Filozofski fakultet, 28.11.2018

Uspješna odbrana prve doktorske disertacije iz pedagogije u Crnoj GoriX

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću je danas, 28.11.2018.g. uspješno odbranjena, po prvi put u Crnoj Gori, doktorska disertacija iz pedagogije pod nazivom „Autonomija djeteta i institucionalni model djetinjstva u Crnoj Gori“ doktoranda magistra Jovane Marojević. Komisiju za odbranu disertacije činili su prof. dr Saša Milić – mentor, Filozofski fakultet Nikšić,te članice prof. dr Edita Slunjski sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr Tatjana Novović, sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Pored činjenice da je riječ o prvoj pedagoškoj disertaciji kod nas, i sama tema disertacije ima izrazit značaj i problematizuje crnogorsko viđenje djeteta i djetinjstva, te u tom kontekstu posebno razvoj autonomne ličnosti. Pedagoška nauka u Crnoj Gori do sada nije, posebno ne u empirijskom smislu, ocrtala konture crnogorskog modela djetinjstva. Riječ je ovdje o pionirskom istraživačkom poduhvatu, na kome se, pak, utemeljuju i teorijske odrednice modela djetinjstva u Crnoj Gori, kao potpuno novi korpus saznanja u ovoj oblasti.

Ključni nalaz istraživanja Marojevićeve ukazuje kako je diskurs savremenog crnogorskog institucionalnog poimanja djetinjstva, a na osnovu dominantnih institucionalnih interakcijiskih obrazaca, nesumnjivo i dalje tradicionalni, odnosno deficitarni model djetinjstva. Ovaj model djetinjstva karakteriše slijedeće: objektivistička, mehanicistička lična epistemologija vaspitača; izrazito polarizovani odnosi moći u interakciji vaspitač-dijete;  opšte „utišavanje“ glasa djeteta i ometanje njegove participacije; u velikoj mjeri neresponzivna komunikacija; kontrolišući modeli regulisanja ponašanja djeteta oslanjanjem na spoljašnju motivaciju; ometanje razvoja kognitivne i socio-moralne autonomije djeteta, pa samim tim i njegovu emancipaciju kroz vaspitno-obrazovni proces.