILOZOFSKI FAKULTET  

43

 Sociologija  

23

 Istorija  

3

 Geografija  

8

 Psihologija  

9

 13. GRAĐEVINSKI FAKULTET  

94

 Građevinarstvo  

 

 Konstruktivni  

23

 Saobraćajni  

20

 Menadžment i tehnologija građenja  

8

 Geotehnika  

10

 Menadžment u građevinarstvu  

33

 14. MAŠINSKI FAKULTET  

32

 Mašinstvo  

20

 Drumski saobraćaj  

12

 15. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  

82

 Metalurgija  

19

 Hemijska tehnologija  

26

 Zaštita životne sredine  

37

 16. MUZIČKA AKADEMIJA  

19

 Opšta muzička pedagogija  

3

 Klavir  

4

 Gitara  

1

 Gudački instrumenti  

5

 Duvački instrumenti  

5

 Harmonika  

1

 17. PRAVNI FAKULTET  

40

 Pravne nauke- Međunarodno-pravni  

16

 Pravne nauke- Istorijsko-pravni  

20

 Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta  

4

 18. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  

142

 Matematika  

24

 Matematika i računarske nauke  

9

 Računarske nauke  

20

 Fizika  

25

 Biologija - ekologija  

16

 Eksperimentalna biologija i biotehnologija   

11

 Nastava biologije  

13

 Računarstvo i informacione tehnologije  

24

19. MEDCINSKI FAKULTET

 

Primijenjena fizioterapija

20

UKUPNO

1386

 

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.

Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom ostvarenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova.

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 03. novembra 2020. Godine, do 16.00 sati.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom

znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

 

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 04. novembrom 2020. Godine, do 16.00.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Pravila su objavljena na internet stranici Univerziteta  Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Specijalističke studije se organizuju isključivo kao samofinansirajuće.

Visina naknade za studiranje na specijalističkim studijama je utvrđena odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, br. 02-213/2  od 17.09.2020. godine.

 

 

Broj posjeta : 258

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.