Online nastava - uputstvo za predmet Teorija i estetika medija
UPUTSTVO ZA PREDMET

Teorija i estetika medija

 

Nastava iz predmeta Teorija i estetika medija biće organizovana kroz samostalni istraživački rad studenata/studentkinja i redovnu komunikaciju sa nastavnikom. Cilj ovako organizovane nastave je da se studenti i studentkinje osposobe za naučno-istraživački rad u skladu sa specifičnostima društveno-humanističkih nauka i poljem teorije medija i estetike u kontekstu likovne umjetnosti. Istraživački rad podrazumjeva interpretaciju teme ili tema kojima se bave televizijske ili on demand serije koje su obilježile prethodnu deceniju, a sve to iz perspektive teorije medija, estetike i srodnih teorijskih pravaca (komunikologija, psihologija medija, digitalna kultura, filozofija i estetika medija...). Studenti/studentkinje pišu teorijski rad u skladu sa metodologijom definisanom u dokumentu Intellect Style Guide – 3rd Edition (2019), u obimu od 5000-5500 riječi (bez literature).

 

Spisak predloženih serija i tema:

 1. Mladi Papa (The Young Pope, 2017) vs. Novi Papa (The New Pope, 2020):
  1. Reference iz (istorije) umjetnosti i (studija) medija;
  2. Estetika erotskog;
 2. Sluškinjina priča (The Handmaid's Tale, 2017-):
  1. Boja, svjetlost, sjenka...
  2. Feministička analiza;
 3. Igra prestola (Game of Thrones, 2011-2019):
  1. Estetika šoka;
  2. Kultura mim-a (meme);
 4. Euforija (Euphoria, 2019):
  1. reprezentacija roda i seksualnosti;
 5. Crno ogledalo (Black Mirror, 2011-):
  1. Narcisovo ogledalo (s3ep1);
  2. Ka novoj muzeologiji (s4ep6);
  3. Black Mirror: Bandersnatch (2018): Mit o interaktivnosti;
 6. UnReal (2015-2018) vs. The Circle (2020-):
  1. Estetika reality programa;
 7. You (2018-)
  1. Kakav je naš digitalni trag?

 

Obavezna literatura:

 1. Eskenazi, Žan-Pjer (2013), Televizijske serije, Beograd: Clio;
 2. Mojsi, Dominik (2016), Geopolitika televizijskih serija, Beograd: Clio

 

Studentki/studentkinje su obavezni da, nakon pročitane obavezne literature, predlože i dopunsku/dodatnu literaturu koja će sadržati minimum pet referenci (knjige, zbornici, radovi iz relevantnih naučnih časopisa), iz oblasti koja je specifična za konkretnu temu. Nakon definisanja teme i spiska literature, studenti/studentkinje će, u redovnoj komunikaciji sa nastavnikom, individualno raditi na pripremi ispitnog rada.

 

16-22. mart / definisanje istraživačkog zadatka/problema;

23-29. mart / definisanje metodologije i predlog šireg spiska literature.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.