Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: - Navede teorije socijalne devijantnosti i označi teorijske osnove socijalizacije ličnosti; - Razlikuje faktore socijalne devijantnosti diferencirajući unutrašnje od egzogenih faktora; - Prepozna socijalno patološku fenomenologiju; - Primjenjuje savremene oblike tretmana lica sa problemima iz oblasti bolesti zavisnosti i mentalno socijalnih devijacija; - Organizuje preventivne aktivnosti na planu sprječavanja socijalno patoloških pojava u cilju redukcije fatora riziika i povećanja faktora zaštite; - Razvija naučna istraživanja pojava socijalnih devijacija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ

KOLOKVIJUM IZ SOCIJALNE PATOLOGIJE 21.04.2021, U 8 H

SOCIJALNA PATOLOGIJA-PREDAVANJE 03.03.2021

Predavanje Socijana patologija 24.02.2021 u 08 cas.

Socijalna patologija - termin vježbi

Socijalna patologija - termin vježbi

Socijalna patologija - vježbe za 05.03.