Filozofski fakultet, 02.11.2020

Tri projekta sa Filozofskog fakulteta pozitivno ocijenjena na Konkursu Ministarstva naukeX

Filozofski fakultet postigao je veliki uspjeh na Konkursu Ministarstva nauke Crne Gore, od 22. aprila 2020. godine. Njihova tri projekta pozitivno su ocijenjena sa 80 i više poena (od ukupnih 100 poena). Od ukupno 12 prihvaćenih naučnoistraživačkih projekata iz oblasti društvenih i humanističkih nauka za dodjelu grantova, čak ¼ je sa Filozofskog fakulteta.  

Na vrhu rang liste sa 98, 5 poena nalazi se projekat Nauka i njeni filozofski aspekti u savremenom evropskom prostoru – ideja naučne integracije, akronim NAFASEP. Prijavljen je u partnerstvu sa tri renomirana Univerziteta iz Njemačke (Tibingen), Španije (Granada) i Hrvatske (Split). Rukovodilac projekta je prof. dr Vladimir Drekalović. Projekat ima za cilj da se uspostavi bliska saradnja između istraživača iz oblasti prirodnih i humanističkih nauka, kako na naučnom tako i na personalnom nivou. Plan je da se zajedničkim djelovanjem crnogorskih i evropskih istraživača iz različitih naučnih oblasti (filozofija nauke, matematika, biologija), kroz konkretne zajedničke, istraživačke, obrazovne i organizacijske aktivnosti (izlaganje istraživanja na naučnim konferencijama, pisanje naučnih radova, organizovanje međunarodnih multidisciplinarnih konferencija u Crnoj Gori, radionice multidisciplinarnog karaktera za doktorande i magistrande crnogorskih univerziteta) stvore uslovi da se na slične aktivnosti podstaknu mladi istraživači i da se uz pomoć iskustava evropskih istraživača ohrabri kompletna akademska i naučna zajednica u Crnoj Gori da djeluje u takvom smjeru. Takve aktivnosti bi trebalo da budu dodatni impuls u smjeru obezbjeđenja naučno-istraživačke klime u kojoj će se identitet nauke kao jedinstvene, a ne fragmentovane, duhovne djelatnosti koja donosi opštu korist društvu postepeno idejno vraćati svojim antičkim korijenima u kojima su sve nauke bile pod okriljem jednog, opšteg pogleda na svijet.

Drugi projekat koji je visoko rangiran od strane međunarodnih eksperata je: Ulcinj Time Travel, akronim UTT. Prijavljen je u saradnji sa Inštitutom IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja iz Slovenije. Rukovodilac projekta je prof. dr Marijan Premović. Ulcinj je grad sa bogatom istorijom i mnoštvom istorijskih ostataka prepoznat po kvalitetnoj turističkoj ponudi koja, naročito u njegovim perifernim oblastima, nije adekvatno promovisana širokoj turističkoj zajednici. Evaluatori su ocijenili projekat kao jedan od najsloženijih iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Cilj projekta je povećanje dostupnosti informacija o istorijskim i geografskim karakteristikama opštine Ulcinj; povećanje postojećeg znanja kroz kritičko sagledavanje istorijskih izvora; promovisanje prirodnog nasljeđa primorskih, obalnih i kopnenih ruta te prezentacija rezultata istraživanja kroz primjenu savremenih trendova u ICT-u, te na temelju savremenih metodološko-teoretskih pristupa i drugim humanističkim i društvenim naukama. Virtualizacija prirodne i kulturne baštine će doprinijeti godišnjoj distribuciji turističkog prometa. Ulcinj Time Travel će biti prepoznat kao dostupan, jednostavan i interesantan naučni poizvod.  

Treći projekat Unapređenje MINUT kompetencija u osnovnom obrazovanju, prijavljen je u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta Crne Gore, Zavodom za školstvom Crne Gore i Institutom za STEM obrazovanje Univerziteta Johanes Kepler iz Austrije. Rukovodilac projekta je doc. dr Dijana Vučković. Osnovni cilj projekta je razvoj integrisanog kurikuluma za poučavanje MINUT kompetencija, što bi bilo realizovano kroz eksperimentalno istraživanje u crnogorskim osnovnim školama. Kompetencije u okviru akronima MINUT (engl. STEAM) ostvaruju se kroz integraciju sadržaja iz nekoliko oblasti: matematike, inženjerstva, nauke, umjetnosti i tehnologije. Književnost je umjetnost koja je najprisutnija u osnovnoškolskom obrazovanju, pa bi ona bila sadržajno i metodičko jezgro MINUT kurikuluma. MINUT kompetencije učenicima razvijaju ključne vještine uključujući: rješavanje problema, kreativnost, kritičku analizu, timski rad, nezavisno mišljenje, inicijativu, komunikaciju, digitalnu pismenost, što su važne vještine za život i rad u 21. vijeku.  Kurikulumi su  zasnovani na ishodima učenja i fokusiraju se na učenike, a ne na sadržaj. Realizacija ovog projekta doprinijela bi osnovnoškolskom obrazovanju u Crnoj Gori kroz konkretne aktivnosti eksperimentalnog razvoja integrisanog MINUT kurikuluma, te putem kreiranja metodičkih smjernica za njegovu realizaciju u nastavnoj praksi. 

Rok za implementaciju projekata je dvije godine. Filozofski fakultet još jednom je potvrdio da njegovi profesori i saradnici imaju veoma dobre naučne kapacitete za upravljanje projektima i njihovu realizaciju.

Broj posjeta : 415